Forord

 

I slutningen af 1990’erne ”arvede” jeg min ældste farbrors slægtsoptegnelser. I dette materiale lå en håndskreven kopi af Slægten Bartholdy’s stamtavle. Det har længe været min plan, at stamtavlen skulle renskrives i en mere nutidig form, således at den var lettere tilgængelig for en bredere kreds. I efteråret 2012 gik jeg i gang med opgaven, men det viste sig hurtigt, at det ikke var så ligetil at løse opgaven på grundlag af afskriften. I materialet lå et brev fra Nils G. Bartholdy (1-V-1-II-5-III-1-I), som havde lånt sin fotokopi af den oprindelige stamtavle til min farbror.

Den har jeg fået lov til at låne, og resultatet af renskrivningen foreligger her. Den oprindelige stamtavle - samlet af Erik Rode (1-V-3-VI-?) og skrevet i 1926 - blev suppleret i 1948 af Axel Georg Bartholdy (1-V-1-II-5-I-1), og min farbror (1-V-1-II-7-II-1) har i sin kopi tilføjet 7. og 8. slægtled i min farmors (1-V-1-II-7-II) linje. Sammen med en række håndskrevne noter i Nils G. Bartholdy’s kopi er disse oplysninger blevet tilføjet. Af Nils Georg Bartholdy og Niels Jakob Bartholdy (1-V-1-III-3-III-3-I) har jeg fået opdateringer til deres grene, og sammen med opdateringer til min gren er disse oplysninger blevet tilføjet til og med 8. slægtled. Det svarer i det store og hele til de oplysninger, der af Statens Arkiver er gjort offentligt tilgængelige.

De oprindelige oplysninger om slægten Bartholdy omfatter alle personer med efternavnet Bartholdy samt børn født af kvindelige Bartholdy’er. For disse børn er kun navnet taget med. Det kan diskuteres, om det er rigtigt, at jeg har fortsat linjen efter min farmor, som Axel Georg Bartholdy påbegyndte med henvisning til, at han fra sit sjette år boede hos min farmors bror i Lyngby, Hans Kristen Thyssen. Med vor tids muligheder for at samle og præsentere store datamængder finder jeg det dog naturligt, at også grene efter kvinder, der er født Bartholdy, bliver taget med i det omfang, sådanne oplysninger måtte foreligge.

Den i de efterfølgende forord omtalte familiebibel er i gode hænder hos Niels Jacob Bartholdy, og den skal til sin tid gå videre til hans søn, Jakob Bartholdy (1-V-1-III-3-III-3-I-2).

Jeg vil slutte med at gøre Erik Rodes sidste bemærkning til min. Oplysninger kan sendes til jens.christian@krebs-lange.dk eller til Sjelleager 1, 3220 Tisvildeleje.

Tisvildeleje, november 2012.

Jens Christian Krebs Lange

(1-V-1-II-7-II-7-I)


 

Indledning

 

Den familie Bartholdy, hvorfra jeg stammer gennem min Farmoder Barbara Ja­cobine Rode f. Bartholdy, kan jeg føre tilbage til 3. brødre: 1. Frantz Conrad Bar­tholdy f. o. 1707. 2. Johan Poul Martin Bartholdy f. o. 1719 og 3. Casper Bartholdy f. o. 1725, som alle er viede i St. Petri Kirke i København. Jeg har hidtil ikke kunnet finde, hvem disse tre brødres forældre var, ej heller med Sikkerhed, hvorfra de stammer. Da den yngste af Brødrene d. 21. april 1760 vandt Borgerskab som skomager i København, siges det i Borgerskabsprotokollen, at han var fra Brandenburg, men derfor er det jo ikke givet, at ogsaa de andre Brødre er født sammesteds. Sandsynligheden taler dog for, at hele Familien stammer fra Brandenburg og er af tysk Oprindelse. Her i Byen sluttede den sig til St. Petri tyske Menighed, og de ældste Optegnelser i den Bartholdy’ske Familiebibel, som nu tilhører Fr. Andrea Bartholdy, er skrevet paa tysk.

Det kan ses, at den ældste af Brødrene, Frantz Conrad c. 1734 er blevet ansat paa den kgl. Skræderstue i København, og det er vel sandsynligt, at han direkte eller indirekte kan skylde den daværende Dronning Sophie Magdalene, der var en Prin­sesse af Brandenburg-Kulmbach, sin Ansættelse, og at han derefter har trukket sine 2 yngre Brødre med sig her til Landet.

Der findes vel allerede før 1734 ”Bartholdy”er her i Landet, dels en Familie, der i slutningen af det 17. og begyndelsen af det 18. Aarhundrede hørte hjemme i Frue Sogn i København, og som begynder med Gabriel Johansen Bartholdy, dels en Fa­milie, der i begyndelsen af det 18. aarhundrede hørte hjemme i Korsør, hvor Stamfa­deren, Casper Conrad Bartholdy var Kirurg og Barber, men der lader sig ikke paavise nogen Forbindelse mellem disse to Familier og Bartholdy’erne fra Petri Menighed.

Endelig findes der forskellige Personer af Navnet Bartholdy, som ikke kan paavises at have nogen Forbindelse med nogen af de 3 ovennævnte Familier, men Navnet er formentlig heller ikke ualmindeligt i Tyskland.

Angaaende Oprindelsen af Familien Bartholdy fra Petri Menighed har kaptajn J. Elvang i 1925 meddelt mig, at hans Moder, der er født Bartholdy, har omtalt, at hun af sin Fader har hørt, at Familien ”B” skulle stamme fra 2 Brødre, der var indvandret fra Tyskland. Bankfuldmægtig Bartholdy i Randers har i Februar 1921 meddelt mig, at han i sin Ungdom har hørt, at Bartholdy’erne stammede fra to indvandrede polske Jøder. Endelig har der i en Gren af Familien været tale om, at Familien skulle være af tysk adelig Oprindelse, og at en Gren af Familien skulle være udvandret til de baltiske Provinser. Sandsynligheden for, at den sidste Tradition skulle være rigtig, er dog mere end ringe.

Heller ikke Traditionen om, at Familien skulle være af jødisk Oprindelse, tror jeg er rigtig. Den har antagelig sin oprindelse fra, at Mendelssohn-Bartholdy var af jø­disk Slægt. Jeg har i alt fald intet kunne finde til Støtte derfor. De bibelske Navne: Jacob, Elias, Gabriel, Benjamin og Barbara, som navnlig findes i Frantz Conrad Bartholdy’s efterfølgere, var i ældre Tider saare almindelige, ogsaa i kristne Familier og er meget muligt indførte i Slægten gennem Frantz Conrad’s Hustrus Navn Barbara Habakuk, som dog næppe heller er af jødisk slægt.

I de følgende Optegnelser behandles først Familien fra Petri Menighed, dernæst Familierne fra Frue Sogn og fra Korsør, af hvilke ingen mandlig Efterslægt vides at eksistere, og endelig de spredte Bartholdy’er.

Mine Oplysninger om familien fra Petri Menighed stammer dels fra forskellige Meddelelser fra forskellige Medlemmer af Familien, derunder ogsaa Optegnelser af min Fader, afdøde Stiftslæge Ludvig Rode [1-V-3-VI], dels Undersøgelser i Arkiver og Bibliote­ker. Saavidt Tid og Lejlighed har tilladt det, har jeg kontrolleret Rigtigheden af private Meddelelser ved eftersyn af Kirkebøger og andre officielle Kilder.

Der mangler, som det vil ses, saare mange Oplysninger i, at Stamtavlen kan være komplet efter den anlagte Plan; men for Familien fra Petri Menigheds vedkom­mende, mener jeg dog at have faaet næsten alle Bærere af Navnet Bartholdy med.

De Medlemmer af Familien, hvem denne Stamtavle maatte komme i Hænde, beder jeg herved om velvilligst at give mig de korrigerende og supplerende Oplysninger, de maatte sidde inde med.

Frederiksberg, Solvej 2III i april 1926.

Erik Rode

[1-V-3-VI-1]


 

Originalen til nærværende slægtstavle over medlemmer af familierne Bartholdy her i landet, er i efteraaret 1948 udlaant mig af overretssagfører Erik Rode, der vel­villigst har givet sin tilladelse til at afskrive den. Efter et løseligt gennemsyn over­lod jeg den til min farbroder Kay Scheibel Bartholdy, der gav den videre til min fa­der Johan og til sin anden broder Aage.

Da hele vor gren af familien var samlet hos ovennævnte Kay S. B. i Holte d. 3. oktober for at fejre hans 58 aars fødselsdag, blev jeg af ham selv, hans broder Aage og min fader opfordret til at afskrive den i 6 exemplarer, saaledes at hver af de levende søskende, foruden ovennævnte søsteren Sofie, kunne faa et exemplar, desuden de afdøde brødre Georg og Ejner’s ældste sønner, Knud og Edvard et exemplar.

Meningen med at lave flere exemplarer var herigennem at skabe større kendskab til slægten og herved større mulighed for at faa den ført à jour, da der altid vil være een eller flere, der vil kunne meddele nye data for saavel afdøde medlemmer som for de kommende generationer.

Det er nu vor mening, at hvert af disse exemplarer skal gaa i arv til den ældste søn i hvert slægtled, dog kan den, hvis der ikke findes sønner overlades til et kvin­deligt medlem af familien. Skulle een eller anden af familien, der ikke har interesse af at have den, skille sig af med den, er det familiens ønske, at den overlades til et andet familiemedlem, der bærer navnet Bartholdy.

Pagineringen i denne bog kunne synes lidt mærkelig, men det er sket med over­læg, jeg har saa vidt muligt fulgt de sidetal, der er anført i overretssagfører Rodes eksemplar, der er at betragte som originalen, saaledes at sidetallene svarer til hinan­den indbyrdes, og saaledes at der ved tilføjelser samtidig kan meddeles, hvor disse skal indføjes, saavel i originalen som afskrifterne.

Samtidig vil jeg henstille, at man stiller sig lige saa velvillig ved udlaan af slægts­tavlen som overretssagfører Erik Rode, der jo har haft et stort arbejde med at samle disse oplysninger, og hvorfor vi er ham meget taknemmelige og haaber, at tavlen fremover vil blive ført saa langt som muligt.

Ved afskrivningen har jeg medtaget, hvad jeg har kunnet faa oplyst af vor gren af slægten, og endvidere har jeg medtaget, hvad jeg mener har interesse vedrørende familien Thyssen, hos hvem jeg har boet siden mit sjette aar.

Kongens Lyngby i oktober 1948.

Axel Georg Bartholdy

(1-V-1-II-5-I-1)


 

Familien Bartholdy

fra St. Petri tyske menighed i København.

3 brødre (1-) – (3-).

1.       Frantz Conrad Bartholdy

f.                 1707,

d. 4/8        1762           begr. Petri, feber.[1]

Skrædersvend på den kgl. Skræderstue i København i 28 år fra 1734-1762. Antagelig er han i begyndelsen af 1730rne indvandret hertil fra Tyskland (Brandenburg). I det københavnske Skræderlaugs Drenge- og Svendeprotokoller ses han i hvert fald opført.

At han har været tysk fremgår ret utvivlsomt af, at optegnelserne i den Bar­tholdy’ske familiebibel, der utvivlsomt stammer fra ham, er affattet på tysk i tiden fra 1735 til hans død. Talesproget i hjemmet har vistnok været tysk, siden sønnen Georg Benjamin Bartholdy i sine optegnelser fra årene 1762-1794 også bruger det tyske sprog. Den første optegnelse på dansk er af 9. juni 1797 ang. Georg Benjamin Bartholdy’s andet ægteskab.

Bibelen, der er et eksemplar af Chr. VI’s bibel trykt i København 1744, kan altså for alle optegnelsernes vedkommende have været brugt til indførelse af begivenhederne samtidig med, at de indtraf. Efter håndskrifterne at dømme er optegnelserne fra 1735 til august 1762 indført i bibelen efter et andet manuskript, rimeligvis af et af Frantz Conrad’s børn, idet de alle er skrevet med samme hånd, og den sidste lyder således: ”Anno 1762 d. 4. August ist mein Vather Frantz Conradt Bartholdi gestorben und ist d. 7’ begraben auf der St. Petri Kirchhoffe in Copenhagen.”

I følge Københavns skattemandtal 1743 boede ”Frantz Conrad Bartholdi og Conrad Finke, begge Skrædersvende” i Matr. no. 282 Øster Kvarter i Laxegade. D. 21/10 1756 var han forlover for broderen Johan Poul Martin.

D. 9/5 1760 er brudgommens broder Frantz C. Bartholdy, skrædersvend, forlover for ”Schumacher Meister Caspar Bartholdy.”

I Københavns Magistrats resolutionsprotokol findes d. 1/2 1762 indført: ”Frantz Conradt Bartholdi, som i 28 år har arbejdet ved Den kgl. Skræder-Stue beder om Bevilling til at være frie Mester og have 1 Svend til Hjælp. Til Oldermandens Erklæring. Han mødte d. 3. Marts, er 55 Aar gammel.”

Han nåede dog vist ikke at få bevillingen, inden han døde d. 4/8 1762.

Viet 13/5 1735 i St. Petri Kirke[2] til

Barbara Habakuk,

f. 1702,

d. 30/4 1787, begr. 6/5 St. Petri.[3]

Hvem hendes forældre var, og hvor hun var født, vides ikke. I St. Petri kirke­bøger kaldes hun både ved sin vielse og ved børnenes dåb med efternavnet ”Habakuk” (Habacus eller Habacuc). I den Bartholdy’ske bibel kaldes hun både ved vielsen og ved dødsfaldet ”Kochs”, dog at der ved dødsfaldet er indført mellem linjerne ”Habakuch”.[4]

I St. Petri kirkebog findes en Anna Maria Habakuk ”Perugueur-Witwe”[5] som begravet på Fattigkirkegården d. 17/5 1742, 84 år gl. – Brustkrank. Det er vel ikke usandsynligt, at hun kan være moder til Frantz Conrad’s hustru; det er måske også hende, der under betegnelsen ”M-M Anna Kochs” bærer Frantz Conrads første barn til dåben d. 22/2 1736.

Søster til Barbara H. er utvivlsomt den Mette Cathrina Habakuks, som d. 15/7 1735 i St. Ptri Kirke vies til snedker Georg Baltzer Schmidt,[6] idet denne sidste både i 1738, 1743 og 1746 er fadder til Barbaras børn, medens Mad. Mette Cathrine Schmidt er fadder i 1740. Efter Københavns Skiftekommissions for­seglingsprotokol registreredes der den 3/4 1758 efter snedker Georg Baltzer Schmidt, og her var til stede ”Enken Mette Cathrine Schmidt’s Søster Barbara og hendes Mand Frantz Barthold Skræder”.[7]

Søster til Barbara Habakuk er sikkert også ”Catrina Hedewig Habakuk”, som d. 12.juli 1731 blev viet i Petri Kirke til Adrian Fossmann.[8] Ved dåben af dette ægtepars første barn ”Anna Catrina” i St. Petri Kirke d. 11/10 1731 var ”Jfr. Barbra Habekuck” blandt fadderne,[9] og Adrian Vossmann er 4/3 1740 bl. fad­derne ved Charlotte Maria Bartholdy’s dåb.

Søster til Barbara Bartholdy er antagelig også den Anna Habakuchsdatter – Anna Ostenfeld Habakuchsdtr Kok, som i 1729 bliver enke efter parykmager Henrik Chr. Tister eller Distel og senere bliver gift med Parykmager Joh. Chri­stopher Gerken, som var død inden 1746, og som havde overlevet hustruen.

I 1767 kom Barbara B. i St. Petri ”Pfleghaus” og der døde hun.[10]

Conrad Bartholdy og Barbara Habakuk ses at have haft fem børn:

I.       Frantz Jacob Bartholdy,                        f. 1736,       d. 1787.

II.      Elias Bartholdy                              f. 1737,       d. 1746.

III.    Charlotte Maria Bartholdy                   f. 1740,      d.

IV.    Gabriel Bartholdy                                  f. 1743,       d. 1757.

V.      Georg Benjamin Bartholdy                  f. 1746,       d. 1806.

1-I               Frantz Jacob Bartholdy

f. 18/2       1736,          døbt d. 22. s.m. St. Petri,[11]

d. 4/1         1787                                                 Colberg.[12]

Klokker og hospitalsforstander ved St. Spiritus’s kirke i Colberg.

Viet 28/1 1762 i Colberg (?)

I Allgemeine deutsche Biographie findes omtalt Georg Wilhelm Bartholdy f. 27/8 1765 i Colberg, død 26/5 1815 i Stettin. Gymnasie- og seminarielærer i Berlin og Stettin; Schulrath og direktør for det pædagogiske seminarium i Stettin. Forfatter til forskellige skrifter om filosofiske og sproglige emner.

Det er jo muligt, at han er søn af Frantz Jacob Bartholdy. Pastor Chr. Bartholdy (Haslev), fra hvem disse oplysninger stammer, har meddelt mig [Erik Rode], at han i øvrigt intet har fundet om ”Bartholdyer” i Colberg, således at slægten næppe stammer herfra.

Gift med Christine Otte,

f.       1736.

Ældste datter af degn i Colberg Christian Ottens.

Frantz Jacob Bartholdy og Christine Otte ses at have haft fem børn:

1.       Georg Wilhelm Bartholdy                   f. 27/8 1765        døbt 12/9

2.      Eleonora Louise                                     f. 23/5 1768

3.      Dorothea Elisabeth                               f. 7/5 1771

4.      Carl Chr. Friedr. Conrad                       f. ?/? 1774

5.       Catharina Elisabeth                               f. 14/5 1777.

1-II             Elias Bartholdy,

f. 13/12      1737,          døbt 3/1    1738           St Petri,[13]

d. 23/9      1746,                   begr. 26. s.m.              St. Petri.[14]

1-III            Charlotte Maria Bartholdy,

f. 1/3          1740,          døbt 4. s.m.                 St Petri, [15]

viet 8/12   1762                                                 St. Petri kirke til

Johan Christian Peper (Peber),

f.                                    Tyskland,

Skrædermester i København, borgerskab 1/12 1762, boede 1/7 1787 i Skidenstræde Mtr. N. 170 Klædebo kvarter.

Johan Christian Peper og Charlotte Maria Bartholdy ses at have haft syv børn:

1.       Ernst Christopher Peper                       f. 14/2 1764        St. Petri

2.      Georg Jacob Peper                                 f. 19/1 1766        St. Petri

3.      Engel Maria Peper                                 f. 31/7 1767        St. Petri

4.      Elisabeth Maria Peper                           f. 6/9 1773          St. Petri

5.       Sophia Catharina Peper                        f. 29/10 1775      St. Petri

6.      Georg Carl Andreas Peper          f. 22/11 1776      St. Petri

7.       Jürgen Friderich Peper                         f. 6/1 1778 St. Petri

1-IV            Gabriel Bartholdy,

f. 1/12        1743           døbt 4. s.m.                  St. Petri,[16]

d. 16/8      1757           begr. 19. s.m. [17]

1-V              Georg Benjamin Bartholdy,

f. 2/2         1746,          døbt 6. s.m.                 St. Petri,[18]

d. 18/5       1806,[19]       begr. 26. s.m.              Køge.

Ansøger 24/9 1777 om en ledig Overvisiteur stilling i København og d. 18/3 1778 om et tolderembede i en af købstæderne. I forestillingen siger han at være ”af København” ansat som ”Consumptions-inspekteur” i Køge 11. juni 1778 med 150 Rd. gage. Bestalling som ”Told- og Consumptionsinspekteur” i Køge fra 23/3 1791 til sin død. Medstifter af ”Conversations Selskabet i Kiøge” i 1787 og medlem til 1799. Direktør i 1788 og 97 (jfr. A. Petersen: ”Kiøge venskabelige Klub”). Boede 1/7 1787 på Torvet no. 40 i Køge.

Han var gift to gange.

Viet 1. gang 6/5 1780 St. Nicolaj kirke til

Maria Christina Barch,[20]

f. 24/9       1747, døbt 29. s.m.     St. Nikolaj i København.,[21]

d. 13/7       1794,          begr. 17. s.m.     Køge.[22]

Datter af perlestikker Niels Barch i Antoniestræde og hustru Anna Margrethe f. Jagenreuter. Niels Barch synes at have været gift 3 gange: 1. Kirstine Sophie Middleton. 2. Anna Margrethe Jagenreuter og 3. Kirstine Cecilie Goe, død 8/9 1803 i Køge.

1/8 1794 fik Georg Benjamin Bartholdy bevilling til at sidde i uskiftet bo.

Af ægteskabet en søn:

1.       Nicolaj Conrad Middleton Bartholdy          f. 1781        d. 1835.

Viet 2. gang 9/6 1797 i Køge Kirke til

Bolette Petronelle Christine Schatt f. Frick,[23]

f. 30/8       1769,                   Roskilde,

d. 10/2      1849,                   begr. s.m. Assistens Kirkegård, København.[24]

Datter af apoteker i Roskilde Christian Frederik Frick og Jacobine f. Rosen-berg.[25] Hun havde tidligere været gift med tolder og rådmand i Køge Thøger Schatt, af hvilket ægteskab var 1 barn: Thomas Schatt.

Efter mandens død blev hun hensiddende i uskiftet bo efter ham og udstedte 28/7 1806 proklama (jfr. Hof- og Stadsrettens proklama-protokol). Nogle år efter, at hun var blevet enke, må hun være flyttet til København. Her boede hun i alt fald i Adelgade, da datteren Barbara Jacobine blev konfirmeret 19/10 1814 i Trinitatis kirke. Senere ses hun at have boet i Kronprinsessegade Mtr. 401 D. 1820-21; i Peder Huitfeldsstr. 92-93 1822-25; i Dr. Tværgade nr. 333 1826-27; fra 1828-34 opholdt hun sig vistnok på Vallø hos svigersønnen J.R.G. Rode, men må så atter være flyttet til København, hvor hun boede i Skindergade nr. 45 fra 1835-41 og i Borgergade nr. 100 i 1843. Ved dødsfaldet boede hun i St. Kongensgade nr. 234 (nuv. gade nr. 40). Hendes bo blev udlagt for begravelsesomkostningerne.

Der er bevaret omtrent en snes [breve] fra hende til svigersønnen J.G.R. Rode fra 1825-1845, som viser en temmelig dårlig håndskrift og en meget mangelfuld ortografi.

Af ægteskabet mellem Georg Benjamin B. og Bolette Petronelle Christine f. Frick var fire børn:

2.      Mary Thøger Christian B.                    f. 1798       d. 1851

3.      Barbara Jacobine B., gift Rode                      f. 1800       d. 1869

4.      Frederik Andreas Olufsen B.                        f. 1802       d. 1871

5.       Peter Georg Benjamin B.                               f. 1805       d. 1878.

1-V-1                    Nicolaj Conrad Middleton Bartholdy.

f. 14/2 1781        døbt 3/3 s.a.,     Nikolaj kirke i København,[26]

d. 7/2 1835         begr. 13. s.m.     Herfølge.[27]

Student fra Herlufsholm 1800 (Laud ill.). Studerede nogle år jura i Kbh., men tog ingen eksamen, arbejdede derefter i Økonomi- og Kommercekollegiet indtil han 1806 købte Herfølge mølle, som han atter solgte 1809, da han udnævntes til skovridder ved Vallø stift. Som skovridder boede han på Brandshus ved Billesborg i Herfølge Sogn.

Der er bevaret to breve fra ham til svogeren J.R.G. Rode; det ene, der er af 16. okt. 1823, indeholder indbydelse til familien Rode og slutter således:

                   ”Men glem i morgen denne dag

                   thi huusmands kost i ringe hytte

                   med herrefærd i borg at bytte

                   det er en egen sag.”

I det andet brev, som er af 17/8 1834 klager han stærkt over gigt, som gør ham uarbejdsdygtig, og beder svogeren skaffe ham nogle bøger fra stiftsbiblioteket til at fordrive tiden med.

Viet 7/10 1806 i Køge til

Else Bornea Margrethe Frick,[28]

f. 5/11         1778           Roskilde,

d. 15/10     1853           på Vallø              begr.          Herfølge.

Datter af apoteker Christian Frederik Frick og Jacobine f. Rosenberg, yngre søster til svigerfaderen G.B. Bartholdy’s 2. hustru.

Det mærkelige navn Bornea stammer fra apoteker Frick’s første hustru, der var født ”Burrenæus” og datter af landsdommer Rudolf Burrenæus. En af pator Frick’s døtre blev efter landsdommeren døbt ”Burrenæa”, og dette blev i senere generationer til Bornea for atter i omtale at forkortes til ”Née”.

Efter mandens død flyttede fru Bornea Bartholdy til Vallø med flere af sine børn og beboede en del af stiftskriverboligen. [29]

Hun var i mange år svagelig og sengeliggende. Der er bevaret et brev (udateret) fra hendes senere år til J.R.G. Rode.

 


Thøger Schatt [se s. 9]

døbt 11/11          1749           Køge,

d. 4/10                1796           Køge.[30]

Søn af hører, købmand, rådmand, tolder i Køge og Birkedommer i Gl. Køgegårds Birk Thomas Schatt og Bodil Kirstine født Einsperg. Sidstnævnte havde tidligere været gift med købmand Thøger Rosenberg i Køge, og apoteker Fricks hustru Jacobine var datter af dette ægteskab. Bolette Petronelle Christine Frick var altså gift med sin moders halvbroder.

Thøger Schatt var to gange gift:

Af 1. ægteskab en datter:

1.       Else Catrine Oline Schatt

f. 7/10        1783,[31]

d. 28/11     1816.[32]

Gift 28/2 1807 i Køge[33] med

Christian Overgaard,

brygger og løjtnant i det borgerl. artilleri, han druknede 8/7 1810 i Store Bælt.[34]

To børn:

I. Thøger Rasmus Emil Overgaard, f. 1808, d. 1861, læge i Hobro.

II. Christian Overgaard.

Af 2. ægteskab en søn:

2.      Thomas Schatt

f. 4/8         1793,[35]

d. 17/1       1822          København,[36]

gift 20/6 1817[37] med

Emilie Lobeck

f.                 1792,

d. 30/3      1833.[38]

Af ægteskabet en datter:

Johanne Fauchou Schatt (navneforandring til ”Skatt”),

f. 1/12 1818 i København, d. 5/1 1891 i København, begr. 9/1.

Hun blev efter moderens død opdraget hos farmoderen Enkefru Bartholdy og blev senere institutbestyrerinde i København.

Bolette Petronelle Christine Bartholdy født Frick’s yngre søster Else Bornea Margrethe Frick blev gift med hendes stedsøn Nicolaj Conrad Middleton Bartholdy.

Det er disse indviklede familieforhold mellem familierne Schatt, Frick og Bartholdy, som giver overretsprokurator Vilhelm Rode anledning til at skrive følgende i et brev til broderen Ludvig Rode d. 27. oktober 1881:

”Du kan forstå, at jeg ved festen i går for os egentlig også burde have havt Fauchou Skatt med, men det har altid været mig meget vanskeligt at sætte mig ind i detaillen af dette slægtsskab og aldeles umuligt at gjøre det forståeligt for Annette. Jeg henviser i slægtskabsforhold altid til, at du veed det, men Annette føler sig ikke ret fyldestgjort dermed. Ved bordet prostituerede Ovidia sig overfor tante Petra ved ikke at vide, at tante Bornea var i slægt med bedstemoder Bartholdy, førend hun kom i slægt med hende.

Sagen er jo vistnok den, at tante Bornées første fader var bedstemoder Bartholdy’s anden fader, medens moders første fader var auktionsholder Skatt’s anden fader og tante Bornea’s første fader, medens bedstemoder Bartholdy var hans anden moder.

Det er virkelig soldaterløjeragtige forhold og ikke engang rigtig anstændige, synes det mig sommetider, når jeg vil trænge til bunds i dem.

Havde det været dig, du havde budet Fauchou, men en læge er jo også mere fortrolig med de enkelte lemmers forhold til det hele legeme end vi andre.”

 


Af Nicolaj Conrad Middleton Bartholdy og hustrus ægteskab var ni børn:

I.       Georg Christian Bartholdy                            f. 1807       d. 1883

II.      Christen Bartholdy                                          f. 1808       d. 1898

III.    Jacob Bartholdy                                               f. 1810       d. 1891

IV.     Nicolaj Bartholdy                                             f. 1812        d. 1884

V.      Marie Kirstine Bartholdy                               f. 1814        d. 1872

VI.     Adam Vilhelm Bartholdy                               f. 1815        d. 1874

VII.   Else Cathrine Oline Bartholdy                      f. 1817        d. 1875

VIII.  Bolette Petronelle Christine Bartholdy      f. 1823       d. 1902

IX.     Gotfred Jacob Bartholdy                                f. 1826       d. 1894.

1-V-1-I                          Georg Christian Bartholdy,

f. 17/3        1807          døbt 12/4 s.a.              Køge[39]

d. 28/5      1883                                                Århus.

I apothekerlære i Store-Heddinge, provisor på Gl. Torvs Apotek i jan. 1837.[40] Apotheker i Hammel 13/4 1842 til sin død.[41] I de senere år drev han dog kun apotheket ved bestyrere, først Preben Hempel, senere Berthel Christian Butz, hvilken sidste blev hans efterfølger som apotheker.

Viet 26/10 1842 i Storehedinge til:[42]

Hedevig Margrethe Jürgensen

f.                 1813                    Storehedinge,

d. 3/10       1889                    Århus ?

Datter af kaptajn, fyrinspektør ved Stevns Fyr Johan Jürgensen og hustru.

Af ægteskabet fire børn:

1.       Sophie Juliane                                        f. 1843       d. 1914

2.       Johanne Jacobine Bornea          f. 1845       d. 1922

3.       Hedevig Nielsine (Signe)                      f. 1849       d. 1892

4.       Johan Conrad                                         f. 1853       d. 1914

1-V-1-I-1                                 Sophie Juliane Bartholdy

f. 20/11      1843          Hammel,

d. 16/3       1914           Frederiksberg   begr.          21/3.

Fofatterinde.

1-V-1-I-2                                Johanne Jacobine Bornea Bartholdy

f. 5/1 1845           Hammel,

d. 30/9      1922           Århus,       begr. 7/10 Nordre kirkegård.

Gift med

Viggo Michael Severin Ramsing

f. 4/2          1841,

d. 4/8        1907           Århus.

Ifølge folketællingslisterne var Viggo Mich. kontorist hos godsforvalter Budtz i Hammel. Lieutenant. Trafikinspektør ved D.S.B.

R. d. 1/2    1860

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-I-2-I.                                      Margrethe Ramsing

Gift i Aarhus med kontorchef

Johannes Kruse

En datter Agnete.

1-V-1-I-2-II.                                    Signe Ramsing, ugift, adjunkt ved Statsskolen i Århus,

Åbenrå

1-V-1-I-2-III.                                   Georg Ramsing, gift i Norge, død uden børn.

1-V-1-I-3                                Hedevig Nielsine (Signe) Bartholdy,

f. 5/1 1849          Hammel,

d. 22/9      1892

gift 2/7 1874 med

Andreas Nicolai Flensborg Thomsen

f. 10/9        1844          Skivholm præstegård,

d. 21/7       1921.

Søn af sognepræst Carl Thomsen til Skivholm-Skovby i Århus stift og Ane Elisabeth f. Flensborg.

Proprietær. Ejer af Vederslund pr. Skanderborg.

Af ægteskabet otte børn:

1-V-1-I-3-I                                       Carl Georg Bartholdy Thomsen,

f. 15/4        1875,

d. 7/10 1885.

1-V-1-I-3-II                                     Niels Johan Wagtmann Thomsen (nu Wagtmann),

f. 9/2          1877

gift 19/3 1913 med

Karen Reumert.

Datter af driftsinsp. ved Carlsberg Alex Reumert og Ellen f. Kaarsberg, skilt (to døtre døde).

Drifsinspektør ved carlsberg.

1-V-1-I-3-III                                    Andreas Nicolai Flensborg Thomsen,

f. 23/11      1878

Gartner. Gift med

Agnes Tarp

2 børn:

1-V-1-I-3-III-1                                Carl Johan Thomsen

f. 24/9       18??/19??.

1-V-1-I-3-III-2                                Karen Thomsen

f. 8/12        18??/19??.

1-V-1-I-3-IV                                    Poul Cecil Thomsen,

f. 16/12      1880,

forretningsleder i U.S.A.

Gift med

Mary Keer

(ingen børn).

1-V-1-I-3-V                                     Johan Theodor Thomsen,

f. 25/3        1883

d. -/4         1884.

1-V-1-I-3-VI                                    Sofus Nicolai Thomsen,

f. 15/1         1885

d. 8/2        1891.

1-V-1-I-3-VII                                  Viggo Johannes Thomsen,

f. 31/8        1886

Løjtnant, Ass. i Kbhs. Byrets Skifteafd.

1-V-1-I-3-VIII                                 Christian Frederik Thomsen,

f. 12/8 1888.

Automobilhandler.

1-V-1-I-4                                Johan Conrad Bartholdy,

f. 12/3        1853           Hammel

d. 6/12       1904 Frederiksberg,

begr. 13/12         1904          Matthæuskirken.

Student Århus 1872, cand. phil. Cantor ved St. Matthæus K. i København ca. 1884. Komponist bl.a. operaerne ”Loreley” og ”Dyveke”. Sanglærer. Dirigent i Studenterforeningen. Professor.

Gift 27/12 1879 med

Octavia Tørsleff,

f. 14/6        1854           Assens.

d. 29/12     1945           Haraldsgave, Bagsværd.

Sanglærerinde og musiklærerinde. Datter af translatør og førstelærer Dbmd. Laurits Christian Tørsleff og Hansine Petrine f. Stenberg, datter af præsten i Viby.

Politiken 31/12 1945: Et langt og rigt og uendeligt virksomt liv er endt med professorinde Octavia Bartholdy’s død. Hun tilhørte en stærk slægt, hendes moder, fru Tørsleff, f. Steenberg blev 92 år gammel, og selv fyldte professorinde Bartholdy 91 i sommer.

Som ganske ung blev hun gift med komponisten Johan Bartholdy, senere professor, dirigent for Studentersangforeningen m.m. De levede et intenst musikliv sammen. Octavia B. var en sangpædagog af høj rang, både hvad stemmedannelse og foredragskunst angår. Efter sin mands død 1904 fortsatte hun sin sangskole helt op i en høj alder. Octavia B. havde en sjælden evne til at gøre musikken levende for sine elever – det var ikke bare sangen, hun lærte os, men også det sjælelige og kunstneriske indhold i sangene. Med sin rige og levende personlighed og sit altid ungdommelige og fyrige sind gjorde hun sig elsket og beundret at stadig nye unge elever. Endnu så sent som i fjor sommer sang hun med sin rene og yndefulde stemme for sine gæster.

Jeg, der personlig har kendt Octavia Bartholdy gennem ca. 30 år og hos hende har fået min første uddannelse, vil altid mindes hendes enestående hjælpsomhed og forståelse. Hendes elever vil altid mindes hende med dybeste taknemmelighed og aldrig glemme, hvad hun betød for os.

Immanuel Franksen (operasanger).

 

Af ægteskabet fire børn:

I.       Esther Magdalene Bartholdy, g. Bang,        f. 1881

II.      Christian Mendelsohn Bartholdy                f. 1882, d. 1882

III.    Margrethe Bartholdy, g. Skavlan                 f. 1883

IV.     Johan Bartholdy                                              f. 1885, d. 1885.

1-V-1-I-4-I                                       Esther Magdalene Bartholdy,

f. 28/6       1881 København, døbt 25/7 1881.

gift 8/6      1907           St. Matthæus Kirke med

Oluf August Bang,

f. 22/8       1882          døbt 4/2   1883.

Søn af premierløjtnant Nicolaj Frederik Hendrik Apollo Bang og Vilhelmine f. Rauberg. Cand.jur. fuldmægtig i Landbrugsministeriet (afsked 1/6 1928). Cst. byretsdommer. Dramatisk forfatter. Instruktør ved Statsradiofonien. Skilt (Han gift 2. gang med Asta Marg. Rode d. 31/5 1927).

En datter:

1-V-1-I-4-I-1                                            Eva Sigismunda Bang

f. 24/2       1908.

Gift 1. gang 17/7         1927           Tranekær m.

Kai Aage Bruun,

musikdirigent, skilt.

Gift 2. gang                  1934           med

Poul Arvid Dornonville de la Cour,

forfatter, skilt.

Gift 3. gang                  1943           med

Peter de Hemmer Gudme.

1-V-1-I-4-II                                     Christian Mendelsohn Bartholdy

f. 25/6        1882,

d. 1/9         1882 Skodsborg.

1-V-1-I-4-III                                    Margrethe Bartholdy (Grete)

f. 1/11         1883 København.

Pianistinde og musikpædagog,

gift 6/7      1907 Kristiania (Oslo) med

Einar Kielland Skavlan

f. 30/7       1882          Kristiania

Søn af professor Olav Skavlan og Dagmar f. Kielland.

Cand jur.1906, chefredaktør af ”Dagbladet” 1917 i Oslo. Chef for nationalteateret 1928-29. Redaktør igen, forfatter.

En datter:

1-V-1-I-4-III-1                                         Merete Bartholdy Skavlan

f. 25/7        1920.

1-V-1-I-4-IV                                    Johan Bartholdy

f. 5/9          1885

d.                1885.

1-V-1-II                        Christen Bartholdy,

f. 14/11       1808                   Herfølge,            fremstillet 23/2         1809,[43]

d. 25/8      1898          Birkerød.

Assisterede faderen ved Nørrehave skov ved Kallehave 1836-1844.

25/5 1844 til 1/10 1889 kgl. skovfoged i Rude skov.

Dbmd. 18/11 1882.

gift 3/2      1837           Kallehave,[44] med

Ane (Anna) Marie Hansen

f. 17/8        1810           Odense,[45]           døbt s.m.  St. Hans kirke,

d. 23/12     1893          Birkerød.

Datter af nålemager Christian Hansen og Cathrine Elisabeth Voigt

Af ægteskabet 10 børn:

1.       Nicolai Christian Gottfred                             f. 1837       d. 1893

2.       Frederik Wilhelm                                            f. 1839       d. 1901

3.       Elisabeth Bornea Caroline Fr.                       f. 1841        d. 1888

4.       Jacob                                                                  f. 1843       d. 1868

5.       Heinrich Georg                                                f. 1845       d. 1915

6.       Carl Frederik August                                      f. 1847       d. 1883

7.       Marie Oline Bolette                                         f. 1849       d. 1878

8.      Thora Wilhelmine Kirstine                           f. 1852       d. 1855

9.       Georg Christian Theodor                               f. 1854       d, 1929.

10.     Thora Christine Wilhelmine Amanda        f. 1856       d. 1903

1-V-1-II-1                               Nicolaj Christian Gottfred Bartholdy

f. 24/12      1837           Kallehave,[46]

d. 30/1       1893          Birkerød

Gårdejer i Trørød, Søllerød Sogn, ”Malkegård”.[47]

Gårdejer i Birkerød, ”Skovrødgård”.

Gift 26/5   1871           Birkerød,[48] med

Caroline Marie Olave Jordan,

f. 23/6       1840          Mern,[49]

d. 30/3      1893          Birkerød.

Datter af Godsforvalter Johan Peter Jordan og Caroline Melida f. Vichmann.

Af ægteskabet seks børn:

1-V-1-II-1-I                                      Caroline Marie Bartholdy

f. 6/2          1875,          Søllerød.

1-V-1-II-1-II                                    Jacob Bartholdy

f. 27/7        1876           Søllerød    døbt 3/9 s. å.,

d. 5/9         1878          Søllerød    begr. 11. s.m.

1-V-1-II-1-III                                   Astrid Bartholdy

f. 31/7        1877           Søllerød,

d. 28/12    1878          Søllerød.

1-V-1-II-1-IV                                   Ellen Astrid Bartholdy

f. 16/4        1879           Søllerød,

1-V-1-II-1-V                                    Johannes Bartholdy

f. 11/2        1881           Birkerød,

d. 31/12     1881           Birkerød.

1-V-1-II-1-VI                                   Johanne Melida Bartholdy

f. 17/10      1882          Birkerød,

1-V-1-II-2                              Frederik Wilhelm Bartholdy

f. 19/2        1839          Kallehave,[50]

d. 27/7       1901           Århus.

Konfirmeret Birkerød, påske 1853.

Sten og billedhugger i Randers, senere i Århus

Gift 8/8    1879 med

Emilie Sophie Christine Hamborg

f. 19/6        1859           Ørsted, Randers A.

d.?/4          1888.

Datter af Godsforvalter og gartner på Stenalt, Ørsted Eduard Hamborg og hustru Laura Adolfine Christensen.

Af ægteskabet fire børn:

I        Christen Edvard Nicolaj    f. 1880

II       Georg Wilhelm                    f. 1883

III     Felix Mendelsohn               f. 1885

IV      Anna Marie                          f. 1887       d. 1887.

1-V-1-II-2-I                                     Christen Edvard Nicolaj Bartholdy

f. 27/6        1880                   Randers

døbt 8/8   1880                   .Randers, Skt. Morten

Handelsgartner i Vejle, Gartner på Stenalt ved Ørsted (Randers amt).

gift 12/5    1914           Vejle med

Jenny Bertelsen,

datter af klokker Bertelsen.

Af ægteskabet tre børn:

1.       Grethe                         f. 1915

2.       Ruth Emilie                f. 1916

3.       Peter Andreas             f. 1918

1-V-1-II-2-I-1                                           Grethe Bartholdy

f. 15/4        1915           Vejle

1-V-1-II-2-I-2                                          Ruth Emilie Bartholdy

f. 10/12      1916           Vejle

d. 27/12     1922           Ørsted

1-V-1-II-2-I-3                                          Peter Andreas Bartholdy

f. 19/5                           Vejle

1-V-1-II-2-II                                    Georg Wilhelm Bartholdy

f. 18/7        1883          Randers

Sømand

4/2   1899 rejste han til Amsterdam for at gå ombord i Barken ”Emilie” til Molukkerne.

1-V-1-II-2-III                                  Felix Mendelsohn Bartholdy

f. 27/2        1885          Randers

Typograf i Randers

1-V-1-II-2-IV                                  Anna Marie Bartholdy

f. 28/3       1887          Randers

d.                1887          Randers

1-V-1-II-3                               Elisabeth Bornea Caroline Frederikke Bartholdy

f. 26/3       1841           Kallehave,[51]

d. 16/10     1888                   Hillerød

gift 28/12           1877           Lyngby med:

Mads Christian Godskesen

f. 4/6          1843           Ruggaardslund, Veflinge S, Fyn

Søn af boelsmand Godske A. Christensen og Else Cathrine Rasmusdatter

1873 skolelærereksamen (1. karakter). student 1883. 1884 Cand.phil., 1885 timelærer, 31/8 1887 konst. adjunkt ved Hillerød latinskole, overlærer 1/4 1906, 1919 lektor. Død 27/6 1937. barnløs.

Enkemanden gift 2. gang 2/1 1890 m.

Johanne Cathrine Cecilie Tegner

f. 8/4         1865           Sonnerupgaard, Tikøb S.

d. 21/4 1930.

Han gift 3. gang med

Lydia Eva Euphrosyne, født Strandberg,

f. 30/11 1862      Stockholm,

d.10/3 1952        Sandviken, Sverige.

Datter af Gustaf Strandberg og Eva, f. Helleday.

Ingen børn af 1. og 3. ægteskab, men fem børn i 2. ægteskab.

1-V-1-II-4                               Jacob Bartholdy

f. 8/3         1843          Kallehave,[52]

d. 30/9      1868           St. Thomas

Lærling på Frijsenborg Apothek 1855-60 hos sin farbror Georg Chr. Bartholdy. Medhj. eksamen 1861. Cand.pharm. 1867, s. år Kandidat på St. Thomas Apothek i Vestindien. Død der.

1-V-1-II-5                               Heinrich Georg Bartholdy

f. 28/1        1845           Birkerød,[53]

d. 24/9      1915           København (Skaanegade 4 med bopæl Jernbanevej 3 Næstved).

Ansat hos godsforvalter Permin på ”Statafgaard” under Bregentved Grevskab, 1871 i forstlære hos fortsassistent Høyrup i Themstruphus ligeledes under brgentved, 1878 forstassistent sammesteds med bolig i Themstruphus. I 1888 overtog han en bondegård i livsfæste i Babberup. 1893-1900 brygger i Holme Olstrup. Ved sin død var han ansat på amtskontoret i Næstved.

Gift 25/5   1878 i Holtug Kirke med

Ida Christine Scheibel

f. 26/4       1852           Gjorslev Holtug S,[54]

d. 4/11       1923           Holsteinsgade 42 København Ø hos sønnen Kai S. Bartholdy.

Datter af murermester Johan Heinrich Scheibel og Sophie Charlotte f. Kreutzmann.

Af ægteskabet syv børn:

I.       Johan                           f. 1879       d. 1950

II.      Sofie                             f. 1880       d. 1955

III     Georg                           f. 1882       d. 1919

iV      Ejner                            f. 1884       d. 1838

V.      Aage                             f. 1886       d. 1954

VI      Gerda                           f. 1888       d. 1893

VII    Kai Scheibel                f. 1890

1-V-1-II-5-I                                     Johan Bartholdy

f. 18/3        1879           Haslev S. Thomstruphus

d. 1/7         1950           Begr. Vestre Kirkegård, København.

Sømand, Skibsfører, Skibsinspektør, Reder 1920-21, Medindehaver af Firma Brødr. Bartholdy, der drev Rederi og Befragtningsvirksomhed.

Fire gange gift:

1. gang d. 25/11 1905 med

Jenny Johanne Gordon

f. 31/12      1884

d. 5/8         1918 København

Datter af Tandlæge Gordon Møller og skilt.

Af ægteskabet en søn:

1.       Axel Georg Bartholdy f. 1912      d. 1973.

Gift 2. gang med

Julie Dagmar Fleron

f. 6/1 1891,

d. 3/3 19.71

Skilt.

Gift. 3. gang med

Agnes Bartholdy f. Ring

f. 19/1        1883

Enke efter Johan Bartholdy’s nedennævnte broder Georg.

Skilt.

Gift 4. gang med

Ingeborg Nielsen

f. ?/3          1908

d. 1/11        1951           begr.          6/11           Vestre Kirkeg København.

1-V-1-II-5-I-1                                            Axel Georg Bartholdy

f. 3/6          1912            København        døbt d. 11/8       1912            Citadelskirken

d.                1973.

I huset hos skolebest. Hans K. Thyssen fra 1918 efter moderens død. Handelsuddannet. I lære hos L. Paulsen og Co. (Detleff Jürgensen),

senere hos firmaet Ibsen & Secher Frihavnen (Kai S. Bartholdy), fra 1/1 1932 ansat i Bikuben, Forsørgelsesforening og Sparekasse.

Gift 16/4   1957 med

Karen Nielsen, f. Paulsen

f. 31/12      1915.

1-V-1-II-5-II                                    Sofie Bartholdy

f. 5/9          1880                    Haslev, Themstruphus,

d. 11/11      1955            Aarhus,              begr. Sundby Kirkegård.

Jordmodereks. Praksis i København og på Frederiksberg 1908-10.

Overjordemoder på Fødselsstiftelsen i Aarhus.

Afsked af helbredsmæssige grunde i 1935.

9/10 1935 tildelt den Kgl Belønningsmedalje af 1. klasse m. krone.

Ugift.

1-V-1-II-5-III                                  Georg Bartholdy

f. 18/7        1882          Haslev, Themstruphus,

d. 15/9       1919           Hull, England (På gravstenen 15/10 1919).

Dampskibsfører.

gift 21/12  1910 med

Agnes Ring

f. 19/1        1883

d. 27/8      1973.

Sygeplejerske, fra 1920 til ? vaskeriejer i Kastrup. Fodplejerske.

Hun gift 2. gang med sin afdøde mands ovennævnte broder Johan.

Af ægteskabet tre børn:

1. Knud                         f. 1911

2. Georg Emil             f. 1912                 d. 1975

3. Gerda                       f. 1914                 d. 1950.

1-V-1-II-5-III-1                                         Knud Bartholdy

f. 21/7        1911

d. 26/4      1995

Arkitekt. Afgang fra Kunstakademiet maj 1940.

Gift med

Herta Ingeborg Åkesson

f. 10/7        1908          Eggelstad, Skåne

d. 18/8      2012

Datter af

Af ægteskabet ? børn

I.       Nils Georg Bartholdy         f. 1941

II.      Marianne Bartholdy           f. 1944

1-V-1-II-5-III-1-I                                               Nils Georg Bartholdy[55]

f. 1/11         1941           Frederiksberg.

1-V-1-II-5-III-1-II                                             Marianne Bartholdy

f. 14/6        1944           Frederiksberg

Tandlæge i Odense,

gift 18/10  1968 med

Steen Richardt

f. 13/2        1944

læge i Odense.

Søn af civilingeniør, underdirektør på Carlsberg Ole Christian Richardt og Birgit Hermansen.

Af ægteskabet to børn.

1-V-1-II-5-III-2                               Georg Emil Bartholdy

f. 16/10      1912           København

d.                1975

Finmekaniker

To gange gift.

1. gang med

Gudrun

Datter af

Af ægteskabet 2 børn

I.

II.

2. gang gift med

 

Datter af

Af ægteskabet _ børn:

1-V-1-II-5-III-3                               Gerda Bartholdy

f. 8/6         1914

d. 28/2      1950

Gift d.        med

Jørgen Biering

Søn af

Af ægteskabet 2 børn:

1-V-1-II-5-III-3-I.                                             Elise Biering

1-V-1-II-5-III-3-II.                                            Hans Jørgen Biering

1-V-1-II-5-IV                                   Ejner Bartholdy

f. 22/10     1884          Haslev, Themstruphus

d. 26/1       1938          København        begr. Sundby Kirkegård.

Mejerist i København.

Gift 7/12   1913 med

Ellen Julie Jensen,

f. 29/4       1890          Øster Ulslev,

d. 22/4      1950.

Datter af

Af ægteskabet tre børn:

1.       Edvard                f. 1914

2.       Erik                     f. 1916

3.       Inge                     f. 1918.

1-V-1-II-5-IV-1                                        Edvard Bartholdy

f. 8/10       1914            København

Handelsuddannet. Ansat i firmaet Ibsen & Secher i Frihavnen hos farbroderen Kai S. Bartholdy, der er indehaver af firmaet.

1-V-1-II-5-IV-2                                        Erik Bartholdy

f. 28/5       1916           København

Handelsuddannet.

1-V-1-II-5-IV-3                                        Inge Bartholdy

f. 22/3       1918           København

Gift 12/5   1944           Vanløse Kirke med

Carl Erik Gunnar Hansen

f. 27/7        1920

Slagtersvend

Søn af

Af ægteskabet en datter:

1-V-1-II-5-IV-3-I                                              Merete Bartholdy Hansen

f. 30/1        1946           døbt i Kildevældskirken 12/5     1946

1-V-1-II-5-V                                    Aage Bartholdy

f. 2/5          1886          Haslev, Thestruphus,

d. 17/3       1954           Hjerneblødning.

Bygningskonduktør, arkitekt, tømrermester og entreprenør på Frederiksberg.

gift 16/4    1912 med

Luise Beck

f. 26/9       1890

d. 9/7         1968.

Datter af proprietær S.F. Beck, Sønderskovgaard, Yding pr. Horsens.

Af ægteskabet tre børn:

1.       Svend                  f. 1912

2. Marie Luise            f. 1915

3. Aage                         f. 1921.

1-V-1-II-5-V-1                                          Svend Bartholdy

f. 29/7        1912

Realeksamen, bygningsingeniør, tømrersvend, nu (1948) medindehaver af tømrerfirmaet A. Bartholdy og Søn.

gift d.         1940 i Tyresø Kirke ved Stockholm med

Alice Harrilt Rasmussen

f. 13/6        1917

Datter af

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-II-5-V-1-I                                       Birgithe            f. 14/1        1938, København

1-V-1-II-5-V-1-II                                               Helle                  f. 19/8       1940, Frederiksberg

1-V-1-II-5-V-1-III                                             Aage Henrik   f. 3/3         1946, Frederiksberg

1-V-1-II-5-V-2                                         Marie Luise Bartholdy

f. 21/4        1915

Uddannet som massøse

gift 12/5    1938          Taarbæk Kirke med

Fred. Bloch Balsløw

f. 1/9 1906.

Af ægteskabet en søn:

1-V-1-II-5-V-2-I.                                               Jesper Bloch Balsløw

f. 13/1         1939           døbt i Taarbæk K. 5/3 1939.

1-V-1-II-5-V-3                                         Aage Bartholdy

f. 30/7       1921

d. 7/4         1922.

1-V-1-II-5-VI                                   Gerda Bartholdy

f. 4/6          1888                   Haslev, Themstruphus

d. 21/11      1893          Olstrup     begravet der.

1-V-1-II-5-VII                                 Kai Scheibel Bartholdy

f. 3/10        1890          Dalby, S. Babberup

Lærte handelen hos købmand L.P. Olsen 1905-08, fra 1908-11 hos købmand Valc. Huus, Næstved. Fra 1911 ansat i firmaet Ibsen & Secher, i 1916 forretningsfører for D/S ”Oregon” og A/S K.S. Bartholdy og Brdr. Bartholdy. Bartholdy, Rederi- og Befragtningsvirksomhed, overtog 1/9 1922 sit gamle firma Ibsen & Secher, Frihavnen, som eneindehaver, speditør, kornkontrollør, korngrosserer.

Gift 2/12   1931 med

Inga Minna Ammonsen

f. 25/12      1892.

Datter af isenkræmmer Ammon Ammonsen, Fjerritslev.

Af ægteskabet en søn:

1-V-1-II-5-VII-1                              Per Bartholdy

f. 19/4        1932           døbt           1932.

1-V-1-II-6                               Carl Frederich August Bartholdy

f. 21/8        1847           Birkerød

d. 9/6         1883          Birkerød

Sten- og billedhugger, ugift.

1-V-1-II-7                               Marie Oline Bolette Bartholdy

f. 13/10      1849           Birkerød

d. 28/4      1878           Lyngby      begravet Lyngby Gl. Kirkegård

Gift 2/8     1872 med

Anders Ditlev Thyssen

f. 11/7         1849          Nordby, Fanø

d. 24/9      1933           Lyngby      begravet Lyngby Gl. Kirkegård.

Stiftede 1 sep. 1871 Thyssens Skole i Lyngby, fra 1881 kaldet Lyngby Realskole og fra 1911 til 1917 Lyngby højere Almenskole. Fra 1900-1920 overlærer ved realskolen i Nordby på Fanø, flyttede til Lyngby 1920, hvor han boede Sorgenfrivej 9 og døde 24/9 1933. R.Db.

Søn af møller på Fanø Hans Peter Thyssen og Mathilde Rosine f. Pontoppidan. Var 2. gang gift med Petra Telling og havde her 3 børn:

IV.     Knud Immanuel Thyssen           f. 15/4        1880

V.      Erik Pontoppidan Thyssen         f. 4/11        1881

VI.     Asger Thyssen                               f. 5/8         1889.

Af 1. ægteskab tre børn:

I.       Hans Kristen Thyssen                 f. 1873                 d. 1945

II.      Sigrid Thyssen                              f. 1875                 d. 1944

III.    Knud Thyssen                               f. 1878                 d. 1878

1-V-1-II-7-I                                     Hans Kristen Thyssen

f. 16/5        1873          Lyngby

d. 4/12       1945           Lyngby, begravet Lyngby Gl. Kirkegård.

Fra 1900 skolebestyrer af den af hans fader 1871 oprettede Lyngby Realskole, fra 1911, hvor der både var gymnasium og realskole, Lyngby højere Almenskole. Fra 1920 blev gymnasiet overtaget af staten, og den øvrige del af skolen fortsatte som Lyngby private Underskole. Fra 1920 til 1938 adjunkt ved Statsskolen i Lyngby. Formand i bestyrelsen for I/S Lyngby private Underskole.

R.Db.

Gift 31/5   1900 med

Karen Andersen

f. 17/3        1869          Borris.

Af ægteskabet fire børn:

1.       Anders Thyssen         f. 1901

2.       Marie Thyssen           f. 1902

3.       Arne Thyssen             f. 1903

4.       Gunner Thyssen        f. 1905.

1-V-1-II-7-I-1                                           Anders Thyssen

f. 23/3       1901 Lyngby

d.

Gårdejer, Sandal v. Frederikssund

Gift med

Edel Busk Rasmussen

Datter af grosserer F. Rasmussen, Odense og hustru Margrete f. Busk

Af ægteskabet fem børn:

I.       Karen Margrethe                f. 15/8        1928

II.      Ragnhild                               f. 19/1        1930

III.    Ditlev                                     f.                 1931

IV.     Sanne                                    f. 20/5       1934

V.      Knud Bartholdy                  f. 26/7       1937

1-V-1-II-7-I-2                                           Marie Thyssen

f. 30/4       1902

Gift med handelsgartner

Holger Suhr,

Allegården Kastrup, senere Gl. Holtegård.

Af ægteskabet en datter:

1-V-1-II-7-I-2-I.                                       Hanne Suhr

f. 2/11         1935.

1-V-1-II-7-I-3                                           Svend Arne Thyssen

f. 23/9       1903

d.

Gårdejer Klodgården, Stenløse, senere Stjerneholm, Ll. Rørbæk, Frederikssund.

Var i 1945 interneret, blev overført til Frøslevlejren, senere Neuen Gamme og Dachau, blev befriet af Folke Bernadottes Expedition.

Gift 15/6   1945 i Lyngby med

Klara f. Jakobsen

f. 25/5        1908, Sværdborg S, Præstø A.

Datter af husmand Niels Peter Jacobsen og hustru Marie Henningsen.

Af ægteskabet fem børn:

1-V-1-II-7-I-3-I                                        Karen Marie Thyssen

f. 24/2       1947, Snostrup S, Frederiksborg A.

1-V-1-II-7-I-3-II                                                Hans Arne Peter Thyssen

f. 7/10        1948, Snostrup S, Frederiksborg A.

1-V-1-II-7-I-3-III                                              Jens Falke Thyssen

f. 6/12        1949, Snostrup S, Frederiksborg A.

d. 17/9 1952.[56]

1-V-1-II-7-I-3-IV                                              Unavngiven

f. 7/10        1951           Fred.sund sygehus

d. 9/10       1951           Fred.sund sygehus

1-V-1-II-7-I-3-V                                                Svend Thyssen

f. 7/10        1951           Fred.sund sygehus

d. 10/10     1951           Fred.sund sygehus

1-V-1-II-7-I-4                                           Gunner Thyssen

f. 4/7          1905

Læge ved Rigshospitalet senere Retsmedicinsk Institut. Falcks Redningskorps fra 1/1 1941, praktiserende læge i Køge.

Gift med

Agnete f. Christensen

Datter af Købmand Christensen Holstebro.

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-II-7-I-4-I.                                       Søren Thyssen

f. 22/2        1940

1-V-1-II-7-I-4-II.                                               Nils Thyssen

f. 7/10        1944.

1-V-1-II-7-II                                    Sigrid Thyssen

f. 18/7        1875           Lyngby

d. 17/4       1944           Boestofte, Stevns. Begravet på Stevns Frimenigheds (fra 1960 Valgmenighed) kirkegård.

Afgangseksamen fra Lyngby Realskole 1894 som den første kvindelige elev. Udmærkelse. Lærereksamen fra Zahles seminarium 1998, 1. karakter. Lærerinde ved Lyngby Realskole 1898-1900. Gjorde et stort arbejde som præstekone og var meget afholdt af menigheden.

Gift 2/4     1901 i Nordby på Fanø med

Frederik Christian Krebs Lange

f. 5/5 1869          Skivum, Aalborg amt

d. 30/3      1939           Bispebjerg Hospital, lungebetændelse. Begravet på Stevns Frimenigheds kirkegård.

Arbejdede ved landbruget og som gartner, lærereksamen 1896 fra Skårup Seminarium, første karakter. 1897-1901 ansat ved Lyngby Realskole. 1901-1907 forstander for Bornholms Højskole. 1907-1917 frimenighedspræst på Stevns og fra 1912-1917 tillige ejer af og forstander for Stevns Højskole, 1917-1920 gårdejer på Fyn (1917-1919 Krogsløkkegård i Seden, 1919-1920 Horseholm i Vantinge v. Ringe), 1920-1937 frimenighedspræst på Stevns.

Søn af kroejer i Skivum, Aalborg A Christian Ditlev Lange og hustru Ane Marie Nielsdatter.

Af ægteskabet ni børn:

1.       Johannes Krebs Lange                 f. 1902       d. 1990

2.       Poul Krebs Lange                         f. 1903       d. 1985

3.       Marie krebs Lange                       f. 1904       d. 2000

4.       Helge Krebs Lange                       f. 1906       d. 1984

5.       Børge Krebs Lange                       f. 1908       d. 1982

6.       Kaare Krebs Lange                       f. 1909       d. 2004

7.       Erik Immanuel Krebs Lange      f. 1912        d. 2008

8.      Otto Elias Krebs Lange                f. 1914        d. 1984

9.       Frede Benedikt Krebs Lange      f. 1917        d. 1993.

1-V-1-II-7-II-1                                          Johannes Krebs Lange

f. 16/2        1902          Aaker, Bornholm

d. 1/4         1990          Roskilde

Arbejdede ved landbruget. Lærereksamen 1926 fra Jonstrup Seminarium, 1930-1932 huslærer i Argentina, 1932-1937 Lille Egede friskole, 1937-1956 førstelærer i Hyrup, Stouby, Vejle, 1956-1971 Roskilde.

Gift 15/10 1932 med

Oda Olivia Petersen

f. 27/3        1907

Datter af ægeksportør Ole Petersen og Maren Marie Poulsen, Rode, Sdr. Dalby S..

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-II-7-II-1-I                                       Lisbet Krebs Lange

f. 28/8       1933           Sdr. Dalby.

1950-1954 sparekasseudd. i Horsens, et år i England, 1955-1958 Berl.Tid.’s redaktions regnskab.

Gift 28/12 1958 i Roskilde Domk. med

Harald Verner Eriksen

f. 15/12       1925           Stenstrup.

Uddannet smed, maskinmesterskole, 5 år sejlet som maskinmester for ØK m.fl. 1958 teknisk assistent på B&W motorfabriks kontor.

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-II-7-II-1-II                                               Kirsten Krebs Lange

f. 22/7        1936           Sdr. Dalby, døbt 23/8 s.a. Stevns Frikirke.

1954 Thestrup sygeplejeskole, ½ år i England. 1955-1959 sygeplejeuddannelse på Bispebjerg. Ansat som sygeplejerske på Hillerød sygehus.

Gift 24/10 1959 Roskilde Domk. med

Knud Harald Petersen

f. 7/2 1925           Brønshøj,

d. 29/10     2009          Ågerup,     begr. 3/11 s.a. Ågerup.

1848 uddannet som buntmager, tre år på ”valsen” i Frankrig og Nordafrika. 1951-1963 sovevognskonduktør i Waggon Lits, vognmand, mælkeforhandler. !968 litgraf ved Roskilde Tidendes trykkeri.

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-II-7-II-1-III                                             Birte Krebs Lange

f. 20/11      1941           Stouby S.

Efter realeksamen arbejde i børnehave. ½ år i England. 1961 Rødkilde sygeplejeskole, 1962-65 sygeplejeuddannelse på Roskilde sygehus. Et år på Glostrup statshospitals børnepsykiatriske afd. 1966-71 Roskilde sygehus. Siden 1971 skiftende vagter på Dronninglund sygehus.

Gift 2/7 1966 i Roskilde Domkirke med

Niels Bjørn Nielsen

f. 15/7         1941           København.

Udlært som litograf. 1/1 1971 kontorass. i Aalborg byorkester.

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-II-7-II-2                                         Poul Krebs Lange

f. 6/5          1903          Aaker, Bornholm

d. 10/5       1985.

Arbejdede ved landbruget. Studenterkursus 1922-24. Cand.med 1932, 1932-39 diverse hospitaler, 1939 reservelæge, speciale i tuberkulose, 1943 reservelæge tuberkulosehospitalet i Lyngby, 1943-57 overlæge og direktør ved Vejle Fjord Sanatorium, 1957-58 konst. overlæge Holbæk, 1958-71 overlæge på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland. Speciallægeautorisation i lungetuberkulose 1942, lungediagnostik 1962 og medicinske lungesygdomme 1968.

R. af Finlands hvide Rose 1. kl., R 9/8 1968.

Gift 11/7    1946 i Ørum med

Anna Frøslev Christensen

f. 30/5       1912

d. 27/5       1996

Sygeplejerske

Datter af lærer Peter Nielsen Christensen og Ellen Frøslev.

Sygeplejerske fra Sundby hospital.

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-II-7-II-2-I                                                Inger Marie Krebs Lange

f. 20/6       1948          Stouby S.

Student 1968 fra Nyborg gymnasium. Fra 1971 laborant på Bispebjerg hospital, afbrudt af et par orlovsperioder ved sygehuslaboratorier i Grønland.

1-V-1-II-7-II-2-II                                              Christian Krebs Lange

f. f. 24/5     1950           Stouby S.

Student 1968 fra Nyborg Sorø Akademi. Cand. jur. 1978. Samme år ansat i Den Sociale Ankestyrelse. 1987 ansættelse i Københavns Amtskommune, fra 1992 Statsamtet København.

Samlevende med

Heidi Lindholm Rasmussen

fra 1990 til 1998.

Af samlivet et barn:

1-V-1-II-7-II-2-III                                             Benedikte Krebs Lange

f. 17/12       1954           Stouby S,

d. 22/5       1997           Viby J.

Cand. mag. i musik og historie fra Aarhus Universitet.

Samlevede med

Bent Nissen

f. 26/2        1952           Torsted, Horsens.

Søn af Peter Jørgen Nissen og hustru Ester Nissen.

Arkitekt.

Af samlivet tre børn:

1-V-1-II-7-II-3                                          Marie Krebs Lange

f. 15/10      1904          Aaker, Bornholm

d. 19/10     2000         Haderslev

Blev som sine søskende undervist hjemme og kom derefter til morforældrene i Lyngby, hvor hun hjalp til i huset samtidig med at hun gik på Zahles Skole. Sommeren 1922 på Ollerup Gymnastikhøjskole. Derefter hjemme på Stevns til hun blev gift, afbrudt 1927-29 af uddannelse på Det kgl. Musikkonservatorium i København, underviste i klaverspil, organist ved Stevns Frikirke. Efter sin mands død medhjælper ved Chatrine Asylets Børnehave i Haderslev.

Gift 15/5    1937 i Stevns frimenighedskirke med

Hans Christian Waaben Thulstrup

f. 26/1        1902

d. 6/9         1949           Hjerteslag.

Søn af slagtermester Andreas Rasmussen Thulstrup og hustru Andrea Martine Waaben.

Arbejdede ved landbruget, Løgumgårde Studenterkursus, 3 år stud.med. i København, derefter stud.jur. Jur. embedseksamen 1936. 3 år som sagførerfuldmægtig i Bogense, derefter fuldmægtig hos sin bror i Haderslev.

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-II-7-II-3-I                                                Erik Waaben Thulstrup

f. 14/10      1941           Gl. Haderslev S.

Student 1960 Haderslev Katedralskole, 1967 cand. scient. i fysik og kemi fra Aarhus Universitet. 1968-1969 Fullbright Fellow samme sted, guldmedalje. Lektor samme sted 1972-1981. Professor ved Danmarks Lærerhøjskole til 1989. 1989-1993 en række særprofessorater i USA, Tyskland og Slovenien. 1993 ansat ved RUC.

Senior science of technology specialist. Verdensbanken i Washington DC. Fellow, Third World Academy of Science og det Norske Videnskabsakademi. Skrevet ca. 10 bøger og et store antal artikler om sit fagområde.

2004 Ridder af Dannebrogordenen.

Gift 6/5 1966 i Storring med

Lizzi Dencker Bargisen

f. 13/3        1943           Solbjerg.

Datter af inspektør Erling Peter Bjarne Bargisen og hustru Hedvig Nielsen.

Student 1953, 1965 tresproglig korrespondent fra Aarhus Handelshøjskole, sekretær ved Aarhus Universitet samt Aarhus Byorkester til 1981. 1982-1989 ansat ved et internationalt tidsskrift og ved Novo.

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-II-7-II-3-II                                              Poul Waaben Thulstrup

f. 3/5 1945,          Gl. Haderslev S.

Student 1964 Haderslev Katedralskole, 1971 cand Scient. i fysik og kemi fra Aarhus Universitet, aftjente værnepligt, indtil 1979 ansat ved Aarhus Universitet. !979-1986 ansat ved Skanderborg Amysgymnasium, herefter lektor ved Aarhus Katedralskole.

Gift 25/2 1977    Aarhus Domsogn med

Hanne Lise Carlsen

f. 9/5 1945.

Datter af købmand Jens Christian Carlsen og hustru Adda Irene Hansen.

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-II-7-II-4                                         Helge Krebs Lange

f. 11/6        1906          Aaker, Bornholm

d. 29/4      1984          Boestofte , Stevns

Arbejdede ved landbruget. Uddannet mekaniker. Motorværksted i Øster Hæsinge på Fyn 1947-48, arbejdede som gartner, landbrugsmedhælper, traktorfører på maskinstation mv.

Ugift.

1-V-1-II-7-II-5                                         Børge Krebs Lange

f. 26/3       1908          Stevns

d. 24/3      1982          Bov, Aabenraa A.

Arbejdede ved landbruget. Flere højskoleophold. 1935 lærereksamen fra Gedved Seminarium. Forskellige stillinger som lærer og højskolelærer 1935-46. Lærer ved Tarup danske skole i Sydslesvig 1947-1975.

Gift 28/5   1950 med

Esther Margrethe Hoppe

f. 12/5        1923

Nysproglig student fra Marie Kruses skole 1942. Højskoleophold på Snoghøj Gymnastikhøjskole og på Den frie Højskole i Arild v. Tønder. Lærereksamen 1947 fra Zahles seminarium. Lærer i Sydslesvig ved Oversø danske skole 1947-1949, derefter Tarup og senere Kobbermølle.

Datter af landsdommer Knud Hoppe og hustru Paula Johanne Rosenstjerne Krag.

Af ægteskaber fire børn:

1-V-1-II-7-II-5-I                                                Knud Steffen Krebs Lange

f. 12/11       1952           Sønderborg.

Student fra Duborgskolen, Flenborg 1972. Aftjente sin værnepligt ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev 1973-74. Danmarks Journalisthøjskole. Ansat ved Midtjyllands Avis i Silkeborg, fra 1994 ansvarshavende chefredaktør. Flere bestyrelseposter, herunder formand for Silkeborg Museum og Silkeborg kunstnerlegat. udgivet to børnebøger, en digtsamling og biografier om malerne Ejnar Nielsen og Tommy Hørning samt en jubilæumsbog om Silkeborg kunstnerlegat.

Gift 2/3 1984     Gjern rådhus med

Anne Pia Gøtzsche

f. 11/11       1954           Asmild S.

Datter af tandlæge Palle Johan van Deurs Gøtzsche og hustru, tandlæge Kirsten Rønn.

1973 musiksproglig student, Vestbirk højskole, 1974-78 Aarhus Seminarium. 1978 ansat ved Haldum-Hinnerup skole. Fra 1987 overlærer ved Grauballe skole.

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-II-7-II-5-II                                              Tove Krebs Lange

f. 11/1         1955, Tarup, Adelby S, Sydslesvig.

Student fra Duborgskolen i Flensborg 1973. 1974-76 kunstskolen ”Le 75” i Bruxelles. 1977 i København, fortsatte studier på Glyptoteket/Egon Bjerg Nielsen, 1978-83 elev på Skolen for Brugskunst i København (Designskolen). Siden 1983 selvstændig grafiker og illustrator med egen tegnestue. Arbejder især med børne- og lærebøger. Har skrevet flere børnebøger. 2001 formand for illustratorgruppen i Dansk Forfatterforening.

Ugift.

1-V-1-II-7-II-5-III                                             Jon Torsten Lange

f. 28/5        1956, Tarup, Adelby S, Sydslesvig.

Student fra Duborgskolen I Flensborg 1974. Aftjente sin værnepligt ved Flyvestation Skrydstrup i 1975-76. Studerede historie og tysk 1977-1995 ved Københavns Universitet. Sideløbende hermed arbejde i en boghandel og studenterpolitisk arbejde. Ophold i Belgien 1979-80. Siden 1995 ansat ved Øster Borgerdyd Gymnasium, Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv samt Gladsaxe skole.

Fra 2000-2004 formand for Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie.

Gift 8/8     1988          Københavns Rådhus med

Hanne Vibeke Moltke

f. 13/5        1958           Frederiksberg.

Datter af redaktør dr. phil. museumsinspektør Erik Moltke og hustru, arkitekt MAA Elna Møller.

Student fra Ingrid Jespersens skole på Østerbro 1976, 1986 cand. mag i engelsk og historie ved Københavns Universitet, 1986 informationsmedarbejder og 1987-2001 informationschef i Håndværksrådet, 2001 virksomhedsrådgiver i Center for Ledelse. Medstifter af Alzheimerforeningen i Danmark og medlem af ledelsen i Middelgrundens Vindmøllelaug.

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-II-7-II-5-IV                                             Hans Ole Krebs Lange

f. 10/11       1964, Tarup, Adelby S. Sydslesvig.

Student fra Duborgskolen i Flensborg, efterår 1984 på Ryslinge højskole, 1994 cand. theol. fra Aarhus Universitet, undervisningsassistent samme sted. 1995 ordineret sognepræst i Ribe Domkirke, konstitueret sognepræst i Tim 1 1997, sognepræst i Ny Sogn og Gammel Sogn, Holmsland samme år. Bestyrelsesmedlem i Kirkeligt Samfund 1997-99, sikkerhedsrepræsentant for præster i Ringkøbing Provsti 2002.

Gift 2/8     1997           Gammel Sogn med

Lotte Stougaard Holm

f. 30/12      1967           Videbæk.

datter af ingeniørJørgen Holm og hustru, sygeplejerske Inger Stougaard Frederiksen.

1989 hf fra Herning, 1990 ophold på Testrup højskole. 1996 uddannet sygeplejerske og herefter ansat ved Ringkøbing sygehus.

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-II-7-II-6                                         Kaare Krebs Lange

f. 1/8          1909          Stevns

d. 6/2         2004          Gilleleje

Arbejdede ved landbruget. Højskole- og Landbrugsskoleophold. Et par år bestyrer på Gl. Holte avlsgård. Fra 1946 gartner i Gilleleje.

Gift 22/12 1945 med

Gerda Elvira Poulsen

f. 25/2        1922

d. 17/12     2011.

Datter af vejmand Ludvig Johan Poulsen og hustru Margrethe Kristine f. Mathisen.

Efter skolegang lært husgerning, 1943 Strib Husholdningsskole. Fra 1946 medhjælpende hustru i gartneriet, rengøringsassistent på Esbønderup sygehus.

Der var ingen børn af ægteskabet.

1-V-1-II-7-II-7                                         Erik Immanuel Krebs Lange

f. 18/5        1912           Stevns

d. 20/7      2008         Haderslev

Arbejdede ved landbruget. Flere højskoleophold, herunder Askov Sløjdskole. 1936 lærereksamen fra Gedved Seminarium, årsvikariat i Gram, aftjente værnepligt ved Militærhospitalet i København 1937-38, 1938-39 vikar i Åstrup, Haderslev, 1939.43 andenlærer i Rens, Tønder, 1943-46 førstelærer i Ørby, Haderslev, 1946-52 lærer i Sydslesvig (1946-48 Tinningsted s. for Tønder, 1948-1952 Jaruplund, Flensborg), 1952-57 lærer i Tønder, 1957-72 leder af Eksternatskolen i Tønder.

Gift 12/8   1939 i Øster Lindet med

Estrid Jensen

f. 30/5       1914           Brønderslev

d. 16/12     2011           Haderslev

1930-31 Skibelund Efterskole, 1932-34 elev på Gedved seminarium, derefter i huset hos sin faster i Mojbøl, Haderslev.

Datter af handelsmand og sodavandsfabrikant Jens Peter Jensen og hustru Ane Marie Dagmar Hansen.

Af ægteskabet fire børn:

1-V-1-II-7-II-7-I                                                Jens Christian Krebs Lange

f. 5/2 1941 Rens, Burkal S, Tønder.

1960 student Tønder Statsskole, aftjente værnepligt ved Slesvigske Fodregiment 1960-61, løjtnant af reserven 1/1 1962. Aarhus Universitet 1963-65 (kemi), 1965-68 Hærens Officersskole, 1/5 1968 premierløjtnant ved Sjællandske Ingeniørregiment, 1968-1976 og 1984-87 skiftende geled- og skoletjeneste. 1976-80 Militærteknisk Ingeniørkursus (bygningsteknisk linje) på Forsvarsakademiet, 1980-84 Forsvarskommandoen, 1984-1987. Oberstløjtnant og chef for Ingeniørskolen 1/5 1987. 1989-96 chef for Forsvarskommandoens Byggesektion, 1996-98 næstkommanderende og stabschef ved Ingenørregimentet. Tjeneste ved DANCON/UNFICYP 11, 44 og 50, sidste periode som chef for det danske kontingent. 1998-2001 tjenestefri uden løn.

Ht.H. 26/9 1990, R.1 18/4 1996, FN/Dancon UNFICYP med tretal.

Gift to gange. Første gang 6/7    1968 med

Annette Bengtsson

f. 29/11      1942           Helsingør,

d. 1/2         1987           Rungsted.

Datter af købmand Erik Bengtsson og hustru Karen Cecilie f. Melgaard.

1962 student fra Helsingør gymnasium, 1962-63 Alliance Francaise i Paris, studerede fransk ved Københavns Universitet 1963-1972, herefter timelærer på Rungsted gymnasium, maj 1977-juni 1978 bifag i spansk, 1978 timelærer på Allerød Amtsgymnasium, 1979 cand. mag. i fransk og spansk og adjunkt samme sted, syg pga. indeklimaet på Allerød Amtsgymnasium, 1984-1986 Statens Studenterkursus på Frederiksberg.

Ingen børn af ægteskabet.

Gift 2. gang 17/7         1993 i Tibirke Kirke med

Jane Nanni Levin

f. 22/4        1950.

Datter af typograf Leo Poul Levin og hustru Tove Lillian f. Frederiksen.

1965-71 en række forskellige stillinger. 1971 optaget på hærens første kvindelige konstabelhold. 1974-76 Hærens Officersskole. 1976-88jeneste ved Sjællandske Telegrafregiment, 1988-2000 tjeneste ved Forsvarskommandoen, de sidste år i Forsvarschefens ledelsessekretariat.

Ht.H. 26/9         1997.

Ingen børn af ægteskabet.

1-V-1-II-7-II-7-II                                              Poul Krebs Lange

f. 29/1        1943           Rens, Burkal S, Tønder.

1961 student fra Tønder gymnasium, 1961-63 aftjent værnepligt, 1963-64 Aarhus Universitet (matematik og fysik), 1964-65 jeneste ved DANCON/UNFICYP 2, 1965-68 Haderslev seminarium, 1968-74 lærer på Skrydstrup skole, fra 1974 til 1993 Over Jerstal skole, 1993-95 afdelingschef ved Vojens kommune, 1965-2003 forvaltningschef i Nr. Rangstrup kommune.

Medlem af bestyrelsen for kommunale chefer i Sydjylland, formand for Børne- og Kulturchefforeningen i Sønderjylland samt medlem af repræsentantskabet for Askov Højskole.

Gift 28/12 1967           Gl. Haderslev med

Ulla Richardsen

f. 20/7        1947           Esbjerg.

Datter af taksator Helge Richardsen og hustru, børnehaveleder Henny f. Møller.

Realeksamen 1965, 1970 dimitteret fra Haderslev seminarium,

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-II-7-II-7-III                                             Karen Margrethe Krebs Lange

f. 23/3        1946           Ørby, Vonsbæk S

Realeksamen 1962, arbejde i huset, 1964 Sønderborg Idrætshøjskole, 1964-65 Tønder seminarium, ½ år vikar hos sin far og ½ år forpraktikant i Østre Børnehave i Tønder, 1966-1968 Aaberaa Børnehaveseminarium. 1968 ansat som børnehavelærer inden for Statens Åndssvageforsorg på Nyrup træningsskole i Kvistgård. Fra 1/12 1978 børnehaveleder i Ølgod. 1993 - 2012 Kirkesanger ved Ølgod kirke.

Gift 23/8   1975  Haderslev Domkirke med

Flemming Simonsen

f. 19/3        1945           Nørre Sundby.

Søn af Emil Simonsen og hustru Elly Agnete Nielsen.

Student fra Grindsted Gymnasium. 1968 dimitteret fra Ranum seminarium og siden ansat ved Ølgod Byskole.

Af ægteskabet en søn:

1-V-1-II-7-II-7-IV                                             Niels Erik Krebs Lange

f. 1948        Sønderborg.

1967 student fra Tønder Statssskole, 1967-1973 kemi ved Danmarks Tekniske Højskole (nu DTU), dimitterede som civilingeniør i levnedsmiddelteknologi, ansat her til 1975. Aftjente civil værnepligt i det grønlandske hus. 1976-2001 ansat ved Novo Nordisk i Enzym RD. Fra 1978-82 udstationeret i Basel og fra 1995-1999 i Raleigh i North Carolina. 2001 ”Presidential green chemistry challenge award”. Fra 2001-2008 ansat ved Novozymes RD. Har skrevet flere videnskabelige artikler og patenter. Bibliografi: se ”Who is who in the world”.

Ugift.

1-V-1-II-7-II-8                                         Otto Elias Krebs Lange

f. 4/3          1914           Stevns

d. 19/9       1984          Frederikssund

Realeksamen Karise, boghandlerlære i Vejle, afbrød læretiden. Arbejdede i gartneri hos Arne Suhr Gl. Holte og gik på studenterkursus om aftenen, afbrød studiet. Herefter revisor i Frederikssund, hvor han deltog aktivt i Vikingespillene.

Gift to gange. Gift første gang 1/11     1941 med

Hilda Hilma Petersen

f. 24/6       1915

Datter af ægeksportør Ole Petersen og hustru Maren Marie Poulsen, Rode, Sdr. Dalby S.

Skilt.

Af ægteskabet ingen børn.

Gift anden gang 1/8  1947 med

Eva Mortensen

f. 21/3        1917            Holbæk

Var aktiv i modstandsbevægelsen i Holbæk under besættelsen 1940-45.

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-II-7-II-8-I                                               Merete Krebs Lange

f. 28/5 1949        Frederikssund.

Ugift.

1-V-1-II-7-II-8-II                                              Morten Ulrik Krebs Lange

f. 26/5 1955        Frederikssund

1-V-1-II-7-II-9                                         Frede Benedikt Krebs Lange

f. 12/3        1984          Havnelev, Stevns

d. 11/6       1993           Lyngby

Arbejdede ved landbruget. 1937 udlært som gartner v. Frode Sørensen Emdruphøj. 1938-39 soldat i Holbæk. 1939-59 gartner forskellige steder, bl.a. i Finland under vinterkrigen. 1959-67 eget gartneri i Finland. Fra 1967 gartneribestyrer på Stejlebjerg i Karlebo.

Gift 21/8   1948 i Lyngby med

Ethel Regine Olin

f. 16/12      1916           Helsingfors, Finland

d. 29/4      1999           Lyngby.

Realeksamen, derefter telefonist ved rigstelefonen i Helsingfors.

Datter af politibetjent Karl Johan Olin og hustru Alma Eveline Lindstedt.

Af ægteskabet en søn:

1-V-1-II-7-II-9-I                                                Michael Mogens Krebs Lange

f. 23/8       1956           København.

1976 student. 1979 teknisk assistent og herefter uddannelse på Helsingør Tekniske Skole. 1983 maskinarbejder på Helsingør værft, 1984 maskintekniker på Københavns tekniske skole. Aftjente 1977 værnepligt ved Danske Livregiment i Vordingborg. 1992-2010 produktionstekniker/planlægger ved Hu-Terbo i Helsingør. 2012 uddannet lokomotivfører.

Samlevet med

Maj-Britt Willmann

f. 13/3        1966           København.

Datter af maskintekniker Werner Willmann og hustru, skrædder Liss Christensen.

Uddannet finmekaniker og efterfølgende social- og sundhedshjælper.

Af samlivet to børn:

1-V-1-II-7-III                                  Knud Thyssen

f. 15/4        1878

d. 25/10     1878.

1-V-1-II-8                              Thora Wilhelmine Kirstine Bartholdy

f. 31/10      1852           Birkerød,[57]

d. 13/12     1855           Birkerød

1-V-1-II-9                               Georg Christian Theodor Bartholdy

f. 31/5        1854           Birkerød,[58]

d. 4/11       1928          Randers

Fuldmægtig I Handelsbanken I Randers.

Gift 21/6   1889 i Randers med

Augusta Johanne Margrethe Wies

f. 22/9       1861           Randers.

Datter  Thommesen Wies og hustru Helene f. Petersen

Af ægteskabet fire børn:

I.       Poul Mendelsohn Bartholdy               f. 18908

II.      Harald Ernst Bartholdy                        f. 1891

III.    Oskar Bartholdy                                     f. 1893

IV.     Else Bartholdy                                        f. 1896

1-V-1-II-9-I                                     Poul Mendelsohn Bartholdy

f. 27/8       1890          Randers    døbt           St. Morten

Urtekræmmer i København, agent 1928 købmand i Gjørlev.

Gift 2/1     1916 i København med

Anna Marie Lorentsen

f. 25/7        1894          Fredericia.

Datter af

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-II-9-I-1                                           Georg Mendelsohn Bartholdy

f. 19/5        1916           Frederiksberg

1-V-1-II-9-I-2                                          Ernst Oscar Mendelsohn Bartholdy

f. 10/3        1918           Frederiksberg

d. ?/1         1945

1-V-1-II-9-I-3                                          Else Margrethe Henny Bartholdy

f. 8/9         1928          København        døbt 14/10 s.a.  Gjørlev.

1-V-1-II-9-II                                    Harald Ernst Bartholdy

f. 11/11       1891

Bogholder. I 1943 grosserer (Brændselsforretning i Randers).

1-V-1-II-9-III                                  Oscar Bartholdy

f. 30/8       1893          Randers              døbt           St Martin

Første maskinmester S/S “Alssund” 1926.

1-V-1-II-9-IV                                  Else Bartholdy

f. 16/7        1896          Randers              døbt St. Morten

1-V-1-II-10                                      Thora Christine Wilhelmine Amanda Bartholdy

f. 3/1 1856           Birkerød

d. 1/2         1903          Aarhus

Ugift.

1-V-1-III                       Jacob Bartholdy

f. 9/11        1810           Herfølge,[59]

d. 26/3      1891           København        begr. 3/4.

Examinatus juris 1835.

Godsforvalter på Nordfeld 1855

Godsforvalter på Gjorslev 11/5             1855

Kammerråd, landvæsenskommissær.

Gift 10/7   1855 i København Trinitatis Kirke,[60] med

Johanne Petrea Sivertsen

f. 20/2       1822          København        døbt 28/4          Helliggeist

d. 1/3         1906          København        begr. 9/3   Holmens Kirkegård

Datter af møbelhandler exam.jur. Johan Peter Sivertsen og hustru Johanne Margrethe f. Cappe, Kongens Nytorv matr. nr. 353.

Af ægteskabet tre børn:

1.       Ida Margrethe Bornea Bartholdy       f. 1856       d. 1905

2.       Georg Christian Bartholdy                  f. 1857        d. 1930

3.       Johan Peder Bartholdy                         f. 1859       d. 1928.

1-V-1-III-1                    Ida Margrethe Bornea Bartholdy

f. 12/4        1856           Gjorslev, Holtug,[61]

d. 17/12     1905           København        begr. 20/12

Lærerinde i København.

Ugift.[62]

1-V-1-III-2                             Georg Christian Bartholdy

f. 8    77      1857           Gjorslev, Holtug,[63]

d. 10/3       1930          Rio de Janeiro

Rejste 1876 til Brasilien, hvor han blev varemægler i Rio de Janeiro, brasiliansk vicekonsul i København, tilbage til Rio (Rua Candelaria 26 Rio de Janeiro).

Gift med

Olga Sauvén

f. 19/4 1870        Rio de Janeiro.

Datter af belgisk konsul i Rio Frantz Sauvén og hustru Fabiana f. Lallemand (d. 1952).

Af ægteskabet fire børn:

I.       Sivert Frantz Bartholdy              f.       1889

II.      Vera Fabiana Bartholdy              f.       1891

III,    Vanda Olga Bartholdy                 f.       1893

IV.     Pedra Bartholdy                           f.       1898

1-V-1-III-2-I                                    Sivert Frantz Bartholdy

f. 18/12      1889,         Rio de Janeiro

d.                1976.

Diplomingeniør         Freiburg.

Kursmægler      Rio 1919.

Ugift.

1-V-1-III-2-II                                  Vera Fabiana Bartholdy

f. 18/3        1891,

d.                1976.

Gift 18/3   1912           Katolske Kirke , Bredgade, København med

Hugo Erik Gustav Adolph Falkenberg

f. 4/8         1888,

d. 18/1       1922           Rio de Janeiro.

Søn af oberst kammerjunker Einar Falkenberg og hustru Vilhelmine f. Frimodt.

Kaptajn i Livgarden, Kammerjunker.

Af ægteskabet en søn:

1-V-1-III-2-II-1                               Hugo Einar George Egon Falkenberg,

f. 10/2        1914           døbt 29/3 Ansgar K.

1-V-1-III-2-III                                 Vanda Olga Bartholdy

f. 27/10      1893          Rio de Janeiro

Ugift.

1-V-1-III-2-IV                                 Pedro Bartholdy

f. 22/4       1898          Nicheroy, Brasilien

d.                1975.

I Plockross’ skole I København august 1908.

Student 1916.

Gift med

Mathilde Jacobsen

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-III-2-IV-1                              Olga Bartholdy

1-V-1-III-2-IV-2                                       Georg Bartholdy

1-V-1-III-3                             Johan Peder Bartholdy

f. 22/4       1859           Gjorslev, Holtug,[64]

d.4/10        1928          Ravnkilde.

Student Roskilde 1876, cand.theol. 23/6 1881, pers. cap. Øster Egesborg 1884, sognepræst Laurbjerg-Lerbjerg 1888, Seest 1896, Skibby 1915, pensioneret 1919, bosat i København, Hjortholmsallé 29 i Ravnkilde hos sønnen Christian Bartholdy.

Gift 15/5    1888                   Skelby med

Marie Christiane Gad

f. 18/10      1857           Sorø

d. 22/6      1943           København, begr. 26/6 fra Eliaskirken på Assistens kg.

Datter af stiftsprovst og sognepræst til Budolfi Kirke i Aalborg Christian Sophus Gad og hustru Hansine Marie Christiane f. Zøytner.

Af ægteskabet ni børn:

I.       Christian Bartholdy                     f. 1889       d. 1976

II.      Signe Bartholdy                            f. 1890       d. 1965

III.    Jacob Peder Bartholdy                f. 1891        d. 1979.

IV.     Else Margrethe Bartholdy f. 1894

V.      Carl Georg Bartholdy                  f. 1895       d. 1970

VI.     Sophie Elisabeth Bartholdy        f. 1896       d. 1924

VII.   Georg Johannes Bartholdy        f. 1897       d. 1962

VIII   Olga Marie Bartholdy                  f. 1898

IX.     Ida Petrea Bartholdy                   f. 1900       d.1901.

1-V-1-III-3-I                                    Christian Bartholdy

f. 21/3        1889          Laurbjerg,

d.                1976           Kolding.

Student Kolding 1906, cand. theol. 1912.

Pers Cap. Turø 1916, sognepræst Sebber Aistrup 1918, Ravnkilde pr. Arden 1925, Haslev 1943, til Kolding, afsked 1954.

Ugift.

1-V-1-III-3-II                                  Signe Bartholdy

f. 10/4        1890          Laurbjerg,

d.                1965           Otterup.

Gift 22/10 1920          Laurbjerg med

Jørgen Villiam Riising

f. 24/10     1893          Odense.

Søn af skoleinspektør William Ditlev Rasmussen og Marie Kirstine f. Riising-Jensen. Student Odense 1911, cand. med. 1919 laud., prakt. læge i Otterup 1923, jernbanelæge 1924, d. 1975 Odense.

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-III-3-II-1                               Poul Vendelbo Riising

f. 26/10     1921           Sæby

1-V-1-III-3-II-2                              Marie Elisabeth Riising

f. 4/3          1923           København

1-V-1-III-3-II-3                              Anne Sophie Riising

f. 19/2        1926           Otterup.

 

 

1-V-1-III-3-III                                 Jacob Peder Bartholdy

f. 1/9 1891           Laurbjerg,

d. 6/11       1979           Skørping,           begr. i Skørping.

Student Kolding 1909. Cand. med. 1916, praktiserende læge i Skørping 1916-1964, jernbanelæge 1918.

Gift 12/2   1916           Budolfi K, Aalborg med

Helga Schæffer

f. 13/12      1887          Aalborg,

d. 17/9       1869          Skørping,           begr. i Skørping.

Datter af læge August Jørgen Berthold Schæffer og hustru Thyra Emilie f. Eilersen.

Af ægteskabet seks børn:

1-V-1-III-3-III-1                                       Thyra Emilie Bartholdy

f. 20/4       1917           Aalborg,

d. 8/9        1917           Aalborg.

1-V-1-III-3-III-2                                      Birte Bartholdy

f. 16/9        1918           Skørping,

d. 28/5      1920          Skørping.

1-V-1-III-3-III-3                                      Per Bartholdy

f. 18/9        1919           Skørping,

d. 4/11       2000         Aalborg,    begr. i Skørping.

Læge.[65] Praktiserende læge i Skørping 1949-1988.

Gift 11/5    1945           Eliaskirken,[66] med

Else Thomsen

f. 9/12        1919           Aalborg,

d. 23/1       2001          Skørping   begr. i Skørping.

Datter af

Af ægteskabet fire børn.

1-V-1-III-3-III-3-I                                            Niels Jakob Bartholdy

f. 23/9        1946

Uddannet læge. Pensioneret.

Gift 8/8 1970 med

Jette Hindsgavl Larsen

f. 14/5        1945 Ajstrup.

Uddannet SosU. Pensioneret.

Datter af

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-III-3-III-3-II                                           Kirsten Bartholdy

f. 14/4        1948          Hjørring.

Fysioterapeut. Pensioneret. Ugift.

1-V-1-III-3-III-3-III                                         Jens Bartholdy

f. 13/9        1950           Skørping.

Merconom, regnskabsuddannet.

Gift    med

Lene Bondgaard.

f.

ED (engelsk), korrespondent (tysk).

Datter af

1-V-1-III-3-III-3-IV                                          Christian Bartholdy

f. 18/1        1956

Uddannet sygeplejerske, ældrechef i Herlev kommune.

Gift     med

Hanne Nielsen

f.

Sygeplejerske, plejehjemsleder.

Datter af

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-III-3-III-4                                      Erik Bartholdy

f. 12/9        1921           Skørping,

d. 24/4      2003.

Cand. mag., lektor på Virum Statsskole

Gift     med

Kirsten Illemann Borch

f. 5/7 1921,

d. 29/12     1997.

Skuespillerinde.

Datter af

Af ægteskabet tre børn:

1-V-1-III-3-III-4-I                                            Bodil Bartholdy

f. 13/11       1948

1-V-1-III-3-III-4-II                                           Kathrine Bartholdy

f. 12/6        1951

1-V-1-III-3-III-4-III                                         Johan Bartholdy

f. 19/3        1956

1-V-1-III-3-III-5                                      Inger Bartholdy

f. 19/1        1923

1-V-1-III-3-III-6                                      Bodil Bartholdy

f. 21/7        1925, hjemmedøbt s.d. af sin far,

d. 21/7       1925.

1-V-1-III-3-IV                                 Else Margrethe Bartholdy

f. 19/2        1894          Laurbjerg

Uddannet på musikkonservatoriet i København. Musiklærerinde I København og Askov.

Ugift.

1-V-1-III-3-V                                  Carl Georg Bartholdy

f. 6/3          1895           Laurbjerg S, Randers A.

d. 14/3       1970

Student 1912, premierløjtn. i fodfolket 1916, lærer ved hærens gymnastikskole 1921 og ved fodfolkets kornetskole 1922-23, i reserven 1924, farmer i Alberta, Kanada 1925-30, kaptajn 1931, sekretær for Det unge Grænseværn og De danske Samfund i Grænselandet 1933-38, tjenstg. ved den internationale kontrol i Pyrenæerne under den spanske borgerkrig 1938-39, deltog i kampen ved Bredevad 9. april 1940, interneret af Gestapo 1944-45, kommandant i Faarhuslejren 1945, oberstløjtn. af forstærkningen og chef for 23. batl. 1947, regionsleder i hjemmeværnet, region III (Sydjylland) 1949, oberstløjtn. i hjemmeværnet 1952, chef for den ægyptisk-israelske våbenstilstands-kommission 1954-55, oberst i hjemmeværnet 1956, afsked 1957.

Medl. af. folketinget (Det kons. Folkeparti) 1945-49, medl. af Terrainsport-Rådet og af. bestyrelsen for Frivillig Dansk Arbejdstjeneste 1940-45, af forsvarskommissionen af 1946, af hovedstyrelsen for Grænseforeningen 1945-54 og af bestyrelsen for Rinkenæs ungdomsskole.

Søn af sognepræst J P Bartholdy (død 1928) og hustru Marie f. Gad (død 1943).

Gift 14/5   1937 med

Ellen Tvede

f. 17/5        1894, Helsingør, døbt 15/7 s.a,   St. Olai Helsingør.

Datter af direktør, landstingsmand Charles Martin Frits Tvede (død 1931. Se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Johanne Elizabeth f. Gradman (død 1945).

To børn (adopt. ?)

1-V-1-III-3-VI                                 Sophie Elisabeth Bartholdy

f. 6/4          1896          Seest,

d. 18/7       1924           Understed.

Gift 9/12   1920 med

Theodor Neergaard

f. 15/1         1894,

d.                1964.

Student, cand.theol, præst

Søn af sognepræst C.J. Neergaard og hustru f. Krarup i Sjødstrup.

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-III-3-VI-1                              Kirsten Neergaard

f. 13/11       1922           Understed.

Gift med

Axel K. Jensen, præst.

1-V-1-III-3-VI-2                                       Carl Johan Bartholdy Neergaard

f. 23/6       1924           Understed

Præst i Faaborg 1978.

1-V-1-III-3-VII                               Georg Johannes Bartholdy

f. 28/3       1897           Seest,

d.                1962           København.

Student Kolding 1915, cand. theol. 1921 I (1), pers. Cap. Thaulov 1921, do. Græsted s.a., V. Karleby, Nakskov 1923, Frederiksholm, Elias kirken, København.

Gift 4/3     1924           Græsted med

Oline Margrethe Nielsen

f. 22/3       1901.

Datter af gårdejer Rasmus Nielsen og hustru Marie f. Hansen.

Af ægteskabet otte børn:

1-V-1-III-3-VII-1                                      Marie Bartholdy

f. 27/5        1925           V. Karleby

Gift med

Jørgen Glenthøj, præst.

1-V-1-III-3-VII-2                                     Hanne Bartholdy

f. 27/9        1926           V. Karleby

Gift med

Thorkild Græsholt,

biskop.

1-V-1-III-3-VII-3                                     Niels Christian Bartholdy

1-V-1-III-3-VII-4                                     Ove Bartholdy

1-V-1-III-3-VII-5                                     Ellen Bartholdy

1-V-1-III-3-VII-6                                     Helga Bartholdy

1-V-1-III-3-VII-7                                     Karen Bartholdy

1-V-1-III-3-VII-8                                     Agnete Bartholdy

1-V-1-III-3-VIII                              Olga Marie Bartholdy

f. 20/7       1898          Seest

Student Kolding 1916, uddannelse på musikkonservatoriet i København 1922 og på Danmarks Biblioteksskole 1930, 1924 sekretær Møllehuset, Askov. Bibliotekar Askov, Krogerup, Løgunkloster Refugium.

Ugift.

1-V-1-III-3-IX    I                           Ida Petrea Bartholdy

f. 16/9        1900          Seest

d. 21/1       1901           Seest

1-V-1-IV                        Nicolai Bartholdy

f. 4/9          1812           Herfølge             døbt 8/12 s.a.[67]

d. 1/3         1884          Chicago, U.S.A.

Fra 1/11 1826 til 1/5 1834 på Vallø Stiftskriverkontor hos J.G.R. Rode, Exam. jur. 1835 I. Fuldmægtig ved Næstved byfogedkontor. Godsforvalter ved Holmegaard gods 1842-58, en del af tiden med bopæl på Trollesgave i Fensmark S. Landvæsenskommissær, procurator i Kolding ca. 1858-71, rejste i 1871 til sønnen Nicolai Bartholdy i Chicago og blev bogholder i hans forretning.

Gift 26/7   1842         Næstved, St. Peder,[68] med

Isa Vilhelmine Amalie Jacobsen

f. 27/10      1822          Næstved    døbt           St. Peder,[69]

d.                                   Chicago.

Datter af Friderich Jacobsen (farver) i Næstved og Charlotte Amalie f. Tønnesen.

Af ægteskabet syv børn:

1. Frederikke Nicoline Charlotte Bartholdy        f. 1843

2. Nicolai Charles Bartholdy                                   f. 1844

3. Isidora Charlotte Bornea Bartholdy                  f. 1847       d. 1864

4. Georg Frederik Christian Bartholdy                 f. 1849       d. 1864

5. Cathrine Wilhelmine Bartholdy                        f. 1851

6. Charlotte Amalie Bartholdy                               f. 1855

7. Anna Ovidia Bartholdy                                        f. 1862

1-V-1-IV-1                    Frederikke Nicoline Charlotte Bartholdy

f. 24/5        1843          Holmegård, Olstrup,[70]

Gift   Chicago med

Dupont Hansen

Af ægteskabet ? børn (en søn):

1-V-1-IV-1-(I)                                 George Dupont Hansen,

f. o. 1871.[71]

1-V-1-IV-2                             Nicolai Charles Bartholdy

f. 17/5        1844          Holmegård, Olstrup,[72]

Student Herlufsholm 1864 (II. karakter).[73] Rejste 1865 til Amerika, da forældrene ikke havde råd til at holde ham til studiet og etablerede sig nogle år efter i Chicago som isenkræmmer. Forretningen gik så godt, at han i 1875 havde 12 medhjælper. Forældrene flyttede 1871 over til ham, og faderen blev bogholder på hans kontor. Optog 1901 to af sine sønner i forretningen under Firma N.C. Bartholdy & Sons.

Gift 31/12 1871           Chicago med

Julie Mathilde Schwartz.

Datter af porcelænshandler I Chicago Vincent Schwartz og hustru Philomene f. Moffat.

Af ægteskabet seks børn:

1-V-1-IV-2-I                                    James Bartholdy

f.                 1872

1-V-1-IV-2-II                                  Charles Bartholdy

f.                 18__

1-V-1-IV-2-III                                 George Bartholdy

f.                 1875

1-V-1-IV-2-IV                                 Dora Bartholdy

f.                 1878

1-V-1-IV-2-V                                   Willie Bartholdy

f.                 1881

1-V-1-IV-2-VI                                 Julie Bartholdy

f.                 1888.

1-V-1-IV-3                              Isidora Charlotte Bornea Bartholdy

f. 24/6       1847           Holmegård, Olstrup,[74]

d. 9/11       1864          Kolding     Skarlagensfeber.

1-V-1-IV-4                             Georg Frederik Christian Bartholdy

f. 14/4        1849          Trollesgave, Fensmark,[75]

d. 1/8         1864                    Tyfus.

1-V-1-IV-5                    Cathrine Wilhelmine Bartholdy

f. 16/10      1851           Trollesgave, Fensmark,[76]

d. 15/11      1908          vistnok i Chicago.

Gift med

E.O. Hansen.

Arkitekt i Chicago.

1-V-1-IV-6                             Charlotte Amalie Bartholdy

f. 24/7        1855           Trollesgave, Fensmark      døbt 23/6 s.a.

Gift   Chicago med

Charles Rixen (Rixon).[77]

1-V-1-IV-7                    Anna Ovidia Bartholdy

f. 3/5          1862

d.                                   (levede endnu 16/2 1891 i Chicago).

1-V-1-V                         Marie Kirstine Bartholdy[78]

f. 1/1           1814           Herfølge             døbt 17/6  s.a.[79]

d. 23/12     1872                                       af Kopper (variola).

Ugift.

1-V-1-VI                       Adam Vilhelm Bartholdy

f. 3/9          1815           Herfølge,[80]

d. 25/12     1874           København.

Borgerskab som urtekræmmer i København 7/10 1843. Borgergade 107 (1845), Pilestræde 117 (1846-50), St. Kongensgade 67 & 68 (1855), St. Kongensgade 77 (1860), St. Kongensgade 87 (1865-70), Læssøgade 18B (1875).

Gift 24/10 1845 København        Trinitatis K.[81] med

Vilhelmine Hansine Holst

f. 5/5 1825           København        døbt 18/7           Trinitatis,[82]

d. 25/8      1913           København        begr. Assistens Kgd. 30/8.

Datter af urtekræmmer Niels Daniel Holst og Engelke Cathrine f. Ørsted, yngre søster til H.C. Ørsted og Anders Sandøe Ørsted.[83]

Af ægteskabet fem børn:

1.       Christian Nicolai Daniel Bartholdy             f. 1847       d. 1860

2.       Vilhelm Georg Bartholdy                              f. 1849       d. 1914

3.       Betty Bartholdy                                               f. 1850       d. 1859

4.       Anna Dorthea Bartholdy                               f. 1857

5.       Bodil Jacobine Bartholdy                              f. 1861

1-V-1-VI-1                    Christian Nicolai Daniel Bartholdy

f. 24/5        1847           København        Helliggejst,[84]

d. 4/3         1860

1-V-1-VI-2                             Vilhelm Georg Bartholdy

f. 23/7        1849          København        Helliggejst,[85]

d. 24/2      1914           København        begr. 2/3   Vestre Kirkegd.

Exam. jur. 1871 herredsfuldmægtig i Slagelse, sagførerbesk. 18/5       1879. Bopæl i Slagelse. Godsforvalter på St. Frederikslund, afgået, derefter bosat i København.

Gift med

Pauline Mathilde Poulsen

f. 7/9          1854           Fåborg,[86]

d. 17/11      1938          København        begr.          Vestre Kirkegd.

Datter af malermester, brandkaptajn Prben Bille Poulsen og hustru Mathilde Frederikke f. Winning.

Af ægteskabet to børn:

1-V-1-VI-2-I                                    Preben Wilhelm Bartholdy

f. 3/10        1887          Slagelse, St. Mikkel   døbt 13/11

d.                                   Brasilien

Student Sorø 1905, cand. phil. 20/6 1906, stud. polyt. 1905, cand. polyt.

(1927 Rua S. Joao 45 S. Luiz Naranhao, Brasil)

d.                                   Brasilien

1-V-1-VI-2-II                                  Poul Middleton Bartholdy

f. 3/10        1890          Slagelse,St. Mikkel    døbt 16/11

Mejeriejer, Brasilien.

1-V-1-VI-3                             Betty Bartholdy

f.                 1850

d. 13/11      1859

1-V-1-VI-4                             Anna Dorthea Bartholdy

f. 11/6        1857

d.  /8          1944           Svendborg

Lærereksamen 1884, kommunelærer i København

1-V-1-VI-5                    Bodil Jacobine Bartholdy

f. 17/10      1861

Gift 9/7     1886           Gadstrup med

Frederik Ludvig Müller

f. 26/7        1861           Vejle.

Søn af kataket i Vejle senere sognepræst i Gadstrup søren Chr. Müller og hustru Ida Hansine Frederikke f. Gjerding.

Assistent ved Statsbanernes revisionskontor 1/11      1881.

1-V-1-VII                      Else Cathrine Oline Bartholdy

f. 17/5        1817           Herfølge,[87]

d. 26/5       1875           Birkerød.

Indtil sit 21 år I hjemmet, 1838-41 i huset hos en onkel, 1841-49 husbestyrerinde hos fyrinspektør kaptajn Jürgensen på Stevns fyr, 1850-53 hos modeen på Vallø, 1853-57 husbestyrerinde på Bregentved, 1857-59 på sindssygeanstalten i Aarjus, derefter hos brødrene og endelig hos søsteren Bolette i Birkerød.

Ugift.

1-V-1-VIII                    Bolette Petronelle Christine Bartholdy

f. 20/10     1823          Herfølge,[88]

d. 28/11     1902          Birkerød.

1841-48 i huset hos postkontr. Chr. Bartholdy, 1849-56 husjomfru hos apotejer Meldahls enke i Storehedinge, 1857-60 hos provst Neergaard i Fakse, derefter hos pastor E.W. Begtrup i Birkerød,[89] fra 1859-72 asylbestyrerinde i Birkerød, 100 Rdl. årligt af Vallø Stift.

Ugift.

1-V-1-IX                       Gotfred Jacob Bartholdy

f. 28/1        1826          Herfølge

d. 4/2         1894           Melbourne        Australien

Rejst til Brasilien, senere til Australien, hvor han bosatte sig i Melbourne.

Gift med

Isabella

Af ægteskabet fire (?) børn:

1-V-1-IX-1.                            Geo M.                        Bartholdy                 f. 26/7       1852

1-V-1-IX-2                                                                   Bartholdy                 f. _/9         1853

1-V-1-IX-3                             Else Margrethe       Bartholdy                 f. _/_         1856

1-V-1-IX-4                             A. W.                           Bartholdy                 f. _/_         1858

1-V-2                   Mary Thøger Christian Bartholdy

f. 8/3         1798           Køge,[90]

d. 20/7      1851           København        begr. 25. s.M. Assistens Kirkegd.[91]

Ansat i General-Postdirektoratet, kopist. Postkontrollør, fuldmægtig, chef for fodpostkontoret i København.[92]

Forlovet i marts 1829.

Gift   15/5  1833[93] med

Juliane Margrethe Bohn

f. 12/10 1807               København        døbt Frue K. 8/2       1808,[94]

d. 16/10     1857           København        begr. Assistens Kirkegd.

Datter af graver ved Assistens Kirkegård Herman Jørgen Bohn og hustru Anne Marie f. Green.[95]

Af ægteskabet fem børn:

I.       Maria Bolette Juliane Bartholdy                 f. 1834       d.

II.      Peter Benjamin Bartholdy                             f.1836        d.1836

III.    dødfødt datter                                                  f. 1836       d. 1836

IV.     Jacobine Caroline Augusta Bartholdy        f. 1837       d.

V.      Elisabeth (Lise) Amalie Bartholdy              f. 1839       d. 1922

1-V-2-I                         Maria Bolette Juliane Bartholdy

f. 11/1         1834          København, Frue S,[96]

d. 1/6         1908          Bryrup

I huset hos stiftsgartner Gentz på Vallø. Fra foråret1866 til sommer 1969 i huset hos justitsråd J.G.R. Rode i København. Syskolelærerinde i Herfølge.[97]

Gift 19/9   1879           Sejling kirke med

Ole Petersen

f. 29/7        1879           Egøje, Herfølge

d. 16/1       1927           Egby.

Søn af præstegårdsforpagter i Tem (hos pastor Tesch), ejer afHjortballegård i Tem S, senere flere andre mindre gårde, sidst gårdejer i Bryrup. Boede derefter nogle år i Egøje og flyttede endelig til pastor Aage Bartholdy-Møller i Egby.

Ingen børn.

1-V-2-II                        Peter Benjamin Bartholdy

f. 2/5          1836,[98]

d. 10/5       1836          København        begr. 13/5 s.A.   Vor Frue.[99]

1-V-2-III                      Udøbt datter

f. 2/5          1836

d. 2/5         1836          København        begr. 4/5 s.A.     Vor Frue.[100]

1-V-2-IV                       Jacobine Caroline Augusta Bartholdy

f. 28/4       1837           København Vor Frue S.,[101]

d. 8/8        1917           Egby          begr. 14/8 Frederiksberg Kgd.

Lærerinde hos provst Garde i Faarevejle og hos skovrider Svanenskjold i Maarum 1858-62.[102]

Gift 14/5   1862          Maarum med

Frederik Benedikt Møller

f. 8/6         1832          Breum

d. 1/9         1914           Frederiksberg, Kongensvej 32             begr. 8/9.

Søn af sognepræst provst Jens Møller og hustru Cecilie Giessing f. Leth.

Student Viborg 1851, cand theol. 1857, pers cap. Grinderslev 10/8 1858, cap. p.l. Herfølge-Sædder 11/4 1864, sognepræst Sejling 25/9 1874, Rønninge-Rolsted til 1913. Afsked.

Af ægteskabet elleve børn, hvoraf tre døde som små:

1-V-2-IV-1                             Jens Christian Bartholdy Møller

f. 10/11      1863

d. 27/2       1874

1-V-2-IV-2                            Axel Johannes Bartholdy Møller

f. 5/9          1865

Gift med Fritse Sørensen, datter af Provst Sørensen, Skanderborg.

1-V-2-IV-3                            Aage Benedikt Bartholdy Møller

f. 30/19     1867

1-V-2-IV-4                            Margrethe Cecilie Bartholdy Møller

f. 5/8          1869

Gift 12-8-96 med

Frode Sadolin,

læge.

1-V-2-IV-5                             Helge Nathanael Bartholdy Møller

f. 13/2        1875

Gift m18/8 06 i Roskilde med Margrethe Christine Elisabeth Bondrup Hammer, datter af distriktslæge Hammer.

1-V-2-IV-6                            Dagny Bartholdy Møller

1-V-2-IV-7                             Viggo Bartholdy Møller

1-V-2-IV-8                            Vagn Bartholdy Møller

1-V-2-V                        Elisabeth (Lise) Amalie Bartholdy

f. 21/10      1839 København,[103]   døbt Vor Frue   21/2           1840

d. 10/11     1922           Zarepta, Frederiksberg

Blind, ugift.

1-V-3                   Barbara Jacobine Bartholdy

f. 16/5        1800                   Køge døbt 27/6 s.A.[104]

d. 3/7         1869          København (Nørrevoldgade)      begr. Vallø 9/7.[105]

Hos moderen indtil sit giftermål, forlovet 2/4             1819.

Gift 27/11            1826           Frue Kirke[106] med

Jørgen Reimer Rode

f. 29/7        1794           Vallø          døbt           s.St. 8/8    s.A.

d. 29/8      1876           København (Nørrevoldgade) begr. Vallø 2/9.

Søn af stiftslæge Johann Gottfried Rode og Cathrine Marie f. Moritzen.

Student fra det Schouboeske Institut i Kbh. 1812, cand. jur. 1816 h.1.

1821 birkeskriver i Vallø, fra 1826 tillige stiftsskriver og slotsforvalter, 1833 birkedommer i Vallø Stifts Birk, 1852 stiftsforvalter. Afsked 1865. Boede derefter i Kbh.

1838 Cancelliraad, 1853 Justitsraad. R. af Dbg.

Af ægteskabet syv børn:

1-V-3-I                         Adam Vilhelm Rode

f. 28/8       1827,[107]

d. 8/6        1830.[108]

1-V-3-II                        Gotfred Benjamin Rode

f. 9/3          1830[109]

d. 12/9       1878.

1-V-3-III                      Vilhelm Middleton Rode

f. 28/5       1832,[110]

d. 6/12       1886.

1-V-3-IV                        Hans Christian Valdemar Rode

f. 26/3       1834[111]

d. 2/7         1877.

1-V-3-V                        Vilhelmine (Minna) Rode

f. 8/6         1836[112]

d. 12/6       1917.

Gift Heiberg

1-V-3-VI                       Ludvig Ferdinand Jacobi Rode

f. 16/6        1839[113]

d. 3/7         1920.

1-V-3-VII                      Ovidia Elisabeth Catharina Bolette Jacobine Rode

f. 2/4          1841

d. 29/10    1924.

Gift m.

H.N. Hansen

1-V-4                   Frederik Andreas Olufsen Bartholdy

f. 24/5        1802          Køge          døbt           s.St.  11/7 s.A.[114]

Konfirmeret 6/10      1816 af pastor Paludan i Trinitatis Kirke.

d. 18/5       1871           begr. 27/5 s.A. Assistens Kirkegd.[115] Kræft i maven Afd B. n. 245 (Gl. Frue Kirkegd. O N 54).[116]

Ilære hos købmand I.F. Sünckenberg i Næstved fra marts 1817 til marts 1819, hos købmand Ar. Wulff i Næstved til juni 1820, hos urtekræmmer Carstensen i København fra 1-10-1820 til april 1826, bestod 5-10-1825 svendeeksamen med ”temmelig godt”. Hos urtekræmmer N. Ølsted til 1/11 1827 og hos F.P. Henningsen til 1/4 1830.

Borgerskab som urtekræmmer i København 12/1      1833.

Borgerskab som detailhandler i København 16/12     1858.

Afskedsbevis som bombarder ved det borgerlige artilleri i København 30-10-1845 på grund af brok i højre side.

Klaselotterikollektør.

Kronprinsensgade, Borgergade 107 (1846), hjørnet af Skoubogade og Skindergade (1847), Kattesundet 12 (1860-65), Vestergade 23 (1870). Fabrikør af dansk raf. salpeter, kulør og svovldug (Vejviseren 1855). Efterlod sig 28.000 Rdl.

Gift 14/2   1840          Trinitatis Kirke,[117] med

Petra Christine Hoffmann

f. 20/10     1813           Frederiksværk  Hj.døbt 20. s.M., fremst. i K. 28/11,

d. 27/1       1891           København        begr. Assistens Kirkegd. 1/2.

Datter af skriver ved Frederiksværk Chr. Hoffmann og hustru Kirstine Petersdatter.

Af ægteskabet ni børn:

I        Peter Jacobi Bartholdy                                   f. 1840       d. 1877

II       Livia Frederikke Andrea Bartholdy             f. 1841        d. 1929

III     Gerva Christine Bartholdy                            f. 1843       d. 1856

IV      Georg Benjamin Bartholdy                           f. 1845       d. 1868

V       August Severin Bartholdy                             f. 1848       d.

VI      Fernand Josefa Bartholdy                    f. 1850       d. 1855

VII    Julius Gotfred Bartholdy                               f. 1852       d. 1915

VIII   Petra Mathilde Bartholdy                              f. 1854       d. 1914

IX      Ferdinand Johannes Bartholdy                   f. 1855        d. 1857

1-V-4-I                         Peter Jacobi Bartholdy

f. 9/6          1840          København        døbt 24 s.M.      Trinitatis,[118]

d. 26/7       1877           Hørsholm

I apotekerlære 1855, Frederiks Hospitals apotek, medhj. eksamen 1959, cand. pharm. 1862. Materialist og grosserer i København og på Frederiksberg 1856-76, St. Kongensg. 25 (1965), Larsbjørnsstræde 16 (1870), Forhåbningsholmsalle 2 (1875), apoteker i Hørsholm 25/10 1876.[119]

Gift 30/10          1868          Vor Frue Kirke[120] med

Mathilde Marie Tesch

f. 8/5          1840          døbt Helligåndskirken 5/6,

d.                1887          begr. 3/11 1887.

Datter af hofskomagermester Gotthilf Friderich Ferdinand Tesch og AneChristiane f. Krause.

Af ægteskabet tre børn:

1.       Theodor Valdemar Bartholdy             f. 1869

2.       Anne Marie Bartholdy                          f. 1871        d. 1893

3.       Frederik Andreas Bartholdy                f. 1873       d. 1880.

1-V-4-I-1                                Theodor Valdemar Bartholdy

f. 4/10        1869,[121]

d. 13/11      1935           Vanløse.[122]

Handelsgartner i Vanløse.[123]

Gift 25/9   1906[124] med

Ingrid Holm

f. 23/4       1876           Præstø.

Datter af Seier Emil Malling Holm og hustru Axeline Sophie f. Schack.

Af ægteskabet to børn:

1-V-4-I-1-I                                       Kay Bartholdy

f. 25/8       1907           Frederiksberg.[125]

Handelsgartner ”Hyldegaard” v. Farum.[126]

1-V-4-I-1-II                                     Inger Margrethe (Grethe) Bartholdy

f. 23/5        1907           Frederiksberg.[127]

Røntgenfotograf.

1-V-4-I-2                               Anne Marie Bartholdy

f. 24/6       1871,[128]

d. 25/10     1893          København        begr. 30/10.

Plejedatter hos morbroderen tømrermester C.A. Tesch.

Ugift.

1-V-4-I-3                               Frederik Andreas Bartholdy

f. 12/7        1873,[129]

 

d. _/8        1880                   Uldum hos onkelen læge Tesch.

1-V-4-II                        Livia Frederikke Andrea Bartholdy

f. 20/7       1841           København        døbt 13/2  1842          Trinitatis,[130]

d. 12/4 1929       Frederiksberg   begr. 16/4 Assistens Kirkegd.

Lærerinde hos Dr. Bech i Vestervig fra 1858-62, derefter hjemme hos forældrene. Klaselotteri kollektrice i København, Holbergsgade 30, bopæl fra 1924 til sin død Frederik VI’s Alle 2, Frederiksberg.[131]

Ugift.

1-V-4-III                      Gerva Christine Bartholdy

f. 19/6 1843                 København        døbt 16/7 s.A.    Trinitatis,[132]

d. 1/8         1856           København        begr. Assistens Kirkegd.[133]

1-V-4-IV                       Georg Benjamin Bartholdy

f. 15/7        1845           København        døbt 24 s.M.      Trinitatis,[134]

d. 1/3         1868          København        begr. Assistens Kirkegd.[135]

I lære hos H. Wogensen i København. I 2½ år til februar 1862. Urtekræmmersvend, ugift, død ved fald fra et vindue.[136][137]

1-V-4-V                        August Severin Bartholdy

f. 8/8         1848          døbt 15/9  Helligånds K.[138]

Konfirmeret i Frue Kirke 29-3-1863.

d. 12/8      1926           Marborough.

Rejste 13/2 1866 til Chicago,[139] senere til Australien,

hvor han ved sin død boede i Mayborough i Queensland.[140][141]

Gift 26/8  1871[142] med

Betty Honoré

Datter af

I et brev af 12/4 1896 til frk. Andrea Bartholdy meddeler hun sønnens død. Hun skriver på dansk – omend dårligt – og det fremgår af brevet, at hun har familie i Danmark.

Af ægteskabet to børn:

1-V-4-V-1                               Pierre Severin Andreas Bartholdy

f. 22/10     1872           Australien,[143]

d. 29/3      1896          Melbourne, Victoria           brystsyge.

Gift med

Jenny

Ingen børn.

1-V-4-V-2                              Petra Bartholdy

f.                 1873

d.                1874.

1-V-4-VI                       Fernanda Josepha Bartholdy

f. 19/3        1850          København        døbt 24/5 Helligånds K.[144]

d. 16/4       1855           København        begr. Assistens Kirkegd.[145]

1-V-4-VII                     Julius Gotfred Bartholdy

f. 27/2        1852           København        døbt           Helligånds K.[146]

d. 8/10      1915           Columbia, South Carolina, U.S.A.[147]

Landmand, ejer af Anneksgården i Viksø 1879-82, af Boelsgård ved Storehedinge 1884-88. Rejste omkring 1890 til Argentina og senere til U.S.A., hvor han en årrække drev gartneri i Columbia i South Carolina på en mindre ejendom, som han ejede.[148]

Gift 25/3   1879[149] i Korsør med

Julie Helene Elisabeth Svane

f. 29/12 1856      Bonderup, Tårnborg S.

d. 6/10       1924 Sagasvej 4, Frederiksberg  begr. Assistens Kirkegd.

Datter af forpagter Niels Peter Svane og hustru Jørgine Nicoline f. Hansen.

Efter at hendes mand var rejst til udlandet boede hun i adskillige år hos svigerinden frk. Andrea Bartholdy.[150]

Af ægteskabet tre børn:

1-V-4-VII-1                           Astrid Ebba Bartholdy

f. 17/12      1879           Veksø, Stenløse S (Anneksgården),[151]

d.                1963.

Student fra Frk. Zahles skole 1898, cand. med. januar 1902 (1), Reservelæge amtssygehuset i Næstved 1905-juli 1907, hospitalskandidat i København, praktiserende læge i Vordingborg fra april 1913, jernbanelæge 1814, Kgl. Belønningsmedalje med krone i guld 1924 for sit arbejde for de tilskadekomne ved bombesprængningen på orlogsskibet ”Geyser” i maj 1923. Blandt de sårede var en søn af Ovidia Hansen f. Rode (se pag. 49 og 51) orlogskaptajn Godfred Hansen.

Gift 17/10           1909 med

Ludvig Boye Lundstein

f. 27/9        1877           Næstved.

Søn af forpagter af Ydernæsgården Fritz Peter Conrad Lundstein og hustru Sophie Henriette f. Seehusen, student Herlufsholm 1896 (1. k.), cand med 1904, 1.

reservelæge v. amtssygehuset i Næstved juli 1904-06, 1906 læge i Vordingborg, fra 1/4 1913 overlæge, korpslæge i hæren.

R. af Dbg., Estniske Frihedskorps III kl., Estniske Røde Kors april 1929, Estniske Frihedskors II-2.

Ingen børn.

1-V-4-VII-2                           Johannes Gotfred Bartholdy

f. 14/1        1883          København,[152]

d. 25/7       1945           Kommunehosp. København      begr. 29/7           Assistens Kirkegd.

Gartner ved Finseninstituttet. Havde været nogle år i England i sin ungdom for at lære. Bopæl ved d. Fiskedamsgade 31.

Ugift

1-V-4-VII-3                           Sigurd Valdemar Bartholdy

f. 14/3        1886          Storehedinge,[153]

d. 30/7      1942           Frederiksberg   St.Markus K.

begr. 4/8   Assistens Kirkegd.

Cand. polyt. Fabriksingeniør, grosserer i København.

Gift[154] med

Klara Elvira Jerling,

f. 4/7 1900, Fødselsstiftelsen, København,

døbt 7/12 1900 Holmens S,

d. 18/6 2001, Peter Lykke Centret, Amager.

Datter af skrædder Johan Gottfried Jerling og ugift Amalie Isidora Caroline Månsson.

En søn før ægteskabet med Sigurd Valdemar Bartholdy, bortadopteret.

Ingen børn i ægteskabet, men en adoptivsøn, Mogens Bartholdy, f. Jensen (Lange Mogens).[155]

1-V-4-VIII                    Petra Mathilde Bartholdy

f. 22/6       1854           København        døbt 4/8   Helligånds K. s.A.[156]

d. 3/10       1914           København        begr.          Assistens Kirkegd.

Lærerinde i København.

Conventualinde i Christiansdal kloster 1905.

Ugift.

1-V-4-IX                       Ferdinand Johannes Bartholdy

f. 23/7        1855           København        døbt Helligånds K.[157]

d. 26/9      1857           København        Helliggejst Kirkegd.[158]

1-V-5                    Peter Georg Benjamin Bartholdy

f. 22/7        1805          Køge          døbt 30/8          s.A.[159]

d. 20/2      1878          Hobro       begr.          Roskilde Dom.k.

Fuldmægtig på Vallø stiftsskriverkontor, toldbetjendt i Holbæk 1832, do. i Roskilde 1837, do. på Bornholm 1843, kgl. konsumptions kontrollør i Hillerød 1845, toldassistent i Helsingør 1851, toldkontrollør i Roskilde 6/1 1854, toldforvalter i Hobro 14/7 1869.[160]

Gift 23/3 1939 (viet af pastor Koch)[161] med

Julie Elisabeth Plambeck

f. 30/12     1821           Roskilde A (Osted?)

d. 17/2       1894          København        begr. 23/2 s.A.  Immanuelsk.

Datter af

Boede som enke Nansensgade 51 (1880), Vodroffsvej 18 (1887) og ved sin død Værnedamsvej 16.

Af ægteskabet ni børn:

I.       Julie Bartholdy                                                f. 1840       d. som barn

II.      Emil Bartholdy                                       f. 1841        d. som barn

III.    Jacobine Bolette Christine Bartholdy         f. 1843       d. 1925

IV.     Gotfred Andreas Christian Bartholdy         f. 1845       d. 1908

V.      Petrine Dorothea Emilie Bartholdy            f. 1847       d. 1925

VI.     Julie Benjamine Elisabeth Bartholdy         f. 1849       d.

VII.   Carl Emil Bartholdy                                        f. 1851        d. 1858

VIII.  Georg Julius Bartholdy                                  f. 1853       d. 1871

IX.     Frederikke Bartholdy                                     f. 1856       d. 1859

1-V-5-I                          Julie Bartholdy

f. 17/7        1840          Roskilde Doms.[162]

d. 6/11       1840          Roskilde Doms.

1-V-5-II                        Emil Bartholdy

f. 25/9        1841           Roskilde Doms.[163]

d. 3/7         1841           Roskilde Doms.

1-V-5-III                       Jacobine Bolette Christine Bartholdy[164]

f. 8/5          1843          Roskilde Doms.

d. 12/3       1925           Hillerød    begr. Garnisons Kirkegd., København.

Privatlærerinde hos forpagter Formann og hustru f. Løppenthin ved Kirke-Hvalsø i 8½ år indtil 1/11 1871. På frk. Zahles lærerindekursus 1871-1873.

Gift med

Viggo Emil Zinn

f. 18/3        1842          København, Garnisons S,

d. 4/8        1920          Holte.

Søn af grosserer Ludvig Maximillian Zinn og hustru Regitze Sophie f. Giødvad.

Landmand. Assistent under Københavns magistrat.

Børn?

1-V-5-IV                       Gotfred Andreas Christian Bartholdy

f. 1/5 1845           Hillerød

d. 11/3                 Frederiksberg             begr. 17/3.

Grosserer i København 12/5 1870. Konkurs juni 1893. Generalagent for assuranceselskaberne ”Mundus” og Gresham”.

Gift 28/10 1870 med

Emilie Christiane Marie Christensen

f.                 1845           Aalborg

d. 21/3       1917           Frederiksberg.

Datter af

Af ægteskabet fire børn:

1.       Georg Pulli Barthold Olufsen Bartholdy             f. 1871        d.

2.       Poul Gottfred Emil Olufsen Bartholdy                f. 1873       d.

3.       Inger Karen Marie Olufsen Bartholdy                  f. 1875        d.

4.       Christian Emil Olufsen Bartholdy                        f. 1878       d.

1-V-5-IV-1                    Georg Berthold Palle Olufsen Bartholdy

f. 31/7        1871

d. 7/5         1928          Oslo           begr. 14/5, Solbjerg Kirkegd.

Handelsrejsende, grosserer. Henrik Ibsensvej 15 (1905-11), Bevtoftegade 7 (1912-13).

Gift 1. gang med

Louise Alexandra Christensen

f. 1/10        1871

d. 29/9      1928.

Skilte 7/3  1919.

Gift 2. gang med

Maria Grøntved.

Af ægteskabet tre børn (2 – 4):

1-V-5-IV-1-I                                    Edith Eugeni Bartholdy        (Adoptivdatter)[165]

f. 12/10      1900,[166]

Gift            1922 med

Johan Ferd. Wm. Jacobsen

Hovedkasserer, Forchhammersvej 15 (1928).

1-V-5-IV-2                             Poul Gottfred Emil Olufsen Bartholdy

f. 29/3       1873

d. 28/1       1874

1-V-5-IV-3                             Inger Karen Marie Olufsen Bartholdy

f. 29/4       1875           København

1912-1917 prokurist hos broderen snedkermester Chr. Emil O. Bartholdy.

En datter:[167]

1-V-5-IV-3-I                                   Inga Vera Irene Bartholdy

f. 8/7          1919

1-V-5-IV-4                             Christian Emil Olufsen Bartholdy

f. 27/1        1878          København

d. 9/9         1938                                       begr. 16/9 Frederiksberg K.

Snedkermester og møbelfabrikant København og Frederiksberg.

Gift 5/5     1910 med

Carla Christine Mariane Jespersen

f. 13/4        1887          København

d. 16/4       1935                                       begr. 24/4          Frederiksberg K.

Af ægteskabet to børn:

1-V-5-IV-4-I                                    Else Marie Bartholdy

f. 20/9       1911            København

1-V-5-IV-4-II                                  Svend Aage Bartholdy

f. 20/12     1923

d. 21/5       1939           Sorø                    begr. Solbjerg Kirkegd.

1-V-5-V                        Petrine Dorothea Emilie Bartholdy

f. 10/4 1847                 Hillerød

d. 5/10       1925           Slagelse

Lærerinde, conventualinde i Slagelse Kloster.

Ugift.

1-V-5-VI                       Julie Benjamine Elisabeth Bartholdy

f. 30/5 1849                 Hillerød

Lærerinde, conventualinde Christiansdal Kloster 1899-1909, Priorinde 1905-15.

1-V-5-VII                     Carl Emil Bartholdy

f. 29/5        1851

d. 28/2      1858          Roskilde Doms.

1-V-5-VIII                    Georg Julius Bartholdy

f. 27/3        1853

d. 18/9       1871           Hobro

1-V-5-IX                       Frederikke Bartholdy

f. 16/3        1856           Roskilde Doms.[168]

d. 29/6      1859           Roskilde Doms.

2       Johan Poul Martin Bartholdy

f.                 1719

d. 23/7      1799           Køge                    begr. 27 s.M.

Ved datteren Charlotte Christine Maries dåb d. 23/1 1760 kaldes han ”Schneidergesell”, ved hendes konfirmation ”Pförtner” og ved hustruens begravelse i 1789 ”Schweitzer bey der fr. Gräfin Schack in der Amalienstr.”.

Den 24/7 1799 mødte Køge skifteret hos klinsmed Jens Christensen i Køge for at registrere i boet efter ”Johan Martin Bartholdy”. I skatteprotokollen omtales ”Arvingen som en Søn, som ikke vides hvor er”. Senere nævnes arvingen ”Jacob” og dennes hustru ”Christiane”.

Boets aktiver beløb sig til 164 Rdl. som medgik til begravelsesudgifer og skifteomkostninger. Ved registreringen var til stede ”Hr. Toldinspektør Bartholdy, som er Broder til den Afdøde”.[169]

Gift 21/10          1756           Petri Kirke,[170] med

Anna Margrethe Lund

f.                 1716

d. _/6        1789           København        begr. 27 s.M.      Petri K.     73 år gl. af ”Brustkrankheit”.[171]

Af ægteskabet to børn:

I.       Johan Jacob Bartholdy                                  f. 1757.

II.      Charlotte Christine Maria Bartholdy          f. 1760       d. 1789.

2-I              Johan Jacob Bartholdy

f. _/12       1757           København        døbt 17/12          Petri K.

d.

Konfirmeret 26/4      1772  Petri K.

Urmagersvend. I flg. Københavns Resolutionsprotokol N 38 p. 302 jfr. p. 656 indgav urmagersvend Johan Jacob Bartholdy d. 26/6 1786 en ansøgning om tilladelse til at ernære sig som urmager uden at indtræde i lavet og d. 23/2 1787 er der udfærdiget en tilladelse til at han ”som har lært Uhrmager Professionen og i en Del Aar haver arbejdet udi i samme som Svend samt udi 7 Aar reyst udenrigs for at perfectionere sig udi denne Proffession maa her i Staden nedsætte sig og af berørte hans lærte Profession uden Hinder og Tiltale af Uhrmagerlauget ernære sig med egne Hænder indtil han seer sig i den Stand at han overkomme Bekostningen med at giøre Mester Stycke og indtræde udi Lauget”.[172]

I 1791 boede han i St. Pedersstræde, men om hans senere skæbne eller hans død har hidtil intet kunnet findes.

Gift med

Christine Borrig

f.                 1761

Datter af

Det er antagelig hende som i følge folketællingslisterne pr. 1/2 1801 bor St. Annæ Vester Kvarter Borgergade n. 183 gift med Adam Hernig Kel Markør med en søn af 1. ægteskab Poul Bartholde 10 år og en søn af 2. ægteskab Johannes Hornig Hel 1 år, men det er hidtil ikke lykkedes at finde i kirkebøgerne hendes vielse med hendes 2. mand eller hendes søn af 2. ægteskabs fødsel.[173]

Af ægteskabet med Johan Jacob Bartholdy synes at have været i alt fald tre børn:

1.       Johan August Bartholdy                      f. 1783       d. 1791

2.      Johan Poul Martin Bartholdy             f. 1788       d. 1848

3.      Johan Jacob Bartholdy                         f. 1790       d. 1791.

2-I-1                     Johan August Bartholdy

f.                 o. 1783,

d. _/11       1791           begr. 9/11 1791  Petri K.     otte år gl. Død af kopper.[174]

Han synes ikke at være døbt i Petri K., og efter de i faderens ovenomtalte ansøgning indeholdte oplysninger er det sandsynligt, at han er født i udlandet.

2-I-2           Johan Poul Martin Bartholdy

f. 17/2        1788          København        døbt 22/2           Fødselsstiftelsen,[175]

d. 10/12     1848          København        begr. 17/12         Holmens Kirkegd.[176]

Han ses ikke at være døbt i Petri K. hverken 1788 eller de nærmest foregående år og heller ikke har jeg kunnet finde hans dåb i nogen af Københavns andre kirkebøger, men da han 15/1 1807 blev antagen som ”RUUG-Dreng” på Holmen angives han i Holmens ”Præsentationsbog” at være født i København og 18 ¾ år gammel og ved folketællingen 1/2 1845 angives han at være født i København og være 57 år.

Han er mulig blevet skibsdreng i en tidlig alder. I Holmens præsentationsbog kaldes han Johan Poul Martin uden efternavn og på samme måde betegnes han i Holmens kirkebog ved vielsen i 1812, han er da tømmermand 6 C1 7 Comp no 108.

Ved det første barns dåb i april 1812 kaldes han i kirkebogen Johan Poul Martin tømmermand 6 C1 N 62, men barnet døbes Johannes Poul Bartholdi og ved de følgende børns dåb i 1814, 16 og 20 kaldes han stadig med efternavnet Bartholdi. Ved dødsfaldet kaldes han både i kirkebog og skifteprotokol ”Bartholdy”.[177]

At han er søn af urmagersvenden Johan Jacob Bartholdy kan der vistnok ikke være nogen tvivl om, det bestyrkes også både af den omstændighed, at sønnesønnen 2-I-2-I-2 døbes Johan Jacob og af den i indledningen omtalte tradition om familiens afstamning.

Ved dødsfaldet var han tømmermand ved Holmen 2 C 2 D 1 C No 141.

Gift to gange, første gang 31/1 1812 i Holmens K.,[178] med

Johanne Marie Soelgaard

Datter af Lars Soelgaard.

Skilte ved kgl. bevilling af 4. juni 1835.

Af ægteskabet i alt fald fem børn:

I.       Johannes Poul Bartholdy                              f. 1812        d. 1892

II.      Friderich Wilhelm Bartholdy                       f. 1814        d.

III.    Pouline Martine Christine Bartholdy         f. 1816        d.

IV.     Frideriche Wilhelmine Bartholdy               f. 1820       d.1900

V.      Ida Eleonora Bartholdy                                  f. 1822       d. 1902.

Gift 2. gang 27/5 1836 i Holmens K.[179] med

Ane Dorthe Høbye, født Larsen

f.                 o. 1799

d. 22/11         1870                Fr. Hospital       Bopæl Adelgade 85.

Datter af

Enke efter arbejdsmand ved Holmen Hans Lorentzen Høbye.[180]

Separerede.

Formentlig ingen børn.

2-I-2-I                          Johannes Poul Bartholdy

f. 13/4        1812           København        døbt 7/5    s.A.   Holmens K.[181]

d. 21/3       1892          København        Garnisons Sygehus

Tømmermand ved Holmen.[182] Pensioneret.

Hæderstegnet for Tjeneste ved Søværnet.

Gift 29/3   1833 i Holmens K.,[183] med

Inger Nielsdatter

f.                 o. 1809      Amager

d. _/6            1868      København.

Formentlig Datter af Husmand i Sundbyøster Niels Bentsen (el. Bendtsen), tømmermand ved Holmen.

Af ægteskabet fem børn:

1.       Carl Valdemar Bartholdy                               f. 1833       d. 1924

2.       Johan Jacob Bartholdy                                   f. 1834       d.

3.       Johanne Marie Jacobine Bartholdy             f. 1836       d. 1863

4.       Laura Emilie Bartholdy                                  f. 1846       d.

5.       Pouline Martine Bartholdy                           f. 1848       d.

2-I-2-I-1                                 Carl Valdemar Bartholdy

f. 17/2        1833          Sundby Vester, Amager     døbt 31-3  Holmens K.[184]

d. 23/1       1924           København        begr 28/1  Holmens K.

Skibsbygger på Holmen. Pensioneret.

Hæderstegnet for tjeneste ved Søværnet.

Dannebrogsmd 13/7 1914.

Gift            1854           Holmens Kirke,[185] med

Constantia Vilhelmine Napoline Bloch

f. 16/8        1835           København        døbt 2/9   Holmens K. [186]

d. 27/1       1918           København.

Datter af tømmermand ved Holmen Johan Andr. Bloch og hustru Marie Frederikke f. Petersen.

Ved FT 1/2 1880 opgives det, at ægteparret har otte levende børn og to døde, heraf har jeg [Erik Rode] kunnet finde de otte dalevende:

I.       Olivia Johanne Vilhelmine Bartholdy                  f. 1854

II.      Ida Ingeborg Frederikke Bartholdy                       f. 1857.

          III.    Carl Oscar Johan Bartholdy                                    f. 1860.

          IV.    Clara Laura Emilie Bartholdy                                 f.1863

          V.      Johannes Thorvald Vilh. Valdemar Bartholdy   f. 1866

          VI.    Albert Børge Constantin Bartholdy                      f. 1868

          VII.   Valborg Constantia Ellen Bartholdy                     f. 1872

          VIII  Vilhelm Axel Robert Bartholdy                    f. 1875

2-I-2-I-1-I                              Olivia Johanne Vilhelmine Bartholdy

f. 25/10      1854           København        døbt 26/12 s.A. Holmens K.[187]

Gift 23/11 1873           Holmens K med

Hans Peter Pedersen

f. 5/9          1846          Hyllested, Fuglebjerg, Sorø A.

d. 14/12     1889.

Søn af husmand Peder Olsen og hustru Marie Hansdatter, husejer i Glostrup.

Af ægteskabet tre børn:

2-I-2-I-1-I-1                                             Hans Oscar Vilhelm Pedersen

f. 2/11        1876, Rødovre   døbt 26/12 s.A.

2-I-2-I-1-I-2                                             Carl Oscar Pedersen

f. 23/2       1880                   Glostrup

2-I-2-I-1-I-3                                             Hans Peder Pedersen

f. 19/12                Glostrup

2-I-2-I-1-II                                      Ida Ingeborg Frederikke Bartholdy

f. 7/2          1857           København        døbt 13/4           Holmens K.[188]

d. 31/10     1908          København.

Gift 23/10 1885 med

Christian Christensen

f. 7/5 1857

Søn af konditor og husejer i København, Nørrebrogade 29 (Natr. no 36A 3A Udenb. Klædebo).

Uden børn (adopterede hustruens ovennævnte søsters datter Valborg).

2-I-2-I-1-III                                    Carl Oscar Johan Bartholdy

f. 25/12      1860          København        døbt 3/5    1861           Holmens K.[189]

Grosserer i København. To gange gift.

Gift 1. gang 1/10         1886 med

Anna Jensen

f. 11/3        1862          Trinitatis S., København

d. 22/2      1919           København (Faxegade 28), 56 år gl.

Datter af skomagermester

Af ægteskabet tre børn:

1.       Alfred Carl Valdemar Bartholdy                  f. 1893

2.       Ebba Anna Karen Bartholdy                         f. 1896

3.       Johannes Albert Vilhelm Bartholdy           f. 1898

Gift 2. gang 19/2 1921 i Skt Pouls K med

Astrid Bloch

f. 12/8        1889                    døbt St Pouls K.

Datter af dampskibsrestauratør          C.L. Bloch

Børn?

2-I-2-I-1-III-1                                          Alfred Carl Valdemar Bartholdy

f. 18/6        1893                    døbt Frederiksberg K.

Ansat ved Københavns Belysningsvæsen 1/7 1911 – 31/3 1913, skriver ved Københavns sporveje ¼ 1913 – 31/8 1917, rodemester assistent (Jeppes Allé 8).

Gift 16/9 1920 med

Kaja Sørine Harrits

f. 24/3       1895           Roskilde Doms.

Datter af smed Søren Harrits og hustru Johanne Dorthea.

Af ægteskabet to børn:

2-I-2-I-1-III-1-I                                       Johan Bartholdy

f. 30/3       1923           Brønshøj

2-I-2-I-1-III-1-II                                               Hans Ulrik Bartholdy

f. 21/11       1925           Brønshøj

2-I-2-I-1-III-2                                          Ebba Anna Karen Bartholdy

f. 30/12     1894

Gift 12/9   1920 i Immanuelskirken med

Arnold Bernhard Øhrstrøm

f. 21/4        1895d. 30/12     1925           begr. 5/1   1926           Immanuelsk.

Søn af gartner i Vanløse Anton Øhrstrøm og hustru Thilda.

Lærer ved Kiærs og Lyngbyes Realskole og ved Blågårds Seminarium. Student Döckers kursus, magister i psykologi foråret 1925.

Af ægteskabet to børn:

2-I-2-I-1-III-2-I                                       Sigurd Øhrstrøm

f. 2/3          1922

2-I-2-I-1-III-2-II                                               Erik Øhrstrøm

f. 9/3          1926

2-I-2-I-1-III-3                                          Johannes Albert Vilhelm Bartholdy

f. 23/10     1897           København

Konditor

Ugift?

2-I-2-I-1-IV                                     Clara Laura Emilie Bartholdy

f. 20/9       1863          København        døbt 26/12 s.A. Holmens K.[190]

Gift 29/10 1886 St. Jacobs K. med

Christian Petersen (Pedersen)

f. 31/3        1863          Skive.

Søn af gartner

Fotograf i Silkeborg, senere i Odense.

Af ægteskabet to børn:

2-I-2-I-1-IV-1                                           Dagny Olivia Elisabeth Pedersen

f. 2/12        1896

Gift med skræddermester

Jacob Jørgensen, Odense

2-I-2-I-1-IV-2                                          Imanuel Johs. Valdemar Pedersen

f. 9/12        1898.

2-I-2-I-1-V                                      Johannes Thorvald Vilhelm Valdemar Bartholdy

f. 13/5        1866          København        døbt 23/9           Holmens K.[191]

d. 9/4         1939           København        begr. 14/4 Garnisons Kgd.

Overpostbud.

Gift med

Anna Kirstine Rasmussen

f. 5/2          1868.

Datter af skibsfører M.P. Rasmussen og hustru Nielsigne Vilhelmine f.

Af ægteskabet en datter:

2-I-2-I-1-V-1                                            Marie Nielsigne Vilhelmine Bartholdy

f. 31/7        1891

Gift 22/5   1916 med

Albert Edvin Schultz

f. 5/3          1889.

Overmontør i KTAS.

Af ægteskabet to børn:

2-I-2-I-1-V-1-I                                                  Inge Schultz

f. 20/7        1918

2-I-2-I-1-V-1-II                                       Christian Schultz

2-I-2-I-1-VI                                     Albert Børge Constantin Bartholdy

f. 4/5          1868          København        døbt 10/7           Holmens K.[192]

d. 25/6       1934           København, St. Jacobs S    begr 1/7    Vestre Kgd.

Urmager, Ndr. Frihavnsgade 14 st..

Gift 31/5   1891 med

Elisabeth Caroline Rasmussen

f. 27/10      1870

d. 28/7      1943           begr. 2/8            Vestre Kgd.[193]

Datter af skibsfører M.P. Rasmussen og Hustru Nielsigne Vilhelmine f.

Af ægteskabet en datter:

2-I-2-I-1-VI-1                                          Ida Cecilie Bartholdy

f. 5/7 1895.

Gift 20/5   1918 med

Axel Emil Rasmussen

f. 13/9        1893.

Søn af forvalter (?).

2-I-2-I-1-VII                                   Valborg Constantia Ellen Bartholdy

f. 9/1 1872           København        døbt 19/6           Holmens K.[194]

d. 2/6         1948          (bekendtgjort af broderen Oskar).

Kassererske. Boede hos faderen til dennes død Faxegade 28.

Ugift.

2-I-2-I-1-VIII                                  Vilhelm Axel Robert Bartholdy

f. 2/11        1875           København        døbt 19/5 1876  Holmens K.[195]

d. 6/12       1938          Frederiksberg.

Violinist, kgl kapelmusikus.

Gift 22/8  1902          Lyngby K. med

Helga Mary Helene Nielsen

f. 24/4       1880          .

Datter af gartner Johan V. Nielsen.

Skilte 18/2         1913  (hun gift 2. gang med ORS Knud Jorck).

Han gift 2. gang 10/12 1922 i Frue K. med

Vibeke Hørup

f. 16/8        1899          St. Thomas S, Frederiksberg.

Datter af datter af director Alex Hørup og hustru Marie f. Hvilsom.

Af 1. ægteskab to børn:

2-I-2-I-1-VIII-1                              Esther Bartholdy

f. 13/2        1903

Gift 1. gang _/10 1929 med

Otto Kapel

f. 1/12        1895.

Overkirurg

Skilte. Han gift 2. gang 17/10 1941.

Gift 2. gang 6/9 1947 med

Alfred Martin Laing

Advocate (Sheriff) Edinburgh.

2-I-2-I-1-VIII-2                              Mogens Bartholdy

f. 11/6        1906

d. 22/3      2011

Student Henrik Madsens skole, 1925 stud.jur., 1933 cand.jur., ansat i Overformynderiet

Gift 3/11 1934 i Ribe med

Bodil Elisabeth Agerbæk.[196]

f. 7/12        1910           Ribe,

d. 5/1         2004          Gentofte.

Datter af Peder Pedersen Agerbæk og Jørgine Emilie Petersen.

Af ægteskabet seks børn:

2-I-2-I-1-VIII-2-I                                              Esther Bartholdy

f. 28/8       1935           Ribe

2-I-2-I-1-VIII-2-II                                            Micael Bartholdy

f. 14/8        1938

2-I-2-I-1-VIII-2-III                                          Elisabeth ”Libbe” Bartholdy

f. 6/11 1939

2-I-2-I-1-VIII-2-IV                                           Sonja Bartholdy

f. 6/5 1941           Nyeborg og Gleerups klinik.

2-I-2-I-1-VIII-2-V                                            Mogens Felix bartholdy

f. 13/2        1943           Gentofte

2-I-2-I-1-VIII-2-VI                                           Eva Bartholdy

f. 9/8          1949           Gentofte

2-I-2-I-1-VIII (fortsat)                  Af 2. ægteskab et barn:

2-I-2-I-1-VIII-3                              Kirsten Bartholdy

f. 1/11         1925           Frederiksberg.

Gift 19/1    1946 i Jesu Hjerte K.[197] med

Michael Fenger

Kornet, søn af skibsmægler konsul Douglas Fenger, Rouen.

2-I-2-I-2                                Johan Jacob Bartholdy

f. 14/12      1834          København        døbt 15/4  1835           Holmens K.

d.                (før 1/2 1845)

2-I-2-I-3                                Hanne (Johanne) Marie Jacobine Bartholdy

f. 9/8         1836          København        døbt 30/9 Holmens K.[198]

d. 8/2        1863          København.

Ugift

2-I-2-I-4                                Laura Emilie Bartholdy

f. 17/5        1846

gift med

Carl A. Samuelsen Elvang

d.                1923           Frederiksberg

Smedemester og fabrikant.

Af ægteskabet en søn:

2-I-2-I-4-I                                       I.J. Elvang.

Kaptajn i Ingeniørkorpset.

2-I-2-I-5                                 Pouline Martine Bartholdy

f. 12/12      1848          København, Holmens S.

Gift 20/10          1868 med

Conrad William Lundstrøm

f. 5/4          1843          Næstved

d. 18/5       1924           Søn af

Af ægteskabet to børn

2-I-2-I-5-I                              Edmund Lundstrøm

f. 10/8       1882

Snedker.

Gift 9/10   1906 med

Anna Petersen

f. 9/10        1884          København, Holmens S.

2-I-2-I-5-II                                      Ingeborg Frederikke Lundstrøm

f. 18/1        1880

Gift 31/10 1901 med

Frederik Bertelin

f. 8/2         1874           St Jacob

Repræsentant

2-I-2-II                         Friderich Wilhelm Bartholdy

f. 29/1        1814           København        døbt 17/2  Holmens K.

d.                (antagelig som barn).

2-I-2-III                       Pouline Martine Christine Bartholdy

f. 9/6          1816           København        døbt 30/8 Holmens K.

d.                (levede endnu 30/9 1836 som ugift jfr. s. 76)

2-I-2-IV                       Frideriche Wilhelmine Bartholdy

f. 20/1        1820          København        døbt 23/2 Holmens K.[199]

d. 2/3         1900          København

gift 1978    1842 I Garnisons K. med

Fridrich Christian Flindt

f. 20/5       1816           København        døbt 7/7    Petri K.

d. 6/ 12      1883          København.

Søn af arbejdsmand Hans Christian Flindt og hustru Ingeborg f. Hansen (Hansdatter).

Slagter og arbejdsmand.[200]

Af ægteskabet syv børn:

2-I-2-V                         Ida Eleonora Bartholdy

f. 25/10      1822          København

d. 7/8         1902          København

Gift 19/3   1845           Frue K med

Hans Møller Ingius Emil Hansen

f. 21/6        1822          København        St. Petri

d. 15/12     1888                   København.

Søn af amtskiriug Johs. Diderich Hansen og hustru Sophie Cath. Conradine f. Møller.

Malersvend.

Korregissør på Det kgl. Teater.[201]

Af ægteskabet seks børn, to døde som små:[202]

2-I-2-V-1                                Clara Emilie Hansen

f. 24/9       1848

Gift med

Cramer

jernbaneingeniør

d. 22/5       1878          Puerto Rico.

Af ægteskabet kendes der en datter:

2-I-2-V-1-I                                      Clara Ida Elisabeth Cramer

f. 29/8       1874.

Gift med

J.P. Johansen

Raadegaard, Everdrup S.[203]

2-I-2-V-2                               Emma Hansine Edle Hansen

f. 31/1        1850

Boede 1/11 1917 Herluf Trollesgade 16, 3. og levede af nodeskrivning.[204]

Ugift.

2-I-2-V-3                               Ukendt

2-I-2-V-4                               Carl Emil Emanuel Hansen

f. 21/3        1856           København.

Kontorbud, handelsagent. Gift 2. gange.

1. gang med

Petrine Kristine Olivia Hansen

f. 9/8         1859           Næstved.

2. gang med

Augusta Hansen

f. 17/7        1881           København.

Af dette ægteskab i hvert tilfælde tre børn:

2-I-2-V-4-I                                      Hans Carl Hansen

f. 17/7        1881.

2-I-2-V-4-II                                    Stella Elfrida Hansen

f. 27/8       1884

2-I-2-V-4-III                                   Ida Sofie Hansen

f. 26/5        1889.

2-I-2-V-5                               Ukendt.

2-I-2-V-6                               Olaf Stefan Hansen

f. 26/12      1861

d. 8/1         1913           Paris

2-I-3           Johan Jacob Bartholdy

f. _/9         1790.[205]

d. _/3        1791           begr. 5/3   Petri kirkegd. ½ år gl. Død af ”Brustkrankheit”.

2-II             Charlotte Christine Maria Bartholdy

f. 20/1       1760           København        døbt 23/1            Petri K.

d. 8/7        1789[206]      København        begr 11/7             Petri Kirkegd.[207]

Død på Frederiks Hospital af ”Brustkrankheit” (Slag).

 

Gift 3/11   1784 i Petri K.[208] med

Joachim Bumau.

Søn af

Skipper. Ifølge Magistratens Resolutionsprotokol N 40 p 620 indgav Joachim Bunau, skipper, d. 15/6 1789 ansøgning om ”Confirmation” på den mellem ham og hans hustru Charlotte Christine Marie Bartholdi indgangen saparationsforening af 22 maj sidstleden (Herved noteret: ”Tilbageleveret efter Mandens Forlangende”).

Mærkeligt nok kaldes hun ved begravelsen i Petri kirke Jfr., men faderen til hvem hun åbenbart var flyttet til efter separationen, ønskede måske ikke at omtale hendes ulykkelige ægteskabelige forhold.

Af ægteskabet ses ikke at have været børn.

3.      Caspar Bartholdy

f. o. 1725                       Brandenburg

d. 21/2       1798           Fredensborg, 73 år gl.

Vandt borgerskab som skomager i København d. 21/4 1760 og opgives da at være fra Brandenburg.

Den 19/1 1763 fik Caspar Bartholdy, skomager, skøde på daværende matr. N 79 nu matr. N 131 i Snarens kvarter et hus i Knabrostræde og det er mulig som ejer af dette hus han 11/5 1774 søger om fri proces mod hørkræmmer Andr. Chr. Lund, ”som endsjønt han har imodtaget et Aars Afgift for en Part af hans Gaards Springvand, som Gaardens forrige Ejer havde overladt Supplicanten til sit Hus, dog nu har betaget ham samme.”

Han kaldes da Christian Bartholdi, Taffeldækker hos Dronning Juliana Mariæ Hof-Stat”.[209]

Den 2/7 1777 pantsætter ”Caspar Bartholdii, Borger, Skomager samt Taffeldækker hos hendes Majestæt Dronning Juliane Marie” sit indbo til Herman Aystrup for 100 Rdl.

Boede senere (1784 – 1794) Gl. Strand no 10.[210]

Den 22/2 mødte skifteretten i boet efter afg. taffeldækker Caspar Bartholdi på Fredensborg, som efter indkommen anmeldelse var afgået ved døden 21. s.M. om morgenen. Til stede var afdødes enke Johanne Marie, som erklærede, at den afdøde ingen livsarvinger havde efterladt sig. Skiftet sluttedes 31/12 1802. Boet var insolvent. Aktiverne var 459 Rdl. 8 sk. Gælden 1106 Rdl. 11 sk. Boet ejede et lille hus i Fredensborg.[211]

Gift 9/5     1760 i Petri K.[212] med

Johanne (Marie) Henrichsdatter

f. 1715.

Hun overlevede manden og er muligvis den ”Ane Bartholdi, Enke, 88, af 1. ægteskab pentionist”, som i flg. folketællingen 1801 boede i Fredensborg.

Ingen børn.

Familien Bartholdy

fra Vor frue S i København

 

1.       Gabriel Johansen Bartholdy

f.                 1643

d.                1711            Frue S. 68 år gl., begr. 6/8 (syg i 10 dage, død af sorg).[213]

Stavemåde af efternavnet er meget varierende: Stavemåden ”Bartholdy” findes ingen steder: Ved sin vielse i 1681 kaldes han ”Bartholdie”, ved børnenes dåb 1 1685, 87, 88, 90, 93, 95 , 99 og 1702 henholdsvis ”Bardolding”(1685), ”Bardollin” (1687-99) og ”Bartholdi” (1702), i borgerskabsprotokollen 1 1692 ”Bardoldin”, i indkvarteringsmandtallerne 1701 og 1708 ”Bardolding”, i Frue kirkebog i 1711 0g 13 kaldes familien ”Badolph” og i skifteprotokollerne ”Barbolding”.

Sønnen Isak går i almindelighed under efternavnet ”Bardolding”, dog med forskellige variationer såsom ”Bardoldeing”, ”Boldolding”, ”Bardolrich” og ”Pardolding”.

Det må vel herefter anses for meget tvivlsomt om familien med rette regnes for ”Bartholdy’er”, nogen original underskrift af nogen af familiens medlemmer er der næppe nogen udsigt til at finde, allerede fordi det er meget tvivlsomt om nogen af den har kunnet skrive.

Fra 1685-93 kaldes han ”Seilingsmand” og må altså have haft noget med søen at gøre. Den 16/6 1692 får han borgerskab som fisker. Fra 1695 kaldes han høker (i 1702 dog skipper), ved begravelsen kaldes han ”Kock” = spisevært.

Fra 1685-88 bor han i Lavendelstræde, 1690 i Mikkelbryggersgade, 1693 i Studiestræde, 1695 i St. Pederstræde og derefter i Lille Larsbjørnsstræde, hvor han ved sin død ejede et lille hus matr. N 207 i Nørre Kvarter.

Om Gabriel Johansen Bartholdy’s oprindelse findes ingen oplysning, hverken i borgerskabsprotokol eller kirkebøger.

Gift 18/9   1681 i Frue K. med

Lisbeth Johansdatter

f.                 c. 1661

d. _/8        1711  50 år gl.     begr. Frue Kirkegd. 23. s.M. Formentlig død af pest.

Ved vielsen kaldes hun ”Lisbeth Jochumsdatter”, men ved alle børnenes dåb kaldes hun ”Lisbeth Johansdatter”. Om hendes oprindelse har intet kunnet findes.

Af ægteskabet var der mindst ni børn, men da kun sønnen Isak nævnes ved skiftet,[214] er de andre vist døde før forældrene.

 

1-I               Abraham

f. 2/1          1685           døbt Frue K. 20. s.M.[215]

d. før 3/12 1695, jf. 1-VII.

1-II             Isak

f. _/1          1685           døbt Frue K. 20. s.M. .[216]

Vistnok oprindelig i tømrerlære. 7/12 1711 borgerskab som øltapper og synes at have overtaget faderens ejendom og forretning, idet han i indkvarteringsmandtallene for 1717, 20 og 23 findes opført som høker og ejer af matr. N 207 i Lille Larsbjørnssstræde.

I den store ildebrand 1728 brændte ejendommen, som da endnu ejedes af ”Isak Bardolding” tømmersvend.[217]

22/3 1724 blev ”Isaac Bondalding, Tømmermandssvend” boende i Lille Larsbjørnsstræde beskikket til formynder for ”Gabriel Johansen gl. 14 Aar, hvis Moder var afg. Ingeborg Jensdatter, der boede og for tre Maaneder siden døde i Raadhusstræde, og hvis Fader var tidligere afdøde Seilingsmand Johan Jørgen”.

I tiden fra 1724-27 findes han flere gange som sagsøger i Københavns Gældskommissions protokoller for leverede varer. I januar 1732 bliver Isach Pardolding sagsøgt til betaling af 8 Rdl. 1 sk. for ”bekomne Tømmer Vahre”.

Gift med

Johanne Cathrine Olsdatter.

Af ægteskabet har jeg [Erik Rode] kun fundet et barn:

1-II-1                    Bente Lisbeth

f. _/10       1713           døbt i Frue K. 12/10 s.A.[218]

1-III            Marie

f.                 1687           døbt Frue K. 22/8 s.A.[219]

 

1-IV            Cathrine Marie

f.                 1688          døbt Frue K. 22/8 s.A.[220]

1-V              Gabriel

f.                 1690          døbt Frue K. 5/8 s.A.[221]

1-VI            Jacob

f.                 1693           døbt Frue K. 2/11 s.A.[222]

1-VII Abraham

f.                 1695           døbt Frue K. 3/12 s.A.[223]

1-VIII         Cathrine Marie

f.                 1699           døbt Frue K. 4/4 s.A.[224]

1-IX            Johannes Bartholdy

f.                 1702           døbt Frue K. 21/12 s.A.[225]

d.                1711            begr 21/12 Frue Kirkegd.[226]


 

Familien Bartholdy

fra Korsør.

 

1.       Caspar Conrad Bartholdi

Kirurg og bartkærer i Korsør. Borgerskab som ”Bartskær” 20/12 1710 (3 Rdl.).[227]

Trolovet 10 april 1709.[228]

Gift 26/8  1709           Korsør med

Bodil Pedersdatter

Datter af [229]

Af ægteskabet har jeg [Erik Rode] fundet fire børn, alle født i Korsør:

I.       Charlotte Elisabeth            f. 1710        d.1786

II.      Peder                                     f.1712         d. 1712

III.    Maria Elisabeth                   f. 1713

IV.    Susanna                                f. 1715.

1-I               Charlotte Elisabeth Bartholdi

f.                 1710           Korsør       døbt 17/1  1710           Korsør,[230]

Der er antagelig hende, der senere bliver gift 1. gang med Otto-Christian Brasch og 2. gang med Abraham Brasch, begge forvaltere og forpagtere ved Gl. Køgegård.

Det er antagelig også hende, der dør 18/2 1786 på Erikstrup ved Storehedinge 76 år gl.

Efter sin anden ægtefælles død i 1759 overtog hun forpagtningen af Gl. Køgegård (Hovedgården) efter ham og blev boende på gården, som da ejedes af grevinde Birgitte Meyerfeldt født Barnekow, også under de følgende ejere greverne Meyerfeldt. Den 29/11 1775 solgte grev I.A. Meyerfeldt godset til Rasmus Carlsen (Lange), og da madam Brasch’s forpagtningskontrakt udløb 1/5 1776, måtte hun fraflytte gården.[231]

Ved sin død opholdt hun sig på Erikstrup ved Storehedinge, hvor en søn Otto Christian Brasch var forpagter.

Gift 1. gang med

Otto-Christian Brasch

f.                 1699           Søllerup             døbt 6/12           1699           Herfølge,

d. _/5        1744           Køge                    begr. 11/5           1744.

Søn af Christen Brasch, foged på Valø og Tryggevælde godser, senere universitetsforvalter i Storehedinge og hustru Cathrine Hansdatter Bruun.

Var forpagter på Ottestrup i Ørslev S. i 1734. Blev o. 1730 forpagter på Gl. Køgegårds Hovedgård hos grev Johan August Meyerfeldt og samtidig vistnok også godsforvalter.

Af dette ægteskab i alt fald fem børn:

1-I-1                     Christen Ottesøn Brasch

f.                 1734           på Ottestrup      hj.døbt 10/5 1734, i Ørslev k. 22/6 s.A.

d. 28/9      1795           København.

Landvæsenskonsulent.

Ved stedfaderen Abraham Brasch død i 1759 blev Christen Brasch godsforvalter ved Gammel Køgegård indtil 1773. 7. maj 1761 fik han fæstebrev på Aashøjgaarden i Herfølge S., hvor han mulig har boet fra 1761 til 1775, da han flyttede til Rønnebæksholm, som han da forpagtede.

I 1785 synes han at have haft Antvorskov i forpagtning.

1-I-2                    Bolette Ottedatter Brasch

f.                           på Ottestrup      døbt 31/10         1735           Ørslev.

Gift 20/9 1754 i Køge med

Mathias Knudsen,

Birkedommer på Knuthenborg.

1-I-3                    Hans Frederik Brasch

f.                 1736           døbt 20/12         1736           Køge,[232]

d.                                   begr. 24/1 1738           Køge.

1-I-4                    Elisabeth Brasch

f.                                    døbt 20/11         1740           Køge.[233]

Gift )7& 1773 i Køge med

Frederik Christian Nestius

f.                                    døbt 10/3           1723           Landet på Lolland.

sognepræst til Hammer og Lundby.

1-I-5                    Cathrine Brasch

f.                                    døbt 13/3           1744           Køge.[234]

Boede 1787 hos broderen Otto Brasch på Erikstrup.[235]

Gift 24/4   1771 i Køge med

Peter Mathiesen Petersen.

Brygger i København.

 

1-I              fortsat

Gift 2. gang 20/5 1745 i Køge,[236][237] med

Abraham Brasch

f.                                    19/6           1713           Herfølge,

d. 5/5         1759.

Søn af Sognedegn i Herfølge Peder Pedersen Brasch og hustru Cathrine Sophie f. Drejer.

Godsforvalter på Lolland.[238] Var i 1740 på Gl. Køgegård antagelig som fuldmægtig hos Otto-Christian Brasch, 1744 birkedommer i Gl. Køgegårds Birk, 1745 forpagter og godsforvalter efter Otto-Christian Brasch til sin død.[239]

Af dette 2. ægteskab ses der at have været fem børn (6-10):

1-I-6                    Anne Brasch

f.                                    døbt 11/12          1745           Køge

d. 22/5       1820          Næstved.

Gift 22/11 1766 i Køge med

Christian Wildenradt Friboe

d. 8/4        1806          Randers

Ritmester, generalmajor.

1-I-7                    Britta Brasch

f.                                     døbt 30/3          1748           Køge.

1-I-8                    Otto Christian Brasch

f.                                     døbt 31/5           1749           Køge,

d. 6/11       1792           Holmegård.

20/12 1781 forpagter på Erikstrup under Gjørslev gods.

1-I-9                    Charlotte Brasch

f.                                     døbt 15/5            1750           Køge.

I 1787 boede hun hos en svoger i Køge.[240]

Gift 2/7     1796,[241] med

Carl Henrich v. Lindegaard

Løjtnant.

1-I-10                  Gustav August Brasch

f.                                     døbt 22/10         1751            Køge.

1-II             Peder Bartholdi

f.                                    døbt 20/3          1712           Korsør.[242]

1-III           Maria Elisabeth Bartholdy

f.                                    døbt 25/8           1713           Korsør.[243]

1-IV            Susanna Bartholdi

f.                                    døbt 17/11          1715            Korsør.[244]


 

Forskellige Bartholdy’er

 

A.      Johan Samuel Bartholdy(di)

f.                 o 1715 eller 1717 (det sidste efter opg. til Enkekassen),

begr. 11/8           1786           Næstved, St. Peder.

Auditør ved 2. Jydske Cavaleers Reg. 29/11 1745.

Virk. Krigsassessor 14/2 1759.

Auditør ved Sjællandske Dragon Regiment til sin død.

Gift 29/10          1765,[245] Bakkehuset på Frederiksberg med

Charlotte Amalie de Frai (de Hay)

f.                 1737           (efter opgivelse til Enkekassen),

d. 8/11       1792           Næstved, St. Peder.

Datter af

To børn begge hjemme og ugifte ved moderens død:

I.       Lovise Cecilia

døbt 23/2 1768           Næstved, St. Peder

II.      Charlotte Amalie

døbt 16/8 (eller 6)     1770           Næstved, St. Peder.

B.      Hans Lorents Bartholdi

Rytter ved Ritmester Geddes Comp.

Gift 15/5   1726 i Køge med

Anne Helvig Sørensdatter.

Deres datter:

I.       Anne Sophie

døbt 15/8  1726           Køge

(Faddere Kirstine Jens Schoulinds C.B Cathrine Margr. Bohus gik hos, Andreas Borch, Jens Schoulund, David Falkenberg og Anne Gertrudsdtr

C.      H. Bartholdi

f.                 o. 1714                 Rendsborg. 41 år iflg FT 1855 i Odense Grønnegade med sin hustru Cathrine Mortenen 42 født i Christiansfeld.

Brigadeskriver.

Utvivlsomt identisk med litr. D.

D.      Johan Heinrich Christian Bartholdy

Toldassistent i Odense 1857-1869 (Statskal.).

d. 13/5       1869          Odense.

Iflg. skifteprotokol efterlod han sig enken Ane Kathrine født Mortensen, men ingen livsarvinger. Enken eneste arving iflg. testamente af 24/3 1848. Iflg. St. Hans Kb. var han ved dødsfaldet 54 3/4 år.

E.      Knud Erik Bartholdy Norrby

7 mdr. gl. begr. 13/9 1906 på Vestre Kirkegård. Søn af L. Bartholdy Norrby og hustru født Gnatt.

Nogen forbindelse med de ovennævnte Bartholdyer har ikke kunnet findes. Opvarter Johan Eberhard Barthold (eller Bartholdi) Norrby, 25 år gl., viedes 10/8 1856 i Frue Kirke til Johanne Emilie Maale. Forlovere grosserer Plautin, Malmø og faderen gartner Maale. Det er mulig fra Johan Eberhard Bartholdy Norrby, at familien stammer.

F.      Bartholdy-Jensen

Anton Bartholdy-Jensen født 14/2 1879 i Ørum S, Bjerre herred i Jylland. Politibetjent i København i 1925, er søn af Husmand på Ørum mark Rasmus Jensen og hustru Else f. Jensen. Nogen slægtsforbindelse med Bartholdyerne ses der ikke at være.

G.      Adolf Gideon Bartholdy(i)   (Allgemein deutsche Biographie).

f. 11/10      1668 Staven I Mecklenburg Strelits d. 13/2        1768.

Skolemand.

H.     Frederic August Bartholdi   (Brockhaus Lex)

f. 2/4         1834          Colmar, Elsass.

Fransk billedhugger

I.       Jacob Salomon Bartholdy    (Brockhaus Lex)

f. 13/5        1779           Berlin

af jødiske forældre. Gik 1803 over til protestantismen.

Preussisk diplomat og kunstsamler. En søster til ham var moder til Felix Mendelsohn Bartholdy, f. 3/2 1809 i Hamborg.

K.      Christian Fridrich Bartholdi        (Allg. deut. Biogr.)

f. 10/12      1668          Berlin

d. 28/8      1714.

Preussisk dommer og diplomat.

Født borgerlig, nobiliteret (adlet) freiherr von B. En broder Fridrich Heinrich.

Begge uden afkom.

L.      Bartholdi (Altstetten) A II (Berlin) A II Stamtavle og andre genealogiske         efterretninger i familien g. bl. samling.

M.     Ella Bartholdy

f. 22/10     1900

gift 1922 med John Ferd. Wm. Jacobsen.

N.      Margrethe Bartholdy

f. 6/2         1882.

Husbestyrerinde, Odensegade 25 II.

O.      Finn W. Bartholdy

Politibetjent, forlovet med frk. Grete Willmann (Politiken 15/10 1934).[1] Bartholdy Bibelen (B.B.): Anno 1762 d. 4 August ist mein Vather Frantz Conradi Bartholdi gestorben und ist d. 7 begraben auf der St. Petri Kirhhoffe in Coppenhagen.

[2] Petri Kirkebog (Kb.): 13/5 1735 viedes Frantz Conrad Bartholdi og Barbara Habakus. Forlovere: Lorents Dahl og Hans Jürgen Wilhelm.

Bartholdy Bibelen (B.B.): Anno 1735 d. 12 Maÿ bin ich mit meiner Frau Barabra Kochs getraut in den Teutschen St. Petri Kirche in Copenh….

[3] Petri Kb.: 6 Maj 1787 begr. Barbara Bartholdi (auf m Stadts Kirch) im Pfleghaus gestorben 85 Jahr.

B. B.: Ano 1787 d. 30te April ist meine Muther Barbara Kochs Bartholdii gebohren (Habakuch) Kochs gestorben und ist d. 6ten May auf d. St. Petri Kirchhoffe begraben.

[4] Navnet “Habacuch” brugtes også af og til her i landet. I Odense St Hans Kirkebog er saaledes 21/11 1706 Feldbereder Habacuch og hustru faddere til Morten Madsens Dtr. Anne d. 5/4 1709 omtales Habacuch Michelsen, Feldbereder og hans Broder Thomas, og den 28/8 1712 bliver Købmand Morten Madsens søn døbt ”Habacuch”.

[5] Af fransk ”perruquier”: parykmager.

[6] P. Kb. 15/7 viedes Georg Baltzar Schmid og Mette Catrine Habakuks. Forlovere Peter Hissen og Adrian Fossmann. [Opsl. 32].

Kbh. Borgerskabs register: Georg Baltzer Smit fød i Augsburg, Borgerskab som Snedker 18/5 1735. d. 1/4 1758.

[7] Sj. Reg.: 3-3 1763 opretter Niclas Rubach og Hustru Mette Cathrine Rubach, der ikke har Børn, Testamente, hvorefter Hustruens Arvinger efter Loven er: Hendes Søsterdatter Cathrina Hedvig Forsmann g. m. Henrik Badth, Borger og Skræddermester i København, Anna Cathrine Forsmann g.m. Mester Snedker i Kbh. Hans Peter og Barbara Bartholdy’s Børn: Frantz Jacob, Charlotte Maria og Benjamin Bartholdi og ingen anden. D. 18/7 1763 begr. i Petri Nicolaus Rubachs Hustru Mette Cathr. Kochs, 46 år gl.

[8] P. Kb.: 5. Jan.1731 verlobt und 12 Julii copuliert Adrian Fossmann & Catrina Hedevig Habakuk: Forlovere Carl Jansen, Christoph Gerken.

[9] P. Kb.: døbt 11/10 1731 Anna Catrina. V: Adrian Fossmann. M: Catrina Hedewig. Gev: Carl Jansen, Niels Petersen Tofft, Peter Ahlmann, Anna Gerkens, Jfr. Barbra Habekuck.

[10] B. B.: Anno 1767 im Anfang August kam meine Muther in der Teudschen pfleg Hausse.

[11] P. Kb.: 22/2 1736 døbtes Frantz Jacob. V: Frantz Conradt Bartholdj. M: Barbara Habacucs. Gev.: M. Anna Kochs, Jfr. Bohle Baijes, Mons. Selstrup, Niels Wærum, Hans Jürgen Wilhelm.

B.B.: Anno 1736 d. 18 Februarii ist meiner erste Sohn Frantz Jacob Bartholdi gebohren und ist d. 22 getauft in der St. Petri Kirche in Coppenhagen.

[12] B. B.: Ano 1787 in Februari ist mein Bruder Frantz Jacob Bartholdii gestorben in Colberg.

[13] P. Kb.: 3/1 1738 døbt: Elias. V: Frantz Conrad Bartholdi. M: Barbara. Gev.: Mad. Magdalene Bruuns. Jfr. Anna Maria Georg Schmidt, Johan Eltermann, Gottfried Ernst.

B. B.: Anno 1738 d. 31 December ist mein zweiter Sohn Elias Bartholdi gebohren und ist d. 4. Januari 1739 getauft in der St. Petri Kirche in Coppenhagen. (Kirkebogens årstal er vel nok de rigtige og fejlen i bibelen synes at tyde på, at i alt fald de første optegnelser ikke har fundet sted samtidig med begivenhederne).

[14] P. Kb.: Frantz Conrad Bartholdi – Schneidergesell – ein Sohn. 1. begr. in armen Erde d. 26. Sept. 1745 – 9. Jahr. – Fieber.

B. B.: Anno 1746 d. 23 September ist mein 2 Sohn Elias Bartholdi gestorben und ist d. 26 begraben auf den St. Petri Kirch Hoffe in Coppenhagen.

[15] P. Kb. 4-3-1740    døbt: Charlotte Maria. V: Frantz Conrad Bartholdÿ. M: Barbara. Gev.: Mad. Mette Cathrine Schmidts, Jfr. Ingeborg Boenge, Adrian Vossmann, Andreas Rohde, Joh. Georg Hirschel.

B. B. Anno 1740 d. 1 Marts ist meine Tochter Charlote Maria Bartholdigs gebohren und ist d. 5 getauft in den St. Petri Kirche in Coppenhagen.

[16] P. Kb. 4-12-1743 døbt: Gabriel. V: Frantz Conrad Bartholdy. M: Barbara. Gev.: Mad. Magd. Cathrine Nygaard, Jfr. Cathrine Binge, Meister Christopf Henr. Fischer, George Bartzer Schmidt, m. Christian Knabbenhöft.

B. B. Anno 1743 ist mein 3ten Sohn Gabriel Bartholdi gebohren d. 1 December und ist d. 4 getauft in den St. Petri Kirche in Coppenhagen.

[17] B. B.: Anno 1757 d. 16 August ist mein 3ter Sohn Gabriel Bartholdi gestorben und ist d. 19te begraben auf der St. Petri Kirchhoffe in Coppenhagen.

[18] P. Kb. 6/2 1746 døbt af Hr. Pastor Rohn ”George Benjamin”. V: Frantz Conrad Bartholdy. M: Barbara. Gev.: Mad. Fischern, Jfr. Matta Hansdtr., M George Balthasar Schmidt, M. Peter Jügensen, M. Christian Holm.

B. B. Anno 1746 d. 2. Februari ist mein 4ten Sohn Georg Benjamin Bartholdi gebohren und ist d. 5 getauft in den St. Petri Kirche in Coppenhagen.

[19] B. B. Anno 1806 den 18. Mai døde min elskede Mand Toldinspekteur Georg Benjamin Bartholdij og blev begravet i St. Nicolaj Kirke i Køge. Min mands sande Ven Andreas Olufsen Kiøbmand i Kiøge døde samme dag som min Mand jordedes den 26 Mai 1806.

[20] B. B.: Anno 1780 d. 6ten May bin ich mit Maria Christina Barck getraut von Hr. Pastor Lemming.

[21] Nicolaj Kb. 29/9 1747 lod døbe Niels Barch, Perlestikker i Antonistrædet og Anna Margrethe en Dtr. kaldet ”Maria Kirstine”. Faddere: Jens Brock, Sekretær på Christianshavn; Jens Brock, Skriver ved Holmen; Johan Freuchen, Købmand i Vimmelskaftet; Madam Anna Margrethe Bjørn, Købmands Hustru på Christianhavn og Jfr. Anna Elisabeth Grønnegaard hos sin Fader Raadmand Grønnegaard.

[22] B. B.: Anno 1794 den 13 Julii ist meine Frau Maria Christina Bartholdy gebohren Barck gestorben und d. 17ten auf den Kirchhoffe in Kjøge begraben. Sie wahr den 24. September 1747 gebohren und in St. Nocolaien Kirche in Coppenhagen getauft.

[23] B. B.: Anno 1797 den 9’ Juni blev jeg til min anden Kone Bollette Petronelle Christine Sl. Schatt née Frick i Kiøge af Hr. Provst Kiöhler sammenviet, min Kone er født d. 30te August 1769.

[24] Frue Kb.: Bolette Petronelle Bartholdy, død 10-2-1849 begr. 15. s.m.80 Aar. St. Kongensgade 234 – Død af Alderdom. Gravstedet Litr. O. N. 54 paa Assistens Kirkegaard købt paa 100 Aar.

B.B.: Den 11 Februari 1849 døde min inderlig elskede Moder Bolette Petronelle født Frick i sin Alders 79’ Aar og blev begravet paa Assistents Kirkegaard i det af Brødrne kjöbte Begravelsessted Litr. O. N. 54 – A. Olufsen Bartholdy.

[25] B.B.: Anno 1807 den 22 September döde min gode kierlige Fader Apotheker i Roeskilde Fredrich Christian Frick i sit 79 Aart og 1817 den 12 Januarii min Moder Jacobine Frick fød Rosenberg i samme Alder som hendes Mand, begge er begravede paa Roeskilde Kirkegaard.

[26] St. Nicolai Kb.: 3/3 1781 lod døbe Georg Benjamin Bartholdi Consumptions-Inspekteur I Kiøge fra Anthonistrædet og Maria Christine Barck en Søn kaldet ”Nicolaj Conrad Middlethon” født 14. Febr. Faddere: Middlethon Barck, Hoff-Perlestikker i Antonistrædet, Professor Abilgaard, Stads-Capt. Jackenreuner, Mad. Christine Cecilie Barck, Enke, og Jfr. Athes Christine Barch.

B.B.: Ao 1780 d. 14 Februari 1st mein Sohn Nicolai Ciradt Middelthun Bartholdii gebohren und ist d. 3te Marts getauft in der Nicolai Kirche vom Hr. Lemming.

[27] B.B.: D. 7 Februar 1835 døde min inderlig elskede Svger og Stedsøn, Skovrider Nicolai Conrad Medelthon Bartholdy og blev jordet den 13de paa Herfølge Kirkegaard.

[28] Apoteker Chr. F. Fricks stambog “1806 d. 7. Junii havde vores yngste Datter Else Margarethe Burrenæ Frick Brøllup i Kiøge hos siin Syster Bartholdÿs Enke med hendes sted Søn Nicolaus Bartholdy, der havde kiöbt Herfølge Mølle, hvorhen vi reiste samme dag til Brølluppet, og Mandagen d. 9. Junii tog vi ud til Deres Bolig, Møllen, til Dem for at bese samme, hvor De Boer meget behagelig, en lille halv Miils vej fra Kiöge. En dejlig Egn, den gode Gud bevare Dem og Huus og Hjem og give Dem fremdeles Lycke og Velsignelse.”

B.B.: Anno 1806 i Junii Maaned viedes min Stedsøn Skorider ved Wallöe Stift Nicolai Conrad Medelthon Bartholdij med min Søster Else Bornee Margrethe Frick.

[29] Folketælling ½ 1845 I stiftskriverboligen på Vallø bor skovrider Bartholdy’s enke Elisabeth M. Bornea med datteren Christine Marie Bartholdy og 1 pige.

[30] B.B.: Anno 1796 den 4 October døde min kiære Mand Thöger Schatt i sit 45 Aar og hans Broder Paul Schatt d. 7 Junii 1817. Min Mand er begravet paa Kiöge Kirkegaard.

[31] B.B.: Anno 1783 den 7 October er min Stifdatter Els. Cathr. Olline Schatt født og den 21 døbt i Kiöge Kirke.

[32] Anno1816 den 28 November döde min elskede Steddatter Else Cathrine Oline Overgaard fød Schatt.

Disse to sidste mine for tidlig hedenfarne kiære Venner efterlod sig 3 Börn: Thöger Rasmus Emil og Christian og en Steddatter Ane Marie Sophie. Thöger födt d. 19 September, Christian födt den 21 September.

[33] B.B.: Anno 1807 den 28 Februarii viedes min kiære Steddatter Else Cathrine Oline Schatt med Brygger og Lieutnant ved det kongelige Artilleri Christian Overgaard.

[34] B.B.: Anno 1810 den 8 Julii druknede ved et ulykkeligt Tilfælde i det Store Bælt min Svigersøn Lieutnant Christian Overgaard og blev begravet paa Samsöe Kirkegaard.

[35] B.B.: Anno 1793 den 4’ Jullii er min Stif-Sön Thomas Schatt født og d. 9’ Aug. døbt i Kiöge Kirke.

[36] Anno 1822 den 17 Januarii døde min kiære Søn Thomas Schatt og ligger begravet paa Assistens Kirkegaard.

[37] Anno 1817 den 20 Junii viedes min Søn Thomas Schatt med Emilie Georgine Lobek og 1 December 1818 födtes deres første Datter Bolette Johanne Fauchou.

[38] Aar 1833 den 30te Martii bortkaldte den algode Gud fra Jordens Trængsler og Möje til evig Salighed min uforgellmelige elskede og höjtagtede Svigerdatter Emilie Schatt, født Lohbeck i hendes Alders 42de Aar.

[39] Køge Kb. 2den søndag efter Påske d. 12. April (1807) confirm. Møller i Herfølge Nicolai Conrad Middelton Bartholdy og Hstr. Else Margrethe Bornée Frick, deres liden Søns Daab, som er kaldet Georg Christian født d. 17. Matii og hjemmedøbt d. 21 ejesd. Mdme sl. Bartholdi’s bar, Mdme Overgaard stod hos. Test. Møller Bartholdi, Brygger Overgaard og peder Sünekenberg paa Apotheket.

[40] Af et brev fra Georg Christian Bartholdy til birkedommer Rode på Vallø, dat. 25/1 1837 fremgår, at han da var ansat på Gl. Torvs apothek og tidligere havde været ansat på apotheket i Store Hedinge.

[41] Der er bevaret tre breve fra ham til den senere stiftslæge Ludvig Rode, dat. Frijsenborg Apothek 3/7-66, 10/1-69 og 20/9-69, i det sidste skriver han bl.a. ”Efterretningen om din gode Moders Død greb mig meget! Hun var min tidligste Barndoms Veninde, til hvem jeg følte mig knyttet med en Kjærlighed og Hengivenhed, der var større end jeg vel kan sige dig. Hvad hun i mange Aar var for min Moder, så og følte jeg vel.”

[42] Cancelliraad Rode og Frue fra Vallø var indbudt af Fyrmester J. Jürgensen til min Datters og Bartholdy-s Vielse i Storehedinge Kirke Onsdagen d. 26/10 1842 Eftm. Kl. 3 og derefter at tilbringeDagen med os hos Gjestgiver Permin.

[43] Herfølge Kirkebog: Torsdagen d. 23. Febr. (1809) confirm. Hiemmedaab over Hr. Bartholdi Søn Christen af Herfølge Mølle født 14. Nov. f.A. baaret af Madam Bartholdi af Kiøge. Test. Barnets Fader og Moder af bemeldte Mølle, Hr Brygger Overgaard af København, Hr. Forstander Nohr og Hr. Hinchel begge af Herfølge i Walloe Hospital.

[44] Kallehave Kb.: Viede 3/2 1837 i Kirken. Ungk. Christen Bartholdii af Nørrehauge, 28 Aar gl. vacc. 23/81809 og Jfr. Anna Marie Hansen af Steensby Skovfogedhus, 26 Aar gl. vacc. 28/9 1811. Forlovere Skovfogederne Smith og Raumles.

[45] St. Hans Kb., Odense: Fredag Morgen Kl. 4 d. 17. Aug. 1810 blev Christian Hansen, Naalemager og Kone Cathrine Elisabeth Voigt en Datter født, d. 18. ejusd. døbt af P.P. og kaldet Anna maria. Ved Daabens Confirmation vare Fadderne: Moderen C. B., Madm. Bloch g. hs., Claus Brodersen, Skomager: Niels Pedersen, Urmager: Bloch, Naalemager.

[46] Kallehave Kb: Født 24-12-1837 Nicolai Gotfred Bartholdi, døbt 6-4 n.A. Forældre: Skovfoged Bartholdi og Hustr. Ane Marie Hansen af Nørrehauge. Faddere: Moderen bar Barnet, Hr. Skovfoged Ramler af Stby Skov og Fuldmægtig Bartholdy af Næstved.

[47] Pantereg.: Matr. N 7a af Trørød By Søllerød S: Ejendomsgaard af Hartkorn 5. tdr. 6 Skp. 1 Fdk. 1 7/4 Alb. Skøde fra Bager Peter Adolph Hansen til Nic. Chr. G. Bartholdy d. 28-6- tinglæst 19-7- 1871 (N.N. No. 625). Skøde fra N.C.G.B. til Manufakturhdl. Vald. Viggi Gust. Smith dat 9 tinl. 21-7-1880 (S.S. No. 691).

[48] Birkerød Kb.: Viede i Kirken 26-5-1871 Ungkarl Baardejer Nocolai Christian Godtfred Bartholdy i Trørød 33 Aar gl. og Frøken Marie Caroline Olavia Jordan i Rudehegn Skovfogedbolig 30 Aar, Forlovere: J.P. Jordan Brudens Fader og C. Bartholdy, Brudgommens Fader.

[49] Mern Kb.: 23-6- 1840 født Caroline Marie Olave Jordan døbt 31. Juli. Forældre Godsforv. Johan Peter Jordan og Hustr. Caroline Melida Vichmann, baaret af Jfr. Jordan. Faddere: Johen Mogensen, Rasmus Mogensen og Faderen Forvalter Jordan.

[50] Kallehave Kb.: Født 19-2-1839 Wilhelm Frederik Bartholdy, døbt 20-5. s.a. Forældre: Sovfoged Bartholdy og Hustru Ane Marie Hansen af Nørrehauge. Moderen bar barnet. Faddere: Skovfoged Ramler og Fuldmægtig Bartholdy af Næstved.

[51] Kallehave Kb.: Født 26-3-1841 Elisabeth Bornea Caroline Frederikke døbt 11-7-s.A. Forældre: Skovfoged Chr. Bartholdy og Hustru Ane Marie Hansen af Nørrehauge. Faddere: Md. Hansen fra Nørrehauge, Skovfoged Ramler, Forstelev Christian Ulrich, Petersø, Md. Frederikke Brun fra Odense.

[52] Kallehave Kb.: Født 8-3-1843 Jacob Bartholdy, døbt 13-5 s.A. Forældre: Skovfoged C. Bartholdy og Hustru Ane Marie af Nørrehauge, Madam Ramler bar barnet. Faddere: Jfr. Schweim, Hr. Ramler. Stbg.Hr. Bartholdy.

[53] Birkerød Kb.: Født 28/1 1845 Heinrich Georg Bartholdy, døbt 25/5 s.A. Forældre Skovfoged Christen Bartholdy og Hustru Marie f. Hansen i Vildtfogedhuset v. Rudehegn. Faddere: Madam Hansen og Jfr. Wilhelmine Holst af København, Urtekræmmer Bartholdy og Urtekræmmer Winning, Handelsbetjent Hr. Holst alle af København.

[54] Holtug Kb.: Født d. 26-4-1852 Ida Christine Scheibel, døbt 25-6 s.A. ForældreMurer Johan Henrik Scheibel og Sophie Charlotte Kreutzmann (25 Aar) ved Gjorslev. Faddere: Jomfru Elisabeth Kreutzmann og Jomfru Lynge, Gjorslev, Hr. Scheibel, Murer, Hr. Holm, Møller i Holtug, Hr. Hansen, Snedker, Gjorslev.

[55] Biografi: Se Wikipedia.

 

[56] Snostrup Kb.: Død i ambulancen mellem Lille Rørbæk (Snostrup Sogn, Ølstykke Herred) og Amts- og Bysygehuset i Frederikssund. Død efter Ulykkestilfælde (kørt over af Arbejdsvogn paa Stjerneholms Mark. Medicolegal Ligsynsattest 18.9.1952. Skifteretsattest (Frederikssund) 19.9.1952. [Stjerneholm: Faderens gård].

[57] Birkerød Kb.: Født 31/10 1852 Thora Wilhelmine Kirstine Bartholdy, døbt 4-4 s.A.. Forældre: Skovfoged Christen Bartholdy og Hustru Ane Marie Hansen 41 Aar Gl. Høsterkjøb. Faddere Moderen og Jfr. Hansen, Urtekræmmer Bartholdy, A.C. Bartholdy og H.C. Holst

[58] Birkerød Kb.: Født 31/5 1854 Georg Christian Theodor Bartholdy, døbt 3-9 s.A. Forældre: Skovfoged Christen Bartholdy og Hustru Ane Marie Hansen (44 Aar gl.) af Høsterkjøb. Faddere: Moderen og Jr. Hansen, Gaardejer Jordan af Høsterkjøb, Niels Nicolai Bartholdy og Wilhelm Bartholdye.

[59] Herfølge Kb.: 1811 Fastelavns Søndag conf. Hiemmedaab over Skovridder Hr Bartholdy og Hustru Bornée Frick et Drengebarn Jacob baaren af Mad. Schynkenberg fra Roskilde. Moderen stod hos. Test. Stud. Pharmaciæ Jacob Schynkenberg og Chirurg Peter Schynkenberg og Forpagter Petersen af Billesborg.

[60] 10-7-1855 viede i Kirken Ungkarl Jacob Bartholdy 44½ Aar, Godsforvalter, Gjorslev og Jomfru Johanne Petrea Sivertsen, 33 1/4 Aar, Kronprinsessegade 402. Forlovere: Meubelhandler Sivertsen, s. St. Urtekræmmer W. Bartholdy st. Kongensgade (Münter)

[61] Født 12-4-1856 Ida Margrethe Bornea Bartholdy, døbt 13-7 s.A.Kmr. Jacob Bartholdy, Landvæsenscommissær, Godsforvalter af Gjorslev og Hustru Johanne Petrea Sivertsen, 36 Aar. Faddere: Mad. Elise Cruse Jomfr. Marie Bartholdy, cand. Ttheol. Ferslev i Colding.

[62] Erik Rode har her tilføjet: Fra Bankfuldmægtig Georg Chr Bartholdy i Randers har jeg haft til laans en kortfattet Stamtavle over Frantz Conrad Bartholdy’s Efterkommere som angaves at være forfattet af Frk. Ida Bartholdy. Stamtavlens Oplysninger var i det væsentlige stemmende med de Oplysninger jeg har fra andre Kilder.

[63] Født 8-7-1857 Georg Christian Bartholdy, døbt 16-8 s-A. I Kirken. Forældre: Kammerraad Jacob Bartholdy og Hustru Johanne Petrea f. Sivertsen paa Gjorslev (35 Aar). Faddere: Madam Johanna Margrethe Sivertsen [mormor], Møbelhandler Johan Peter Sivertsen, Faderen og Jfr. Meta Sivertsen.

[64] Født 22/4-1859 Johan Peder Bartholdy døbt 3-7 s.A. i Kirken. Forældre: Kammerraad Bartholdy og Hustru Johanne Petres f. Sivertsen (37 Aar) paa Gjorslev. B.B. Enbefru Sophie Lund fra København, Faddere: Jfr. Marie Lund ibd. Hr. Forpagter Valentiner, Gjorslev og Apotheker Sÿnckenberg i Storehedinge.

[65] Politiken 12/7 1947: Cand. med. Sommeren 1947: Per Bartholdy, h. ill.

[66] Politiken 4/5 1945: I morgen vies i Eliaskirken Sygeplejerske Frk. Else Thomsen, Datter af Sagfører Thomsen, Brønderslev til stud. med. Per Bartholdy, Søn af Læge Bartholdy, Skørping. Frokost hos Pastor Bartholdy, Gl. Kongevej 15. [På grund af befrielsen blev brylluppet flyttet til den 11/5 jf. Kb. Eliaskirken(AO opsl. 56 nr. 14)].

[67] Herfølge Kb.: 1812 Tirsdag d. 8. December confirm. Hiemmedaab over Hr. Skovrider Bartholdys Søn Nicolai af Brands Huus født d. ….. Baaret af Moderen selv Mdm Giessing af Herføle stod hos. Test.: Hr. Kapitain Drejer, Forpagter Petersen, Fuldmægtig Hr. Richardt, alle af Billesborg.

[68] St. Peder Kb., Næstved: Viede 26-7-1842 Ungkarl Nicolai Bartholdy, gl. 29½ Aar, Forvalter ved Holmegaards Gods, og Pigen Ise Wilhelmine Amalie Jacobsen gl. 19 1/3 Aar, hjemme hos sin Fader i St. Peder Sogn. Forlovere: Cancelliraad Rode, Birkedommer ved Walløe Stift og Farver Jacobsen af Næstved.

[69] St. Peder Kb., Næstved: Født 1822 d. 27-10 Ise Wilhelmine Amalie, Hjemmedøbt 3. November, fremstillet i Kirken d. 18-3 1823. Foældre: Farver Friderich Jacobsen og Hustru Charlotte Amalie Jacobsen født Tønnesen. Moderen bar Barnet, Jfr. Henrichsen gik hos, Handelsbetjent Tanderup, Farversvend Malling og Faderen.

[70] Olstrup Kb.: Født 24-5-1843 Frederikke Charlotte Bartholdy, døbt 7-8 s.A. Forældre: Godsforv. Bartholdy paa Holmegaard og Hustru Ida Wilhelmine Amalie f. Jacobsen. Faddere: Madam Jacobsen og Jfr. Galle fra Næstved, Købmd. Tandrup og Købmd. Galle ibd. Hr. Tønnesen fra Sorøe.

[71] En søn af Frederikke Dupont Hansen – George D. H. f. c. 1871, som var Organist og Komponist, synes at have været paa Besøg her i Danmark omkring Aar 1890-91. Viet i Dec. 1907 af Pastor Tørdam i Chicago til ”Johanne”, f. c. 1881.

[72] Olstrup Kb.: Født 17/5-1844 Nicolai Charles Bartholdy, døbt 16-7 s.A. Forældre: Godsforv. ved Holmegaard Hr. Bartholdy og Hstr. Ida Wilhelmine Amalie f. Jacobsen. Faddere: Madam Dora Funch i Faarup Præstegaard i Jylland, Jfr. Jacobsen fra Næstved, Pastor Funch i Faarup, Farver Jacobsen og Købmand Tandrup begge af Næstved.

[73] Se Leth & Wad samt S. Hennings: ”Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1875” m. supplerende hefter.

[74] Olstrup Kb.: Født 24-6-1847 Isidora Charlotte Bornee Bartholdy, døbt 6-8 s.A. Forældre Godsforvalte ved Holmegaard Hr. Bartholdy og Hustru Ida Wilhelmine Amalie f. Jacobsen. Faddere: Madam Jacobsen og Frk Pfaff i Næstved, BogholderTønnesen i Sorøe, Forpagter Horup paa Hgd., Handelsfuldmægtig Jacobsen i Næstved.

[75] Fensmark Kb.: Født 14-4-1849 Georg Frederich Christien Bartholdy døbt 17-7- s.A. Forældre: Godsforv. Nicolai Bartholdy og Hstr. Isa Wilhelmine Amalie Jacobsen Trollesgave. Faddere: Mad. Jacobsen af Næstved bar og Jfr. Schmidt af Frederikssund, Universitetsforvalter Bech af Kjøge, Hr. M Nested af Næstved, Hr. Candidat Friehling af Holmegaards Glasværk.

[76] Fensmatk Kb.: Født 16-10-1851 Cathrine Wilhelmine Bartholdy døbt 12-2-52. Forældre: Godsforv. Nicolai Bartholdy og Hustru Isa Wilhelmine Amalie Jacobsen Trollesgave. Faddere: Md. Jacobsen af Næstved bar og Jfr. Müller af Trollesgave stod hos, Kopist W. Jacobsen af København, Kjøbmand F. Jacobsen og C. Jacobsen af Næstved.

[77] Charlotte Rixon ses at have besøgt Danmark c. 1890 med en lille Søn Charles.

[78] Mp. 4 N. 13: 1 Brev fra Marie Bartholdy til Onkelen J.G.R. Rode af 1/6 1841.

[79] Herfølge Kb.: 1814 født 1 Januarii marie Kirstine, hjemmedøbt 10 Jan confirm. 17 Juni s.a. Forældre: Hr. Skovridder Nicolaj Bartholdy og Hustru Bornea Frick, Faddere: Madm. Bartholdy, Barnets Moder, Jfr. Schiøler, Brandshuus, Hr. Stiftsforv. Nohr, Hr. Procurator Nicolaj Nohr, Hr. Forpagter Petersen alle af Billesborg.

[80] Herfølge Kb.: Født 1815 d. 3. Sept. Adam Wilhelm Bartholdy, hjemmedøbt 8 Sept. confirm. 16 Novbr. s.a. Forældre: Nicolaj Bartholdy Skovridder ved Walløe Stift og Hustru Bornea Frick. Faddere: Bornea Frick, Barnets Moder, Mdme. Jacobine Bartholdy af København, Apotheker Sünckenborg af Storehedinge, Barnets Fader.

[81] Trinitatis Kb.: Viede 24-10 1843 Adam Wihelm Bartholdy, Urtekræmmer 30 Aar Pilestræde 117 og Jomfru Wilhelmine Hansine Holst 20 Aar Kultorvet 205. Forlover: Holst Farver, Vestergade og Bartholdy Postkontrollør, Blaagaardsvej.

[82] Trinitatis Kb.: D. 5 Maÿ 1825 døbt 18 Juli s.a. Wilhelmine Hansine Holst. Dtr. af Niels Daniel Holst, Urtekræmmer og Engelke Cathrine Ørsted paa Kultorvet no 205. Faddere: Forældrene og Jomfru Jørgensen. N. Holst og C.P. Holst, Farvere Gjordemoder Madam Belman.

[83] Erik Rode: Efter min Faders Optegnelser skulde Adam Wilhelm Bartholdy’s Hustru være Datter af Grosserer Niels Daniel Holst og Engelke Ørsted, yngre Søster til Brødrene A.S. og H.C. Ørsted.

[84] Helliggeist Kb.: Født 24-5-1847 Christian Nicolai Daniel Bartholdy, døbt 25-6 s.A. Forældre: Urtekræmmer Adam Wilhelm Bartholdy og Hustru Hansine Wilhelmine f. Holst, Pilestræde 117. Faddere: Forældrene og MadamBelmann.

[85] Helliggeist Kb.: Født 23-7-1849 Wilhelm Georg Bartholdy døbt 19-8 s.A. Forældre: Urtekræmmer Adam Wilhelm Bartholdy og Hustru Hansine Wilhelmine f. Holst, Pilestræde 117. Faddere: Forældrene Jfr. Louise Møller, Jordemoderen Mdm. Hein.

[86] Ifølge Hjorth-Nielsen: Danske Sagførere efter 1868 var Pauline Mathilde Poulsen født i København.

1866 udg. fra Borgerdydskolen i København

1867 Forberedelsesexamen til Universitetet

1867 – 69 paa Byfogedkontoret i Faaborg

1871 exam. jur.

1876 – 97 Fuldmægtig ved Antvorskov Birk

1897 Sagfører i Slagelse og Godsforvalter ved St. Frederikslund.

[87] Herfølge Kb.: Født 1817 d. 17. Maj Else Kathrine Oline Bartholdy, hjemmedøbt 23 Maj. confirm. 14. Julii s.A. Forældre: Nicolaj Bartholdy Skovridder ved Walløe i Brandshus og Hustru Else Margrethe f. Frick. Faddere: Madme. LuiseBünkenberg f. Frick Enke fra Roskilde, Stiftsforv. Petersen og Forpagter Münter begge af Billesborg og Proc. Nec. Nohr af Herfølge. Moderen stod hos.

[88] Herfølge Kb.: Født 20 Oktober 1823 Bolette Petronelle Christina Bartholdii, hjemmedøbt den 26. Octbr. s.A. Confirm 3. April 1824. Forældre: Nicolaj Bartholdy Skovridder ved Walløe i Brandshus og Hustru Else Margrethe f. Frick. Faddere: Hr. Birkedommer Nohr’s Hustru Mad. M. Nohr, Hr. Birkeskriver Rode fra Walløe, Hr. Forpagter Knipschildt fra Billesborg, Hr. Fuldmægtig Hansen fra Herfølge.

[89] Holger Begtrup: Levned I. pag. 60 f.f. omtales Husjomfru Bolette Bartholdy med megen Venlighed.

[90] Køge Kb.: Søndag den 15. April (1798) Hr. Told- og Consumptions Inspekteur Giorg Benjamin Bartholdy og Hustru Bolette Petronelle Christine Frick, deres hiemmedøbte Søn Marii Tøger Christian født Torsdag  d. 8. Martii 1798 til ydermere stadfæstelse blev frembaaren til Daaben af Madame Hr. Apotheker Fricks Hustrue fra Roskilde, Jfr. Else Cathrine Oline Schatt stor hos. Mandsfadderne vare: Hr. Apotheker Christian Frick fra Roskilde, Hr. Barch fra Kiøbenhavn, Hr. Andreas Olsen, Hr. Hans Olsen, begge Kiøbmænd, Monsieur Nicilaj Bartholdi.

B.B.: Anno 1798 den 8de Martii er min Søn Mari Thöger Christian født og d. 17de April døbt i Kiöge.

[91] Den 21 Juli 1851 døde min inderlig elskede Broder Mary Thøger Christian Bartholdy Contor-Chef i Posthuset og blev begravet i Familie Begravelsen paa Assistents Kirkegaard d. 25 Juli.

[92] Mp. 4 no. 6: 6 breve til Svogeren J.G.R. Rode af 17/3 1829,1/4 1833, 29/7 1835, 6/5 1836, 30/1 1844 og 1/2 1849 samt et Fødselsdagsdigt ”Til min ven G. Rode d. 29 Juli 1820”.

[93] Den 15 Mai 1833 blev min Søn Mari Thøger Christian Bartholdy viet til Jomfru Juliane Bohn af Hr. Stiftsprovst Klausen.

[94] Frue Kb.: Mandag d. 8. Febr. 1808 døbtes Herman Jørgen Bohn, Assistance Graver uden Nørreport og H. Anne Marie Green en D. K. Juliane Margrethe fød d. 12 Oktober 1807. Faddere: Forældrene og Barnets Søster Lise ved Mad. Brorson Gjordemoder.

[95] Mp. 4 no. 12: 2 breve fra Juliane Bohn g. Bartholdy til Svogeren J.G.R. Rode af 7/ 1832 og 22/7 1865.

[96] Frue Kb.: Født 11-1 1834 Maria Bolette Juliane Bartholdy døbt Fredag d. 28-2 s.A. Forældre: Kopiist under Generalpostdirektionen Maria Thoger Christian Bartholdy og Juliane Margrethe f. Bohn, Peder Hvidtfeldtsstr. 92 & 93. Faddere: Forældrene, Graver H. Bohn, kgl. Fuldm. P. Bohn, Urtekræmmer Schaldemose og Urtekræmmer A.O. Bartholdy.

B.B.: Den 11 Januari 1834 föte min inderlig kiære Sviger Dater Juliane Bartholij föed Boen sin første Dater som blev döbt d. 28 Februar same Aar i Runde Kirke i Kiöbenhavn og blev kaldet Marie Bolette Juliane.

[97] Mp. 4 no. 14: 1 Brev fra Maria B. til Tanten Jacobine Rode af 8/2 1866.

[98] B.B.: D. 2 Maij 1836 fødte min kiære kiærlige Jule Bartholdy fød Bon Tvilenger en Dreng og en Pige, bege døde strags da de kom for tilig de blev begravede paa Assistens Kirkegaard.

[Der er her en fejl, idet drengen først døde d. 1o maj: Fødsel og dåb er ikke indført i Vor Frue Kb., men dødsdag og begravelse kan ses på AO opsl. 12].

[99] Mp. 4 no. 4i: Det er antagelig i Anledning af denne Søn at Farmoderen Enkemadam Bolette Bartholdy f. Frick d. 6-5-1836 skriver til Svigersønnen J.G.R. Rode paa Valløe: ”Gud see Tak jeg kan i dag brenge gode Efterretninger fra vor kjære Jule Bartholdy, som er ræt vel mer end vi turde haabet og den lille pæne Dræng giver os meget Haab at han kan leve, han er indsvøft i et vat og tager gaat havre sopen og Jule jelper sig af med sin overflødige pate ved en lille hunde valp saa alt gaar ret gaat her”.

[100] Jf. foregående to noter.

[101] Vor Frue Kb.: Født 28-4-1837 Jacobine Caroline Augusta Bartholdy døbt Onsdag 7-6 s.A. Forældre: Kgl. Fuldmægtig Maria Christian Bartholdy og Juliane Margrethe f. Bohn, Peder Hvidtfeldtsstræde 94. Faddere: Madam S. Schaldemose, Jomfru F. Schatt, Graver Bohn, Urtekræmmer Schaldemose og Fuldmægtig Bohn.

B.B.: Den 28 April 1837 fødte min inderlig elskede Svigerdatter Juliane Bartholdy en Datter som blev kaldet Caroline Jacobine.

[102] Mp 4 No 11: 5 Breve fra Jacobine B. til Onkelen J.G.R. Rode fra 1855-61.

[103] B.B.: Den21 October 1839 fødte min kjere Juliane Bartholdy sin 3die Datter som blev kaldet Elisabeth Amalie.

[104] Køge Kb.: Fredagen d. 27 Junii (1800) Hr. Told- & Consumptionsinspecteur Giorg Benjamin Bartholi og Hustru Bolette Petronelle Christine Frich deres hiemmedøbte Datter Barbra Jacobine født Fredag d. 16 Maji 1800 til ydermere Stadfæstelse blev frembaaren af Mdme. Apotheker Frichs Hustrue fra Roskilde, Fjr. Frich stod hos. Mandsfadderne vare: Hr Ritmester Juel, Hr. Apotheker Frich fra Roskilde, Hr. Toldkasserer Groth, Hr. Jens Thanning, Hr. Nicolaj Bartholdi, Studiosus.

B.B.: Anno 1800 d. 16 Maÿ er min Datter Barabra Jacobinefødt og den 27’Junii døbt i Nicol. Kirke i Kiöge.

[105] B.B.: Den 2 Juli döde min kjære Søster Jacobine Barbra Rode födt Bartholdy og blev begravet paa Vallö Kirkegaard den 9 Juli.

[106] B.B.: Den 27 November blev min Datter Jacobine Baraba viet til Stiftsskriver Jörgen Reimer Gottfried Rode i Frue Kirke i Kiöbenhavn af Doc. Müntter og 1 December 1826 rejste de til Wallöe, hvor jeg fulgte med og tog Bopæl hos dem.

[107] Den 23 August 1827 fik min Datter Jacobine Barabar sin 1ste Sön, som bleb hjemmedöbt den 30te August og kaldet Adam Wilhelm.

[108] B.B.: Den 8 Junii 1830 döde den kiære Adam Wilhelm og ligger begavet paa Wallöe Kirkegaard.

[109] B.B.: Den 9 Marts 1830 fødte min Datter Jacobine Barabra sin 2den Sön, som blev hjemmedöbt den 30 Maj 1830 og kaldet Benjamin Gottfried.

[110] B.B.: Den 28 Maj 1832 födte min Datter Jacobine Barabra sit 3die Barn, en Sön som i Daaben d 10 Juli s.A. blev kaldet: Wilhelm Middelthon.

[111] B.B.: D. 26 Marts føte min kiære Dater Jacobbine Rode sin 4de Søn 1834 som bleb døbt i Vallö Kirke d. … og kaldet Hans Christian Waldemar Rode.

[112] B.B.: D. 8 Juni 1836 føte min kiære Dater Jacobbine Rode  en lille Pige og belv døbt i Wallöe Kirke og blev kaldt Wilhelmine Augusta.

[113] Den 9 Juni føde min Datter Jacobine sin 5te Søn som blev kaldet Jacob Ludvig Rode.

[114] Køge Kb.: Søndag d. 11te Julÿ. Sgr. Inspecteur Bertholdii og Huustrun Bolette Petronelle Frikcs Datter Deres Søn Fredrich Andreas Olufsen fød den ---. Døbt ovenmeldte Dato. --- Madame Sünckenberg bar Ham, Fomfrue Thanning stod hos. Mandsfadderne vare: Sgr. Andreas Olufsen, Kiøbmand, Sgr. Casserer Groth, Sgr. Ritmæsterv. Juel. Samme Dag hold Moderen sin Kirkegang.

B.B.: Anno 1802 er min 3die Søn Fød d. 24 Maij og d … J… døbt i Kiöge Kirke hans Navn er Friderich Andreas O…

[115] B.B.: Den 18 Maj 1871 döde min elskede Fader Frederik Andreas Olufsen Bartholdy.

[116] Dødsattest: Dateret 20/5         1871 af Panum, dr. med., etatsråd: Dødsårsag: Kræft i maven.

[117] Trinitatis Kb.: 14-2-1840 viet i Kirken. Ungkarl Friderich Andreas Olufsen Bartholdi,Urtekræmmer, 37 år i Kronprinsensgade 30 og jomfru Petra Christine Hoffmann, 25 år i Borgergade nr. 100. Forlovere: Grosserer Jørgen Bang i Læderstræde. Fuldmægtig ved Postvæsenet M.F.C. Bartholdy.

B.B.: Den 14 Februar 1840 blev min Søn Andreas Olufsen Bartholdy viet til Jomfru Petra Christine Hofmann i Runde Kirke af hans Højærværdighed Pastor Münter.

[118] Trinitatis Kb.: Født 9-6-1840, døbt 24. s.M. Peter Jacobi Bartholdy. Forældre: Frederich Andreas Olufsen Bartholdy og Hustru Petra Christine Hoffmann, Kronprinsensgade No. 30. Faddere: Frue Rohde, Jfr. Søholt, Rohde Cancelliraad, Bartholdy Fuldmægtig.

B.B.: Den 9 Juni 1840 blev Andreas Olufsen Bartholdy første Søn født og blev kaldet Peter Jacob.

[119] Kbh. borgerskabsprot.: Borgerskab som Grosserer og Detailhandler d. 22/3 1870.

[120] Den 30 October 1868 blev min 1ste Søn Peter Jacob Bartholdy viet til Mathilde Marie Thesch i Frue Kirke.

[121] B.B.: Den 4 October 1869 födtes Peter Jacobi Bartholdys förste Sön og blev i Daaben kaldet Theodor Waldemar Bartholdy.

[122] B.B.: 13-11-35 døde min Fætter fhv. Gartner Theodor Valdemar Bartholdy i sit Hjem i Vanløse. Han var da familiens ældste. Astrid Lundstein, f. Bartholdy.

[123] Bartholdys Allé i Vanløse er opkaldt efter Theodor Bartholdy, Handelsgartner.

[124] Theodor Valdemar Bartholdy blev 25/9 1906 i Odense gift med Ingrid Halling Holm.

[125] B.B.: Deres første Søn blev født d. 25-8-1907 og døbt Kaj i Rødovre.

[126] Med håndskrift er der tilføjet: Bor i Tyskland. Ingen børn.

[127] B.B.: Deres Datter blev født d. 23-5-1909 og kaldt Grethe og døbt i Vanløse Kirke.

[128] B.B.: Den 24 Juni 1871 födtes Peter Jacob Bartholdys förste Datter og blev i Daaben kaldet Anna Marie Bartholdy.

[129] B.B.: D. 12 Juli 1873 fødtes Peter Jacobi Bartholdys 2den Sön og blev i Daaben kaldet Andreas Frederik Bartholdy.

[130] Trinitatis Kb.: 20-11-1841 døbt 13-2-1842 Livia Frederikke Andrea Bartholdy. Forældre: Friderich Andrea