haven

John Arthur LangeRetur til forsiden Registratur Arkivenheder Egen slægtsstavle
 John Arthur Lange

Lange, John Arthur, f. 1861, Grosserer, genealogisk Samler.

F. 12. Nov. 1861 i Kbh. (Helligg.).

Forældre: Translatør, engelsk Vicekonsul, Krigssekretær Carl Vilhelm L. (1820—75) og Dorothea Stibolt (1833—98, gift i 1849 med Drejermester Jens Jørgen August Clemensen, 1819—54). Gift 16. Juni 1885 i Horsens med Elsebeth Fredriksen, f. 4. Sept. 1866 i Horsens, D. af Bryggeriejer NielsPeterF. (1833—1917) og Sophie Jensen Hostrup (1843—1915).

Efter Shipping-Uddannelse i Rederiet C. K. Hansen, Kbh., var L. fra 1880 Bogholder og Korrespondent hos Grosserer P. C. F. Hansen, Horsens (Korn og Foderstoffer, Smøreksport), indtil han 1886

etablerede sin egen en-gros Forretning. 1895 flyttede han til Kbh. og var derefter administrerende Direktør for Cykelfirmaet Akts. Columbia indtil 1912, da han overtog Selskabet som privat Forretning; siden 1920 har han drevet Handel i Manufakturbranchen paa Grossererborgerskab. Ved Siden af Forretningsvirksomheden har L. igennem en meget lang Aarrække indsamlet Materiale til Slægterne L.s Genealogi og Personhistorie; af hans Stof er kun en ringe Del publiceret — to smaa Oversigter over hans egen og Kirurg-Slægten L. samt en Stamtavle over Familien Vett (1917).

Hans overordentlig omfattende Samlinger — som er bestemt at skulle afgives til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland — rummer, efter det tabellariske System opstillede, Stamtavler over 136 forskellige Slægter L. foruden Oplysninger om adskillige Hundrede Personer af Navnet, som ikke har kunnet indrangeres i Stamtavlerne; ved systematisk Gennemgang af Sjællands Kirkebøger, Kbh.s Folketællinger, Skiftevæsen m. m., suppleret ved omfattende Studier i Landets øvrige offentlige Arkiver, er her tilvejebragt et Stof til et enkelt Navns Historie, som — Klitgaards Kiærulf-Samlinger ufortalt — nok tør betegnes som enestaaende. Et Register over indgiftede Personer, som rummer i Tusindvis af Navne, viser disse specielle Samlingers almene Betydning, som Fremtidens Forskere vil værdsætte. — Maleri af Wilh. Seidel 1934. Albert Fabritius.

Kilde: Dansk Biografisk Leksikon 1932-44.