jal-selv

John Arthur Langes
egen slægt


ReturNOGLE OPLYSNINGER

OM DEN SLÆGT

LANGE

HVORTIL JEG HØRER

UDARBEJDET

AF

JOHN ARTHUR LANGE

KJØBENHAVN

FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI

FR. G. KNUDTZON OG O. ENEVOLDSEN

1905>

 

 

I sit Værk »Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn« skriver Stiftsdame i Vallø, Frøken Franziska Carlsen:

»Bestandig har Carl Rasmussen Langes Slægt ført Roser i deres Signet, sædvanlig tre (snart anbragte i et Skjold, snart som Dekoration om eller over Navnet), som den adelige Familie Lange førte, fordi Beretningen om, at de nedstammede fra de gamle Langer, fra Fader til Søn er nedarvet i Slægten."

Denne Carl Rasmussøn Lange, der var Forpagter paa Egholm, var en Sønnesøn af Hans Rasmussøn Lange, med hvem det efterfølgende Stykke Stamtavle begynder. Det er efter ham, at Slægten paa Gammelkjøgegaard fik Navnet Carlsen, som den siden beholdt. Som bekjendt blev i de fleste Slægter paa den Tid Børnenes Efternavn dannet efter Faderens Fornavn, paa den Maade, at man til dette blot føjede Betegnelsen »søn« (sen) eller »datter«. Saaledes er det ogsaa gaaet paa Gammelkjøgegaard: man undlod simpelthen, efter den Tids Skik og Brug, i daglig Tale at bruge det egentlige Slægtnavn. Kun ved særlige Lejligheder kom dette frem, og det ses da ogsaa brugt som Slægtnavn for Familien Carlsen paa de graverede Metalplader paa Kisterne i Familiens murede Gravkapel i Kjøge Kirke og i Inskriptionen paa Mindestøtten paa Aasen. Se i øvrigt herom »Efterretninger fra Gammelkjøgegaard og Omegn.«

Derimod har den Linie, hvortil jeg hører, fra ca. 1750 konsekvent gjennemført Slægtnavnet.

Vor Slægt har, som man ser, gjort Paastand paa at nedstamme fra den gamle, adelige Slægt Lange, og denne Paastand er - det maa man jo tro - i sin Tid bleven anerkjendt og tagen til Følge paa allerhøjeste Sted, da Familien paa Gammelkjøgegaard blev adlet med Langernes Vaaben. Fra anden Side er det bleven hævdet, at den gamle, adelige Slægt Lange for længst er uddød, og her staar altsaa Paastand mod Paastand. Beviset for, at vi nedstammer fra den ældgamle Adelsslægt, vil vi næppe kunne præstere, men de, som paastaar det modsatte, vil være lige saa hjælpeløse. De Medlemmer af den store Adelsslægt, der har fundet Optagelse i Stamtavler og Adelskalendere, er kun de betydeligste af Slægten, de andre, for hvem det er gaaet tilbage, og af dem har der vistnok været ikke saa faa, har man glemt.

Det er en Slægttradition hos os, at vi nedstammer fra Langerne med de tre Roser, en Tradition baaret frem og vedligeholdt af alvorlige og udmærkede Personer indenfor vor Slægts forskjellige Generationer, hvis Vidnesbyrd det ikke saadan uden Videre gaar an at reducere til ingen Ting, og det er for mit Vedkommende kun Ønsket om fremdeles at bevare denne Tradition for mine Efterkommere, der har bestemt mig til at give den et mere varigt Udtryk.

En større og fuldt detaljeret Stamtavle over Afkommet efter HANS RASMUSSØN LANGE har jeg arbejdet paa i flere Aar og faar vel ogsaa nok afsluttet; indtil jeg kan faa den færdig og trykt, vil jeg blot foreløbig give mine Børn disse og de følgende Oplysninger forud, med Ønsket om, at de vil føre vor gamle, gode Tradition videre og ikke forsømme at holde de fremtidigede Slægtregistre i Orden,

Kjøbenhavn i Oktober 1905. JOHN ARTHUR LANGE.


 

I, som ere døde, levende bør I
staa for os. Med Ærbødighed ville
vi tænke paa Jer og forsøge at om-
fatte Jer med den samme Kjærlig-
hed, som I vilde have skænket os,
om I kunde have fulgt os frem i
Tiderne. John Arthur Lange.

1. HANS RASMUSSØN LANGE menes at stamme fra

Jylland. Fra 1685 til 1692 var han Forpagter (Hollænder) paa Egedegaard i Øster Egede Sogn paa Sjælland. Han var gift med CATHARINE MATTHISDAATTER, der var født ca. 1644 og døde, 76 Aar gl., paa Bidstrup Ladegaard ved Roskilde hos sin Søn MATTHIIS HANSSØN LANGE, der var Forpagter af Ladegaarden. Hun blev begravet paa Sct. Jørgensbjærg Kirkegaard den 22de Oktober 1720. Der er Skifte, dateret 17/10 1720, for hende i Skifteprotokol for Bidstrupgaard Gods. Der havde været flere Børn i Ægteskabet, i hvert Fald syv kjendes, men ved hendes Skifte levede kun fem, to Sønner og tre Døttre.

Sønnerne vare: Rasmus Hanssøn Lange, Stamfaderen til Slægten Carlsen paa Gammelkjøgegaard, og

2. MATTHIIS HANSSØN LANGE, der fra 1713 til 1720 var

Forpagter paa Bidstrup Ladegaard og fra 1721 til 1731 Forpagter paa Vemmetofte.

Han var født paa Egedegaard og døbt i Øster Egede 10/10 1686. Han er temmelig sikkert død i Aaret 1739 (se Enkens Erklæring, dateret 17/9 1739 i Sællandsfar Landsthings Skødebog Nr. 17, Pag. 490 b). Han var gift to Gange. Viet 1ste Gang Sct. Jørgensbjærg 21/4 1713 til ELISABETH CATHRINE JENSDATTER (Datter af Forpagter paa Bidstrupgaard Jens Nielsen og Hustru Maren Castens Daatter), født ca. 1692, død paa Vemmetofte 1731, begravet Spjellerup 3/8 1731, I dette Ægteskab var der 7 Børn.

Viet 2den Gang Sct. Jørgensbjærg 28/4 1733 til INGER ANDERSDATTER. I dette Ægteskab var der et Barn. Hans Søn af 1ste Ægteskab

3. NIELS MATTHIISSØN LANGE. Fra 1751 til 1765

Slagtermester i Kjøbenhavn, 1760 Oldermand for Slagterlavet, fra 1766 til 1784 Forpagter paa Vemmetofte, fra 1785 til 1802 Rentier i Kjøbenhavn. Født paa Vemmetofte 26/11 1727, døbt Spjellerup 2/12 1727, død i Kjøbenhavn 7/3 1802, begravet Kjøbenhavn — Trinitatis — 12/3 1802.

Viet Kjøbenhavn - Frue Kirke - 3/5 1752 til ANNE MARIE CHRISTENSDATTER, (Datter af Slagtermester i Kjøbenhavn Christen Pedersøn og Hustru Cathrine Hansdatter), født i Kjøbenhavn 10/8 1736, døbt Kjøbenhavn — Frue Kirke — 15/8 1736, død i Kjøbenhavn 6/2 1816, begravet Kjøbenhavn — Trinitatis — 9/2 1816.

I Ægteskabet var der 12 Børn. Deres Søn

4. MATTHIAS NIELSEN LANGE 1777-1778

Forpagter paa Gunnerup i Herfølge Sogn 1779—1791 Forpagter paa Juellund i Vollerslev Sogn. Født i Kjøbenhavn, døbt i Kjøbenhavn — Frue Kirke — 27/6 1754, død paa Juellund 21/11 1791, begravet Vollerslev 28/11 1791.

Viet 1ste Gang til METTE MARIA THANING (Datter af Kromand i Nye Kro i Haslev Sogn Jens Thaning og Hustru Mette Sørensdatter), født i Nye Kro, døbt Haslev 30/11 1755, død paa Juellund Oktober 1781, begravet Vollerslev 23/10 1781.

I Ægteskabet var der 4 Børn, der alle døde som smaa.

Viet 2den Gang paa Engelholm i Snesere Sogn 23/6 1783 til BODIL DORTHEA MALLING (Datter af Møller i Nygaards Mølle, Vordingborg Landsogn, Bendix Rasmussen Malling og Hustru Inger Engel), født ca. 1762, død i LyderslevPræstegaard 20/4 1842, begravet fra Lyderslev Kirke 26/4 1842.

I Ægteskabet var der 7 Børn. Deres Søn

5. HANS PETER LANGE, Tømmerhandler i

Kjøbenhavn, født paa Juellund 18/1 1787, døbt Vollerslev 29/1 1787, død Kjøbenhavn 16/5 1856, begravet Kjøbenhavn — Frue Kirke — 21/5 1856.

Viet 1ste Gang Kjøbenhavn — Holmens Kirke — 14/10 1808 til ANE HELENE WOLFF, fra hvem han blev separeret.

I Ægteskabet var der 2 Børn.

Viet 2den Gang Kjøbenhavn - Frue Kirke - 11/6 1821 til ANNA CATHARINE BENTSEN (Datter af Fisker i Rungsted Bent Olsen og Hustru Marie Renille Hansen) født i Rungsted 18/3 1795, døbt Hirschholm 29/3 1795, død i Kjøbenhavn 7/2 1856, begravet Kjøbenhavn — Frue Kirke — 12/2 1856.

I dette Ægteskab var der 13 Børn. Hans Søn af 2det Ægteskab.

6. CARL VILHELM LANGE, fra 1839 til 1848 Forvalter paa

de kongelige Plantager paa St. Croix, 1849 til 1851 konstitueret Sekretær ved Flankekorpset og Generalkommandoen paa Als samt ved 2den Armedivision. Krigssekretær, Acting British Vice Consul i Kjøbenhavn, kgl. Translatør.

Født i Kjøbenhavn 10/10 1820, døbt i Kjøbenhavn — Frue Kirke — 9/3 1821, død i Kjøbenhavn 15/5 1875, begravet Kjøbenhavn — Helligaands — 22/5 1875.

Viet i Kjøbenhavn -- Frue Kirke — 26/5 1858 til Enkefru DOROTHEA CLEMENSEN født STIBOLT (Datter af Bagermester i Rønne Hans Stibolt og Hustru Maren Marie Jens-datter og Enke efter Drejermester i Kjøbenhavn, Lieutenant Jens Jørgen August Clemensen), født i Rønne 6/2 1833, døbt i Rønne 18/4 1833, død i Kjøbenhavn 15/5 1898, begravet Kjøbenhavn fra Abel Kathrines Kirke 19/5 1898. I Ægteskabet var der 5 Børn. Deres Søn

7. JOHN ARTHUR LANGE, 1879-1886 Bogholder

og Kasserer i Horsens, 1886—1895 Kjøbmand i Horsens, 1896 adm. Direktør i Kjøbenhavn, født i Kjøbenhavn 12/11 1861, døbt Kjøbenhavn — Helligaands — 23/5 1862, viet i Horsens 16/6 1885 til ELSEBETH FREDERIKSEN (Datter af Bryggeriejer i Hor-sens Niels Peter Frederiksen og Hustru Sophie født Jensen Høstrup) født i Horsens 4/9 1866, døbt Horsens 3/11 1866. Deres Børn

DAGNY LANGE født i Horsens 22/8 1885

Balletdanserinde ved Det kgl. døbt 22/11 1885

Theater i Kjøbenhavn.

YELVA LANGE født 23/1 1887

Balletdanserinde ved Det kgl. døbt 5/6 1887

8. kgl. Theater i Kjøbenhavn.

ELLEN LANGE født 20/12 1888

døbt 5/5 1889

EMMA ALICE LANGE født 27/12 1890

døbt 12/7 1891

MOGENS LANGE født 18/9 1893

døbt 18/3 1894